Сторінка
3

Життя та діяльність Л.І. Мечникова - освітянина, ученого, громадського діяча

Вивчення наукової літератури та джерел з теми даного дослідження дозволяє виділити такі основні етапи життя та діяльності Л. Мечникова:

1. 1845-1864 рр. Етап становлення наукових інтересів та світогляду Л. Мечникова, пов’язаний з отриманням середньої освіти, навчанням у вищих навчальних закладах, революційною діяльністю в Російській імперії, перебуванням на Близькому Сході, участю у визвольній війні в Італії, захопленням ідеями анархізму.

2. 1865-1874 рр. Етап діяльності Л. Мечникова в Швейцарії, де остаточно склалися його соціально-політичні погляди, відбувається його захоплення японською мовою, публіцистикою.

3. 1874-1876 рр. Етап педагогічної діяльності Л. Мечникова в Японії.

4. 1876-1888 рр. Етап наукової, освітньої діяльності Л. Мечникова в країнах Європи, коли були видані його наукові статті, у тому числі з історико-педагогічної тематики (стосовно процесу організації освіти в Японії, змісту літературної спадщини та особливостей педагогічних ідей західноєвропейських освітян). Учений видає книгу «L’Empire Japonais» («Японська імперія»), працює над рукописом книги «Цивілізація та великі історичні ріки», намагаючись створити теорію суспільного прогресу.

Новаторський характер мислення Л. Мечникова яскраво виявився в тому, що він зумів пов’язати рішення проблеми виникнення цивілізацій з розробкою теорії еволюції соціальної солідарності. Розширення сфери солідарності Л. Мечников трактував як тривалий перехід від «підневільних союзів» до «добровільного об’єднання» вільних людей, які усвідомили необхідність формування загальнолюдської цивілізації, заснованої на спільному використанні досягнень науки й культури.

Вивчення напрямів педагогічної діяльності Льва Ілліча Мечникова дозволяє стверджувати, що роль викладача є ключовою в процесі формування ціннісних орієнтацій молоді. Аналіз етапів життя та діяльності відомого вченого та освітянина дозволяє свідчити, що формування культури міжнаціональних відносин має складатися з наступних компонентів: а) повідомлення індивіду знань стосовно того чи іншого народу, у тому числі й мовного; б) формування національних, громадсько-патріотичних і загальнолюдських почуттів на основі емоційно акцентованого осмислення знань; в) накопичення позитивного досвіду спілкування з людьми різних націй.

Поза увагою автора статті залишилося висвітлення поглядів Л. Мечникова стосовно педагогічних ідей західноєвропейських освітян (Ж. Ж. Руссо). Це питання може бути напрямом наступних досліджень в області вивчення педагогічної діяльності Льва Ілліча Мечникова.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: