Сторінка
2

Маркетинг у складі бізнес-плану фірми

В розділі “Оцінка ризику і страхування” висвітлюються типи можливих ризиків у бізнесі фірми; способи реагування на загрози бізнесу, якщо вони виникнуть; заходи щодо нейтралізації або мінімізації можливих негативних наслідків; застосування страхування тощо.

Фінансовий план узагальнює результати всіх попередніх розділів бізнес-плану, обгрунтовує загальну потребу бізнесу в інвестиціях, визначає економічну ефективність проекту. Саме тому фінансовий план має особливо зацікавити потенційних інвесторів.

Фінансовий план містить три основні складові: план доходів і витрат (план прибутків і збитків); план грошових надходжень і виплат (плановий касовий бюджет або план руху готівки); плановий баланс.

На доповнення до плану доходів і витрат необхідно проаналізувати і розрахувати точку беззбитковості, тобто визначити ситуацію, за якої загальні доходи від продажу продукції повністю покривають (відшкодовують) витрати, пов’язані з її виготовленням і реалізацією. Точка беззбитковості показує, скільки одиниць продукції потрібно продати, щоб витрати підприємства окупились за рахунок її доходів.

Точку беззбитковості можна розрахувати за формулою

де Тбз — точка беззбитковості (кількість одиниць продукції), Вз.уп — загальні умовно-постійні витрати, гр.од., Цпр — ціна продажу одиниці продукції, гр. од., Вп.з — питомі змінні витрати, гр. од. Мета складання плану грошових надходжень і витрат:

визначити періоди, коли може виявитись дефіцит коштів або їх надлишок;

розрахувати, скільки грошей треба позичити на ці періоди;

зафіксувати, на що вони будуть витрачені;

з'ясувати, коли вони можуть бути повернені.

Як відомо, плановий баланс фірми — це фінансовий документ, у якому її кошти згруповані, з одного боку, за їх складом і розміщенням, а з іншого — за джерелами фінансування на певну дату. Він відображає співвідношення ресурсів (активів) фірми та її зобов'язань перед кредиторами і акціонерами (пасивів).

У розділі “Стратегія фінансування” звичайно обґрунтовуються питання щодо джерел і форм отримання фінансових коштів (необхідних для реалізації бізнес-проекту), а також щодо умов і строків повернення інвесторам вкладеного капіталу й отримання ними очікуваного прибутку.

Розуміння менеджерами з маркетингу сутності, структури, порядку складання та реалізації бізнес-плану фірми — необхідна умова для їх активної участі в тій частині плану, яка безпосередньо стосується маркетингу.

Список використаної літератури

1. Басовский Л. Б. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. пособие. - М: ИНФРА-М, 1999. - 260 с.

2. Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. — 5-е изд. — М.; СПб.; К.: Издат. дом "Вильяме", 1999. — 784 с.

3. Викентъев И. Л. Приемы рекламы и PUBLIC RELATIONS. — СПб.: — Изд. дом "Бизнес-Пресса", 1998. - Ч. 1. - 238 с.

4. Витт Юрген. Управление сбытом: Пер. с нем. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 112 с.

5. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998. - 268 с.

6. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 100 с.

7. Герасимчук В. Г. Маркетинг. Теорія і практика. — К.: Вища пік., 1994. — 27 с.

8. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. — К: КНЕУ, 2000. — 360 с

9. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с.

10. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом "Дашков и К0", 1999. - 412 с.

11. Данько Т. П. Управление маркетингом (методологический аспект): Учеб. пособие. - М: ИНФРА-М, 1997. - 280 с.

12. Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. - М: СП "Вся Москва", 1994. - 256 с.

13. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М: Прогресс, 1991. — 736 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: