Сторінка
12

Функції грошей, гроші як економічна категорія

Еволюція функції грошей утворення скарбів. Оскіль­ки золоті гроші замінені паперово-кредитними, то збере­ження їх не може утворювати скарб. Але паперові та кре­дитні гроші здатні виконувати функцію нагромадження, бо, маючи представницьку вартість, є ліквіднішими порівняно з іншими активами. Гроші у функції нагромадження об­слуговують потреби відтворення (капітальне будівництво, придбання машин, обладнання тощо) і потреби населення у придбанні житла, дорогих товарів тривалого користування, а також потреби у відпочинку та ін.

Еволюція функції грошей як засобу платежу. У про­цесі розвитку товарно-грошових відносин функції грошей як засобу обігу поступово звужуються і водночас розширю­ються функції грошей як засобу платежу. У кінцевому підсумку кредитні гроші, які виникають із функції плате­жу, стають найпоширенішими і найрозвинутішими грошо­вими формами.

Еволюція світових грошей. У сучасних умовах золото безпосередньо не використовується як світові гроші. Функ­цію світових грошей виконують вільно конвертовані на­ціональні валюти розвинених країн і міжнародні грошові одиниці (ЕКЮ, ЄВРО). Однак золото виконує функцію цен­тралізованого резерву країни, зосередженого в центральних банках, і може використовуватися у міжнародних розра­хунках опосередковано шляхом попереднього продажу на світових ринках золота й подальшого його обміну на націо­нальні валюти інших країн.

Процес еволюції функцій грошей та їхніх форм триває й дотепер, породжуючи нові форми і якісні особливості їхньо­го прояву.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Hуpеев Р.М. Деньги, банки и денежно-кpедитная политика: Учебное пособие.- М.:Финстатинфоpм, 1995.- 128 с.

2. Гальчинський А. Теоpія гpошей: Hавч.-метод.посібник/ Міжнаp.фонд "Відpодження".- К.: Основи, 1996.- 412 с.

3. Гроші .- К.: Укpаїна, 1997.- 509 с.

4. Гроші та кредит: Курс лекцій з навч. дисципліни / Кручок С.І., Алексійчук В.М., Ляшенко Ю.І. та ін.; За ред. С.І.Кручка. — К.: Дія, 2000. — 131 с.:

5. Гроші та кредит: Підручник / [Івасів Б.С., Савлук М.І., Ющенко В.А. та ін.]; За ред. Івасіва Б.С.; Нац. банк України, Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 510 с.

6. Гроші та кредит: Підручник / [Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф. та ін.]; За заг. ред. М.І.Славука; Київ. нац. екон. ун-т, Укр. фін.-банк. шк. при КНЕУ. — К., 2001. — 602 с.:

7. Гроші та кредит: Підручник / [Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф. та ін.]; За ред. М.І.Савлука; Київ. нац. екон. ун-т. Укр. фін.-банк. шк. при КНЕУ. — 3-є вид., перероб. і допов — К., 2002. — 598 с.:

8. Дзюбик С.Д. Гpошовий обіг: [Hавч. посібник для слухачів Акад., студ. екон. фак.]/ Укp. акад. деpж. упp. пpи Пpезиденті Укpаїни.- К., 1997.- 99 с.: іл.,табл.

9. Добросердова Т.О., Кардашова Т.М. Гроші, грошовий обіг та кредит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Добросердова Т.О., Кардашова Т.М.; Азов. регіон. ін-т упр. при Запоріз. держ. ун-ті. — Бердянськ: [ТОВ «Будинок техніки плюс»], 2002. — 109 с.

10. Коваленко Л.О. та ін. Гроші та кредит: Навч. посіб. / Коваленко Л.О., Кичко І.І., Ніколаєнко Ю.В.; [Редкол.: Суховірський Б.І. (голова) та ін.]. — Чернігів: [Ін-т змісту і методів навчання: Черніг. держ. ін-т економіки та упр.], 1998. — 170 с.

11. Костіна Н.І. та ін. Гроші та грошова політика: Навч. посіб. для вищ. закл. освіти / Костіна Н.І., [Соколова Е.О., Кононець О.Я.]. — К.: НІОС, 2001. — 221 с.

12. Кочетков В.М. та ін. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. / Кочетков В.М., Сироцинський Д.Г., Андрушко Н.Ю.; Європ. ун-т. — К., 2001. — 83 с.

13. Лагутін В.Д. Гpоші та гpошовий обіг: Hавч. посібник.- К.: Знання, 1998.- 168с.

14. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг - 3-є вид., стер.- К.: Знання, 2001. - 181 с.

15. Окунев И.В. Деньги и банки: Ист. очеpки/ [Ин-т Росии и стpан Содpужества].- Днепpопетpовск: Пpесском, 1995.- 60, [2] с.

16. Скубенко В.П., Чилікін А.И. Еволюція грошових відносин і макpоэкономічний пpогноз/ HАH Укpаини. Ін-т пpобл. pинку і екон.-екол.дослід.- Одеса, 1997.- 29 с.: іл.

17. Тицкий С.И. Всемиpная истоpия денег, кpедита и банков.- К.: Кpещатик, 1997.- 836 с.

18. Чеpняк В.З. Деньги.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 142 с.

19. Чухно А.А. Розвиток теоpії гpошей та пpактики pегулювання гpошового обігу: Спецкуpс/ Київ.ун-т ім.Т.Г.Шевченка.- К.:[Фіpма "ВІПОЛ"], 1994.- 113 с.

20. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — 2-е вид., перероб. та допов — К.: Скарби, 2000. — 335 с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Інші реферати на тему «Гроші і кредит»: