Сторінка
3

Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

В умовах ринку зростає роль розрахунків акредитивами. Акредитив – це форма розрахунків, при яких банк-емітент за дорученням свого клієнта зобов’язаний виконати платіж третій особі за поставлені товари. Виконані роботи та надані послуги, надати повноваження іншому виконуючому банку здійснити цей платіж.

Банк-емітент може відкрити такі види акредитивів:

а) покритий (депонований в банку постачальника), при відкритті якого банк покупця перераховує кошти платника в банк постачальника за умовами зарахування його на окремий балансовий рахунок “Акредитиви” на весь термін дії зобов’язання банку покупця. Покритий акредитив передбачає завчасне бронювання коштів платника;

б) непокритий (гарантований), який відкривається покупцю в банку постачальника шляхом надання банку права списувати всі суми акредитива за розрахунком банку покупця.

Акредитиви бувають відкличні і безвідкличні. Відкличний акредитив може бути заміщений або анульований банком постачальника без попереднього повідомлення. Безвідкличний акредитив – це акредитив, який міняється або анулюється тільки за згодою постачальника, на користь якого він був відкритий.

В Україні при розрахунках починають використовувати також векселі (прості і переказні). Простий вексель виписується і підписується боржником. Переказний підлягає обов’язковому акценту платником. Переказні векселі можуть бути передані іншій особі через індосамент – спеціальний передавальний напис на зворотній стороні документа або додатковому аркуші до нього.

5. Касові операції та розрахунки готівкою.

Усі готівкові розрахунки підприємств і підприємців між собою і з громадянами проводяться на основі Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ №72 від 19.02.2001 року, а також Інструкцією про організацію роботи з готівкою обігу установами банків України.

Ліміт каси встановлюється підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою. Такі підприємства можуть зберігати в своїй касі готівку на кінець дня в межах затвердженого ліміту каси. Вони зобов’язані здавати готівкову виручку понад установлений ліміт в порядку і строки, визначені установою банку для зарахування їх на поточні рахунки.

Готівкова виручка може використовуватися підприємств для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами.

Підприємства мають право зберігати готівку у своїй касі, що одержана в установі банку для виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів. Понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в установі банку. Суми готівки, що одержані в установі банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня установи банку та підприємства.

Видача готівки під звіт проводяться з кас підприємства за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами, тобто в разі подання до бухгалтерії авансового звіту про витрачені кошти та одночасного повернення до каси залишку готівки, виданої під звіт.

Якщо з каси підприємства підзвітній особі одночасно видана готівка на відрядження та для вирішення у цьому відрядженні виробничих (господарських) питань, то підзвітна особа незалежно від строку відрядження протягом трьох робочих днів після повернення має подати до бухгалтерії повний звіт про суми, що були їй видані для вирішення господарських питань і безпосередньо на відрядження.

Фізичні особи – довірені особи клієнтів (юридичних осіб), які одержали готівку з карткового рахунку, використовують її за цільовими призначеннями без оприбуткування в касі підприємства. Зазначені довірені особи мають подавати до бухгалтерії підприємства авансовий звіт разом з підтвердними документами.

До підприємств застосовуються штрафні санкції згідно з чинним законодавством України за:

– перевищення встановлених лімітів каси;

– не оприбуткування у касах готівки.

– Перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки;

– Витрачання готівки з виручки на виплати, що пов’язані з оплатою праці, за наявності податкового боргу.

– Використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням.

– Проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа. Який підтверджував би сплату покупцем готівкових коштів.

6. Висновок. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими.

Рух готівкових грошей і безготівкових платіжних засобів у грошовому обороті взаємопов’язаний. Однак у сукупному грошовому обороті переважають безготівкові розрахунки, оскільки вони мають ряд переваг над готівковими ці переваги проявляються передусім у прискоренні та зручності роз рахунків, в економії витрат, пов’язаних з перевезенням готівки, її обліком та зберіганням.

Використання безготівкових розрахунків зменшує потребу в обороті грошових знаків держави. Крім того, при безготівкових розрахунках грошова маса акумулюється в банках і створюються умови для контролю за їх цільовим використанням.

Список використаної літератури

1. Зятковський І.В. “Фінанси підприємства в розрахунках”, Тернопіль, 1998р.

2. Лагуні В.Д. “Гроші і грошовий обіг”, Київ, 2002р.

3. Слав’юк Р.А. “Фінанси підприємств”, Київ, 2002р.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Фінанси»: