Сторінка
3

Концептуальні підходи до формування системи професійного навчання фахівців для місцевого самоврядування

Іншим прикладом інноваційного підходу до організації навчання та наближення освітніх технологій до практичних потреб службовців ОМС є створення мережі регіональних навчальних центрів програми "Партнерство громад" (за фінансової підтримки міжнародних організацій). У центрах працюють кваліфіковані тренери, які будують свою роботу з урахуванням того, що сьогодні у світі відбувається кардинальний перегляд парадигми навчання як процесу передачі та засвоєння знань у напрямі концепції "створення знань". Основою навчальної діяльності є перетворення латентних знань у явні в процесі тренінгів відповідно до індивідуальних особливостей і конкретних потреб окремих груп службовців [2].

Ці приклади є показовими щодо поступового нарощування спроможності місцевого самоврядування самостійно вирішувати складні завдання місцевого розвитку, відшукувати інноваційні підходи до розгортання самоврядної бази місцевого управління, зокрема з питань кадрового забезпечення.

Зростання статусу місцевого самоврядування і зменшення безпосереднього впливу органів державної влади на місцевому рівні, передбачені конституційною реформою, створюють підстави для актуалізації проблеми децентралізації системи професійного навчання службовців ОМС, створення організаційно-правових засад для широкого вибору у сфері освітніх послуг, оптимізації видів, форм, змісту, вартості професійного навчання. За цих умов принциповим є зміщення акценту з можливостей виконавців (закладів освіти) на потреби замовників (ОМС), що дозволить ставити різнобічні та прагматичні цілі навчання, розробляти принципово нові програми, орієнтовані на практичні проблеми місцевого самоврядування. На цьому шляху необхідно оптимально поєднувати ринкові механізми (з погляду свободи та якості вибору) та механізми державного регулювання (з погляду державної стандартизації освіти та реалізації загальних принципів державної кадрової політики).

Таке поєднання, як зазначається в [3], можливе при запровадженні тендерів на замовлення ОМС при наявності чітко виписаних "технічного завдання" та контракту за умови відбору виконавців (закладів освіти) представницьким фаховим органом, який має задовольняти таким суттєвим вимогам:

- адміністративна та економічна незалежність;

- паритетне представництво всіх зацікавлених сторін (ОМС, органів державної влади, навчально-консультативних інституцій, науково-експертних кіл тощо);

- застосування прозорих процедур прийняття рішень;

- виборність (принаймні часткова) членів органу.

Представницький орган може бути залучений і до експертування якості навчання і, відповідно, оцінювання закладу щодо подальшої участі у такого роду тендерах.

Викладені концептуальні підходи є вихідними для формування засад професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування. Разом з тим вони обумовлюють необхідність дослідження низки проблем, передусім щодо уточнення змісту поняття місцевого самоврядування як суспільного інституту і виду професійної діяльності, створення цілісного правового поля державного регулювання процесів професіоналізації та кадрового забезпечення місцевого самоврядування, визначення соціально-правового статусу службовця ОМС в контексті професіоналізації суспільного управління, визначення принципів організації та функціонування відповідної системи професійного навчання, його видів, форм і змісту.

Використана література

  1. Бойко-Бойчук О., Мейжис І., Федів І. та ін. Соціально-культурні бар'єри на шляху муніципальної реформи. Перспективи подолання./Центр соц.-еон. Розв. Укр. Причорн.-Миколаїв: Атол, 2000.-256 с.
  2. Мавко П. Мережа регіональних навчальних центрів (РНЦ) програми партнерства громад як інституція інтелектуальної підтримки місцевого самоврядування в Україні та його невід'ємна складова//Аспекти самоврядування, 2002.-№ 2.-С.8-14.

3. Газізова О. Розвиток ринкових механізмів в організаційно-структурній компоненті підготування та підвищення кваліфікації муніципальних службовців//Аспекти самоврядування. 2005.- № 3.-С.60-64.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Самоврядування»: