Сторінка
1

Сутність, види і рівні нових виробів

В умовах частої зміни конкурентного оточення, технологій і відповідно запитів покупців ТВП значної уваги потребують розробка і впровадження нових промислових товарів. У сучасній літературі з поняттям нового товару пов'язано понад 50 визначень. Наведемо деякі з них.

Новий товар:

• це кінцевий результат творчого пошуку, що суттєво поліпшує розв'язання будь-якої проблеми споживача або вирішує цілком нову проблему;

• це новий запропонований ринку продукт, що відрізняється від існуючих товарів аналогічного призначення певною зміною споживчих властивостей;

• це виріб, який задовольняє нові потреби споживачів або на якісно вищому рівні існуючі.

Новий продукт:

• це серійна чи масова продукція, виробництво якої вперше освоєно підприємством за умови, що його розробка та впровадження у виробництво здійснювались відповідно до нормативних документів зі стандартизації;

• це модифікований товар (тобто частково змінений існуючий товар) або нововведення, яке споживач вважає значущим.

Модифікація — це зміни у продукції, які охоплюють розробку нових моделей, стилів, кольорів, удосконалення товарів і нових торговельних марок.

Нововведення — це комплексний процес створення та використання нового практичного засобу (новинки) для нової чи кращого задоволення існуючої потреби.

Новинка, новація — нове (оновлене, змінене, новий вид продукції, технології тощо) порівняно з існуючим у цій сфері.

Багатозначність поняття "новий товар" відбиває існуюче різноманіття його властивостей і характеристик як нового. Часто визначення або вузьке, однобічне (наприклад, з позицій виробника чи споживача), або абстрактне (як товар, що задовольняє потребу).

Наведемо три основних підходи до визначення поняття "новий товар" за певними критеріями:

за критерієм часу — новим є будь-який вперше виготовлений виріб (критерієм новизни є час його освоєння та виробництва);

за критерієм відмінності — новий товар має відрізнятись від аналогів і прототипів (доцільно використовувати принцип створення та/чи задоволення товарами раніше невідомої потреби; відмінності можуть стосуватися сировини, матеріалів, технологій, дизайну тощо);

за сукупністю критеріїв, які характеризують ті чи інші аспекти новизни (на думку американських спеціалістів, існує шість категорій нового товару, які різняться ступенем новизни для виробника та споживача).

З погляду підприємства новий продукт є абсолютною новинкою чи модифікацією залежно від цілей або можливостей виробника, оскільки потребує відповідних витрат для впровадження на ринок, припускає різний рівень цін тощо:

• новий продукт для світу (новий товар для нового ринку);

• нова виробнича лінія (асортимент нового товару для ринку, який вже визначився);

• доповнення до існуючих виробничих ліній, тобто до існуючого асортименту (новий продукт доповнює існуючий асортимент) ;

• зміни чи вдосконалення існуючого продукту (новий продукт удосконалюється і замінює існуючий);

• зміна позицій, тобто репозиціонування (існуючий товар спрямовують на новий ринок або на його сегмент).

З погляду споживача новизна продукту визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку і як його купують. З огляду на це нову продукцію класифікують за трьома рівнями (тобто за ступенем ознайомлення з нею споживачів):

перший рівень — продукція, яка не потребує нового вивчення споживачем, оскільки є модифікацією існуючої і відомої споживачеві;

другий рівень — продукція, яка розширює існуючу практику її використання, але не потребує нового вивчення; третій рівень — абсолютно нова продукція, аналогів якої не існує. За характером і функціональним призначенням нововведення класифікують так:

технічні (нові продукти, матеріали, технології, енергія, устаткування) ;

організаційні (нові методи і форми організації всіх видів діяльності, добровільне об'єднання компаній, тобто створення асоціацій, товариств);

економічні (методи господарювання — прогнозування, планування, фінансування, ціноутворення, мотивація і оплата праці);

соціальні (форми активізації людського чинника);

юридичні (закони та нормативні акти).

Продукт може мати багато технічних новацій і водночас не мати ринкової новизни, якщо задовольняє ті самі потреби і має таке саме коло споживачів, що й раніше.

Отримати нововведення можна різними способами:

• купити інформацію про новинку (патент чи ліцензію);

• власними зусиллями створити новий товар (відділ досліджень і розробок);

• удосконалити конструкцію чи зовнішнє оформлення товару;

• розробити новинку спільно з іншими фірмами.

Вибір того чи іншого способу залежатиме від того, на якій стадії життєвого циклу перебуває товар. Крім того, необхідно узгодити його життєвий цикл із певним ринком (один і той самий товар на різних ринках може перебувати на різних стадіях життєвого циклу) і врахувати вплив товарів або товарних груп на тривалість життєвого циклу.

Передумови створення і освоєння нових товарів виробничого призначення

Здатність створювати нові товари відрізняє ефективно діючі підприємства від конкурентів і є ознакою фірм, орієнтованих на маркетинг.

Необхідність створення нової продукції для постійного економічного розвитку фірм зумовлена такими факторами:

• нова продукція сприяє стабілізації обсягів збуту і витрат протягом року компаніям із сезонним характером виробництва;

• нові вироби дають змогу фірмі одержати більший прибуток і контролювати маркетингову програму;

• зменшується залежність від одного товару або асортиментної групи;

• досягається максимальна ефективність системи реалізації;

• з'являється можливість раціонального використання відходів виробництва.

Фірма має бути готова до того, що деякі нові продукти не користуватимуться попитом внаслідок конкуренції і несподіваної зміни смаків споживачів. Упровадження нового товару — завжди ризик, тому потрібно враховувати, що ринок може відхилити створений товар, і мати можливість замінити цей виріб на інший і його маркетингову програму.

Створенню нового товару має передувати оцінка:

• сфери можливого використання, чисельності та складу потенційних покупців;

• наявних ресурсів виробництва і збуту;

• можливих змін у технологічному забезпеченні випуску нового товару;

• господарських ризиків та ймовірності конкуренції нового товару з тими, що вже виробляються підприємством.

Крім того, фахівець з маркетингу має оцінити зв'язок нової продукції з товарами, що вже виробляються, щодо рівня технології і методів реалізації. Це дає змогу ефективніше використовувати технологічні, виробничі і збутові можливості. Потрібно також з'ясувати рівень стандартизації товару. Створення стандартного товару (і це справедливо для всіх ринків) забезпечує безперечні переваги:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: