Сторінка
11

Психологічні особливості взаємин батьків і дітей

Серед методик вивчення міжособистісних відносин у системі „батьки-дитина” очима дитини найбілбш популярними є графічний тест „Соціогра-ма сім`ї ( Е. Ейдеміллер, В. Юстіцкіс), тест М.Люшера, „Малюнок сім`ї”, які широко використовуються у численних дослідженнях взаємодії завдяки простоті процедури проведення й точності показників, що одержуються в результаті роботи. Практика роботи з дітьми 3-5 років засвідчила ефективність використання малюнків на різні теми ( „Наш дім”, „Дім”, „Свято”). Широко відома також проективна методика Р.Жиля, що дослід-жує міжособистісні відносини дитини і її сприйняття внутрісімейних сто-сунків. Методики, тести, опитувальники , анкети, додаються.

Висновки

Підводячи підсумок, зазначимо, що пропонований перелік соціально- психологічних чинників не вичерпує себе, а лише підкреслює багатогранність та актуальність окресленої проблеми. Ефективне й успішне розв`язання багатьох питань становлення особистості у сім`ї безпосередньо пов`язано із соціальною зрілістю самих батьків, зокрема їх психоло- педа-гогічною компетентністю й особистісним зростом. Відтак не зменшується актуальність досліджень впливу сім`ї на соціалізацію особистості в сучас-них умовах економічного, політичного й духовного відродження населення України, віднаходженні шляхів допомоги батькам з питань становлення підростаючої особистості та збагачення власного соціального досвіду. Вивчаючи міжособистісні відносини в системі „ батьки- дитина” я в своїй курсовій роботі звертала увагу на особливості сімейного виховання, бать-ківські установки і реакції, ставлення батьків до дитини і життя у сім`ї, порушення виховного процесу в сім`ї, причини відхилень у сімейному вихованні, типи виховання, рівень батьківської компетентності, поінфор-мованості про дитину. Отже, якщо батьки з повагою відносяться до індивідуальності дитини (вра-хування бажань, інтересів, потреб), її самостійності, допомога у пошуку шляхів виходу зі складних ситуацій, формування систем цінностей та збе-реження в сім`ї емоційного комфорту, підвищується психологічна освіта батьків, набуття знань, урахування індивідуальних та вікових особливостей дитини, забезпечення тісного взаємозв`язку і взаємодії зі школою та інши-ми дитячими колективами. Лише дружні, відкриті стосунки дитини з батьками, взаємодопомога, турбота та увага забезпечать добрі відносини в сім`ї, бажаний результат виховання.

Список використаних джерел

1. Адлер А. Н аука жить.- К;1997. 2.Андреева Т. Семейная психология. - СПб:”Речь”,2004. 3.Берн Э. Игри, в которые играют люди ( психология человеческих взаи моотношений). Люди, которые играют в игри (психология человеческой судьбы).- СПб.- М.:Университетская книга „АСТ”,1998. 4.Дружинин В.Н. Интелектуальное развитие детей в семье / Психология семи.- Екатеринбург: „Деловая книга”, 2000. 5.Иьин Е.П. Мужчины и женщины в семье / Дифференциальна психози-ология мужчины и женщины.-Спб: „Питер”, 2003. 6.Кравець. Психологія сімейного життя : Навчальний посібник.- Тернопіль: „Богдан”, 1995. 7.Крайг Г. Психология развития.- СПб: „Питер”, 2002. 8.Литвин-Кіндратюк С.Д. Вплив сім`ї на розвиток стресостійкості дитини /Родинні взаємини і проблеми виховання дітей : Збірник статей //За ред. В. Костіва. -Івано-Франківськ, 1995. 9 Мацумото Д. Психология и культура.- СПб: пройм-ЕВРОЗНАК, 2002 10.Мойсеєнко Л.А. Психологія творчого математичного мислення.-Івано-Франківськ: „Факел”.2003. 11.Орбан-Лембрик Л.Е. Лембрик С.П. Шлюбно-сімейні взаємини і стабіль-ність родинного життя // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія .- Івано-Франківськ:ВДВ ЦІТ,2006. 12.Психология семейных отношений с основами семейного консультирова-ния / Под. Ред. Е.Г.Силяевой.- М.:Изд. Центр „Академия”,2002. 13.Ричарсон Р.Силы семейных уз: Руководство по психотерапии в помощь семье.- Спб,1994 14.Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. Посібник.-К.:”Веселка”,1998. 15.Федоришин Г.М. Особливості емоційного компоненту взаємодії подруж-жя/ Збірник наукових праць: філософія, соціологія,психологія.-Івано-Франків-ськ: Видавництво”Плай”,2005. 16.ФроммЭ. Азбука для родите лей.-М.:”Прогрес”,1994. 17.Хьел Л., Зиглер Д. Теория личности.-СПб:”Питер”,2005. 18.Швейцар М. Воспитание ребенка / Роди тели и дети/ Под. Ред. Д.Я.Райгородського.- Самара:Изд.дом БАХРАХ-М, 2003. 19.Харан О. Стосунки батьків і дітей та їхній вплив на віктимність поведінки підлітків//Соціальна психологія.-2005. 20.Шнейдер Л Б. Психология семейних отношений: Курс лекцій.-М.: Апрель-Пресс.2000. 21.Эйдемиллер Э.Г.,Юстицкис В.В. Психология и психотерапія семи.-СПб: „Питер”,2002.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Інші реферати на тему «Психологія»: