Сторінка
2

Основи науково-педагогічних досліджень

Використовувати дані психолого-педагогічних досліджень при підготовці до семінарських та практичних занять, оцінюючи їх актуальність та доцільність застосування в різних формах роботи з дітьми дошкільного віку.

Використовуючи теоретичні методи дослідження готувати доповіді, реферати, писати анотації на методичні матеріали за фахом майбутньої професійної діяльності.

Застосовувати емпіричні методи дослідження в процесі практичних занять та педагогічної практики для різнобічного вивчення особистості дитини раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку.

На основі діагностування здійснювати прогноз зміни предмету дослідження за рахунок використання засобів педагогічного впливу на нього.

Здійснювати самостійне педагогічне міні-дослідження і презентувати його у вигляді доповіді, статті, тез виступу чи методичного проекту.

Під керівництвом викладача проводити самостійне педагогічне дослідження і оформляти його у вигляді курсової роботи.

Користуватись математичними методами при обробці даних педагогічного дослідження (математичного моделювання та статистики).

За допомогою методів кількісної та якісної обробки матеріалів дослідження визначати ефективність проведеного дослідження.

Впроваджувати результати наукових досліджень (чи їх елементів) у практику суспільного та сімейного дошкільного виховання: готувати доповіді, проводити відкриті заняття, або їх фрагменти, складати програми, добирати матеріали для наукової статті чи виступу на науковій конференції.

ІІ. Тематичний план

(орієнтовна структура залікового кредиту курсу)

№п/п

Назви модулів і тем

Кількість годин

Всього годин

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Індивідуальна

Самост.

робота

   

Поточна

Підсумкова

І

Модуль І: Теоретико-філософські основи наукового дослідження

16

10

6

-

2

2

4

2

1

2

Тема: Предмет, завдання, теоретичні основи курсу.

Тема: Педагогічне дослідження як особливий вид наукової діяльності.

   

2

4

-

-

-

2

-

2

2

2

1

1

ІІ

Модуль ІІ: Методологія і методи науково-педагогічного дослідження

38

22

8

4

4

6

12

4

1

2

3

Тема: Методологія і методи сучасної науки.

Тема: Теоретичні методи наукового дослідження

Тема: Емпіричні методи дослідження

   

2

2

4

-

2

2

2

2  

2

2

2

4

4

4

1

1

2

ІІІ

Модуль ІІІ: Логіка наукового дослідження

36

18

6

4

2

6

14

4

1

2

3

Тема: Основні етапи наукового педагогічного дослідження

Тема: Побудова програми та методики педагогічного дослідження

Тема 3: Оформлення робочих матеріалів та результатів наукової роботи.

   

2

2

2

-

2

2

2

-

-

2

2

2

6

4

4

2

1

1

 

Всього:

90

50

20

8

8

14

30

10

навчальний курс педагогічний дослідження

Загальна характеристика змісту навчальної дисципліни за модулями курсу

Модуль І: Теоретико-філософські основи наукового дослідження

Предмет, завдання, теоретичні основи курсу. Основи науково-педагогічних досліджень – предмет, що вивчає основні закони та закономірності організації наукового пошуку в дослідницькій діяльності, конкретні методи наукового дослідження та правила побудови методик вивчення (діагностування), формування та розвитку певних сторін об’єкту дослідження.

Основні завдання курсу – підвищення рівня фахової підготовки шляхом ознайомлення з колом актуальних педагогічних проблем та озброєння принципами наукового підходу до їх постановки, оцінювання та вирішення; вдосконалення загальнонавчальних умінь – опрацювання та вивчення літературних педагогічних першоджерел; оволодіння початковими знаннями та вміннями з основ проведення наукового дослідження; набуття умінь і навичок використання дослідницьких методів (діагностичних та формуючих) для вирішення практичних завдань навчання та виховання дітей дошкільного віку; формування прогностичних умінь; підготовка до здійснення самостійного педагогічного дослідження та оформлення його у вигляді курсової роботи; розвиток інтересу та прагнення до наукової діяльності, самостійності мислення; формування в процесі навчання професійної майстерності, організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати результати наукових досліджень в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: