Сторінка
6

Управління маркетинговою діяльністю в сфері фінансових послуг (на прикладі Німеччини)

PR включає в себе повне інформування про продукти та послуги банку усіх суб'єктів (цільові аудиторії, органи державної влади, ЗМІ), аналіз ситуації та прогнозування можливої реакції тих або інших суб'єктів на деякі аспекти діяльності банку. Ця діяльність (PR) може бути спрямована як на зовнішнє середовище, так і на співробітників самого банку. Роз'яснення соціальної ролі банківського бізнесу - ще одна задача PR, тому що банк несе соціальну відповідальність перед суспільством, в якому здійснюється його діяльність.

Тому одна із задач банку - виконувати певні соціальні обов'язки. На практиці заходи Public Relations передбачають рішення задач підтримки та розвитки ініціативи власних співробітників (відношення в середині банку), сприяння створенню нових можливостей для молоді (освіта та підвищення кваліфікації), підтримку малозабезпечених прошарків населення (благодійність та спонсорство) та мистецьких акцій (меценатство) та інше.

8. Маркетингова система інформації

Це постійно діюча система взаємозв'язку людей, обладнання та методичних прийомів збору, класифікації, аналізу, оцінки й поширення актуальної та достовірної інформації для оптимального вибору і здійснення маркетингових заходів.

Зібрати інформацію про фінансове середовище країни, про можливості і становище на ринку інших банків і кредитно-фінансових організацій, про структуру й соціальний стан клієнтів досить складно.

Для проведення аналітичної роботи банки створюють певну систему маркетингової інформації: аналітичний апарат, методичні наробки, призначені для збору, оцінки та поширення конкретної і достовірної інформації. Для роботи з розширення ринку збуту створюється банк даних маркетингової інформації. Стратегія визначається на основі системи прогнозів та планів довгострокового розвитку (для банків від 18 місяців до 5-10 років), політика - середньостроковими планами (1-5 років), а тактика - короткостроковими (до 1 року), оперативними, гнучкими планами (програмами). При цьому розробляється декілька їх варіантів.

Основні риси інформації такі:

§ вона не зникає після використання, а часто збагачується;

§ вона одночасно передається користувачу і залишається в банку даних;

§ вона неподільна, тому що її змістовне навантаження реальне тільки при наявності і передачі повного набору даних;

§ вона накопичується незалежно від частоти її використання, і при цьому автоматично підвищується її якість.

Джерелами даних, що їми цікавиться банк, можуть бути публікації в ЗМІ, галузева література, рекламні проспекти, відкриті річні звіти банків, прямі контакти з клієнтами, особисті знайомства, купівля інформації.

Дослідження ринку дозволяє визначити оптовий та роздрібний ринок, на якому працює банк, і перспективи його розвитку; з'ясувати стан конкуренції на ринку й її вплив на стратегію банку; прогнозувати загальні тенденції розвитку цільового ринку банківських послуг.

ІІІ. Висновки

Потрібно зазначити, що робота німецьких авторів Обста та Хінтнера “Geld-, Bank- und Börsenwesen” виявилася дуже цікавою для мене як з точки зору фахової інформації про організацію маркетингової діяльності в німецьких банках, так і з точки зору мовного аспекту. В процесі реферування було пригадано та поліпшено знання спеціальної економічної (банківської) лексики.

Як знання спеціальної лексики, так і навички реферування стануть у нагоді при подальшій роботі над дисертаційним дослідженням через те, що тема дослідження передбачає велику роботу по ознайомленню із досвідом німецької банківської систему. Цю роботу майже неможливо здійснити без опрацювання першоджерел – наукової літератури та інформаційних матеріалів банків, які, звичайно, видаються німецькою мовою.

В додатку до реферату наведено перелік найважливіших цікавих термінів та словосполучень (з перекладом українською), які було опрацьовано впродовж читання та реферування німецькомовного першоджерела.

VI. Додаток

Перелік цікавих слів та словосполучень:

1. Unternehmensführung f - управління підприємством, менеджмент (вибір форм та методів управління, планування, організації, система інформації та таке інше)

2. Engpaß m - 1. вузьке місце (економічна ситуація або стадія виробничого процесу, при якій пропозиція систематично менше за попит); Engpaß - 2. дефіцит, нестача

3. Befragung f – опитування, анкетування

4. Entscheidungsfindung f – розробка рішення, знаходження рішення

5. Zielsetzung f - постановка мети

6. Arbeitspolitisches Instrumentarium n – інструменти збуту, інструментарій ринкової політики

7. Verkaufsförderung f – стимулювання збуту, продаж

8. Handzettel n – рекламна листівка

9. Absatzmarkt m – ринок збуту

10. Bankleistung f – послуга банку, банківська послуга, банківський продукт

11. Vertriebskanal m – канал збуту, канал товаропросування

12. Werbemittel n – засіб реклами, рекламний носій

13. zeitliche Dimension f – часовий вимір, часовий критерій

14. Marktforschung f – дослідження ринку, маркетингове дослідження

15. Marktstudie f – дослідження ринку, вивчення ринку

16. Marktsegmentierung f – сегментація ринку

17. Bankloyalität der Kunden – лояльність клієнтів по відношенню до банку

18. Effizienz der absatzpolitischen Maßnahmen – ефективність застосування маркетингових інструментів, ефективність заходів по покращенню збуту

19. mangelhafte Markttransparenz f – недостатня прозорість ринку

20. Geldbeschaffungskosten pl – витрати на залучення капіталу, вартість рефінансування

21. Privatkundschaft f – сукупність приватних клієнтів, клієнти-фізичні особи

22. Umsatzprovision f – комісійні в залежності від обороту (підприємства)

23. Kontoführungsgebühr f – вартість касового обслуговування, плата за ведення рахунку

24. Abstraktheit von Bankleistungen – абстрактність банківських послуг

25. Expansion der Zweigstellennetze – розширення мережі філій (представництв) банку

26. Routineleistungen pl – „рутинні” послуги банку

27. Schalteröffnungszeiten pl – години роботи банку

28. Erklärungsbedürftigkeit von Bankleistungen – необхідність в наданні консультаційних послуг при збуті банківського продукту

29. Werbemaßnahmen pl – рекламні заходи

30. Schaufensterwerbung f – реклама в вітринах

31. Werbeaufwendungen pl – витрати на рекламу

32. Leistungs(Produkt-)werbung f – продуктова реклама, реклама банківського продукту

33. Instituts(Image-)werbung f – іміджева реклама, реклама іміджу банківської установи

34. Öffentlichkeitsarbeit f – зв’язки з громадськістю (PR)

35. Unternehmensidentität f, (англ. Corporate Identity) – фірмовий стиль

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: