Сторінка
2

Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них

Будучи засобом інформації про навколишній світ, фотографії с документальним засобом відображення дійсності. Застосування фотографій сприяє розвитку в учнів спостережливості, уміння бачити найхарактерніше в об'єкті, що вивчається. Широко використовується фотографування під час екскурсій на виробництво, де вчитель і учні можуть сфотографувати об'єкти техніки, виробничу продукцію. Висока ефективність досягається тоді, коли після екскурсії оперативно готується фотовиставка, а також у разі використання фотознімків як роздаткового матеріалу. Використовуючи фотографії, можна легко і швидко влаштувати фото-експозицію з інформацією про підприємства, технологію виробництва, нові види продукції.

Фотознімки, як і статичні екранні посібники, мають переваги над динамічними засобами наочності тоді, коли треба докладно розглянути об'єкт, що вивчається, зафіксувати певний момент процесу або явища.

З окремими предметами є можливість ознайомити учнів лише за допомогою малюнків, картин. Наприклад, у такті спосіб можна ознайомити учнів з деякими виробами та знаряддями праці, об'єктами техніки і технологіями минулих епох. За допомогою малюнків можна відтворити явища, які безпосередньо спостерігати неможливо, спрощено зобразити певні предмети і процеси, виділи головне.

Специфічними для технічних дисциплін, у тому числі й для трудового навчання, є технічні малюнки. Цей засіб наочності дає змогу точно і швидко одержувати уявлення про технічні деталі і набув широкою розповсюдження в орієнтації виробничої діяльності, є необхідним у процесі розвитку просторової уяви, технічного мислення учнів.

Важливим засобом наочності залишається виконання вчителем малюнків на дошці під час уроку. Основна перевага таких малюнків — сприйняття учнями послідовності їх виконання.

Готові зображення не можуть замінній малюнків, що виконуються вчителем у присутності учнів, у створенні яких вони беруть участь або виконують самостійно. Однак виконання малюнків у навчальному процесі забирає більше часу, ніж використання готових зображень, до того ж якість виконання малюнків, особливо на дошці, не завжди висока.

Значне місце серед засобів навчання має використання друкованих наочних посібників, тому що за їх допомогою можна швидко продемонструвати якісно виконані зображення. Друковані наочні посібники забезпечують довгочасне експонування інформації без затемнення приміщення і не є складними у виготовленні, в той час, коли застосування, наприклад, екранних посібників має серйозні часові обмеження, потребує значно більших коштів для їх виробництва. Друковані посібники у трудовому навчанні доцільно використовувати для створення довідкових таблиць, технологічних карт, інструкцій. Крім того, саме друковані посібники дають змогу ввести для засвоєння навчального матеріалу на уроці одночасно кілька зображень, що дуже важливо для порівняння та узагальнення навчальної інформації. Виготовляються друковані посібники в основному централізовано. Останнім часом видано плакати з основ машинознавства та з техніки безпеки праці, робочі зошити з трудового навчання, публікуються технологічні карти, картки-завдання, креслення виробів та інші роздаткові матеріали. Багато оригінальних і ефективних для навчання матеріалів створюють вчителі й методисти в різних регіонах України. Сучасна комп'ютерна та копіювальна техніка дає змогу створювати на місцях високоякісні друковані посібники.

На уроках технічної праці часто виникає необхідність показати те чи інше явище у динаміці. Незамінними засобами навчання у таких випадках є динамічні наочні засоби.

Один з видів зазначених засобів — динамічні таблиці. Показати учням зображення об'єктів у динаміці можна за допомогою рухомих елементів, які є на цих таблицях. Наявність у конструкції динамічних таблиць рухомих елементів дає змогу відобразити послідовність перетворень у зображеннях, створювати чуттєву опору мислення під час створення нових образів.

Різновидом динамічних таблиць є таблиці на магнітній основі. Їх основна перевага в тому, що на дошці можна швидко і якісно будувати різноманітні зображення, використовуючи готові елементи у вигляді аплікацій.

Особливе місце в трудовому навчанні посідають умовні графічні зображення: ескізи креслення діаграми, плани, графіки, схеми. Вони на відміну від реальних зображень засобів натуральної об’ємної наочності діють змогу передавати мовою умовних знаків недоступну для безпосереднього сприйняття інформацію, властивості об’єкта, що вивчається, його геометричну форму, просторове розташування окремих складових частин, їх взаємозв’язок та зробити узагальнення, систематизувати знання учнів. Наприклад, як показує наш досвід, щоб сформувати в учнів поняття машина, ефективніше і простіше скласти схему ніж демонструвати інші види наочних посібників.

Екранні засоби навчання (діапозитиви, кінофільми, відеофільми, телепередачі) вирізняються від інших наочних засобів насамперед тим, що демонструються за допомогою технічних засобів. Вони дають можливості, які не завжди є під час використання інших засобів наочності.

Так діафільми несуть ряд екранізованої інформації з відповідною експозицією та розвитком дії. Головна особливість діафільму — міжкадровий монтаж, розташування кадрів у певній послідовності. Кадри логічно пов’язуються і з субтитрами, текстом. Поєднання слова і зображення забезпечує одночасність їх впливу у процесі сприйняття учнями. В цьому разі статичність діакадру відносна. Діакадри можна монтувати так, що вони передаватимуть внутрішню динаміку події або явища. Вона досягається за допомогою міжкадрового монтажу. Наприклад, створюють оптичну ілюзію руху, злиття в один образ зорового ряду сусідніх кадрів, хоча при цьому між окремими кадрами пропущена інформація. У процесі спостереження цей обрив монтажу непомітний, він заповнюється уявою. Установлення зв’язків між кадрами не тільки розвиває фантазію а й направляє пошук інформації. Одне із завдань монтажу — забезпечити такі відчуття в розвитку дії і думки щоб пропущене ясно читалося між кадрами.

Важливі особливості кінофільмів відеофільмів, телепередач — динамічність та єдність образу і слова. Вони дають змогу за короткий час не тільки передати велику кількість інформації, а й документальний матеріал з яким важко, а іноді й неможливо ознайомити учнів за допомогою інших джерел. Використовуючи кіно і телеекран учні можуть ознайомитися з біологічними, хімічними, лазерними, космічними та іншими найсучаснішими технологіями. Наприклад, за допомогою відеофільму вони можуть бачити себе в процесі роботи, що теж дуже важливо. Телепередачі та відеофільми порівняно з кінофільмами можуть мати більшу актуальність, оскільки показують події, що відбуваються останнім часом, тоді як кінофільми створюються і тиражуються в триваліші строки. Відеофільми також дають змогу широко використовувати місцеві, близькі для сприйняття учням матеріали.

Фільми, телепередачі можуть містити весь обов’язковий матеріал, необхідний для розкриття теми уроку, або лише його частину. В першому випадку вони стають основним джерелом знань, а в другому - допоміжним. Від учителя вимагається знати зміст фільму або телепередачі. Без цього він не зможе органічно включити їх в систему своєї роботи. Враховуючи зазначене, перевага повинна надаватися створенню відеофільмів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: