Сторінка
1

Поняття, правова природа і значення бюджету для функціонування держави, його складові частини, правові форми розрахунків у господарському обігу України

1. Поняття, правова природа і значення бюджету для функціонування держави, його складові частини.

2. Правові форми розрахунків у господарському обігу України.

3. Задача.

Підприємство “ПС” отримало від іноземного підприємства, яке створене та здійснює свою діяльність за кордоном, кредит в іноземній валюті на суму 5 тис. доларів. Даний кредитний договір не був зареєстрований у передбаченому Законодавством порядку. Дайте відповідь на питання:

· Який державний орган має право застосовувати фінансові санкції щодо порушення валютного законодавства у даному випадку? Вкажіть вид та розмір таких санкцій у даному випадку.

· У якому органі повинні реєструватися договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за запозиченими у них кредитами, позиками іноземній валюті?

1. По няня, правова природа і значення бюджету для функціонування держави, його складові частини.

Державний бюджет є однією з провідних ланок фінансової системи, яка як економічна категорія, відображає грошові відносини, що виникають між державою (підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними особами з приводу утворення централізованого фонду коштів держави та його використання на розширення відтворення, підвищення рівня життя і задоволення інших соціальних потреб.

Бюджет, як особлива і специфічна форма фінансових відносин історично виникає і діє там, де існує держава з товарно-грошовими відносинами певного рівня.

Відповідно до Конституції України держава через бюджет повинна мати можливість зосередити фінансові ресурси на вирішальних ділянках економічного і соціального розвитку, здійснювати єдину фінансову політику на території України.

Як економічна категорія Державний бюджет – це сукупність економічних відносин, з приводу формування розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави.

Згідно з Бюджетним кодексом України бюджет – це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, які здійснюються органами державної влади протягом бюджетного періоду.

Бюджет як правова категорія – це закріплена законом форма нагромадження та витрачання коштів з метою забезпечення функцій органів державної влади.

Основні функції бюджету:

- перерозподіл національного доходу та внутрішнього валового продукту;

- державне регулювання та стимулювання економіки;

- фінансове забезпечення соціальної політики;

- контроль за утворенням і використанням, централізованого фонду грошових ресурсів.

Склад бюджетного законодавства: Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні є:

1. Конституція України.

2. Бюджетний Кодекс України.

3. Закон “Про державний бюджет України”.

4. Нормативно-правові акти КМ України прийняті на підставі і на виконання Бюджетного Кодексу України.

5. Складові частини бюджету.

І. Загальний фонд.

1. всі доходи бюджету, крім тих, що призначені до зарахування до спеціального фонду;

2. всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

3. фінансування загального фонду бюджету.

ІІ. Спеціальний фонд.

1) бюджетні призначення за рахунок конкретного визначення джерел надходжень;

2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;

3) різниця між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

Державний бюджет України – централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій, передбачених Конституцією України.

Принципи бюджетної системи:

1) єдність;

2) збалансованість;

3) самостійність;

4) повнота;

5) обґрунтованість;

6) ефективність;

7) субсидіарність;

8) цільове використання бюджетних коштів;

9) справедливість;

10)публічність та прозорість;

11)відповідальність учасників бюджетного процесу.

Бюджетна система – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована, з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.

Бюджетне право України – сукупність фінансово-правових норм, що регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності.

Ст. 74 Референдум не допускається щодо законопроектів з питань . бюджету .

Конституція України.

Постійно діячі

Періодичні

Бюджетно-правові норми регулюють відносини у процесі встановлення бюджетної системи розподілу доходів і видатків між загальнодержавними і місцевими бюджетами, а також складання, розгляду, затвердження бюджетів, виконання їх та розгляду і затвердження звітності про виконання бюджетів.

Матеріальні

Процесуальні

Бюджетно-правові відносини – це суспільні відносини в галузі бюджетної діяльності, що регулюються бюджетно-правовими нормами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фінанси»: