Сторінка
1

Брокерська діяльність на біржі

Зміст

1. Характеристика суб'єктів біржового посередництва

2. Роль, значення та функції брокерської служби на біржі

3. Організаційна структура брокерських фірм (контор)

4. Взаємовідносини біржових посередників з клієнтами

5. Торгово-економічні стратегії брокерських фірм та брокерів

6. Винагороди за брокерську діяльність та ефективність її здійснення

1. Характеристика суб'єктів біржового посередництва

До біржових торгів в операційну залу допускаються лише учасники торгів. До них відносяться біржові посередники, якими є уповноважені Біржовим комітетом особи як із числа членів біржі, так і спеціально для цього наймані, які мають досвід роботи на біржовому ринку. Ними можуть бути брокери, дилери, трейдери, клерки, маклери.

Біржовий посередник проводить роботу з формуванням своєї постійної клієнтури, в інтересах якої він укладає угоди з купівлі, продажу або обміну біржового товару. Біржовий посередник також укладає угоди для підприємств або організацій, які не є його постійними клієнтами.

До біржових посередників відносяться:

* брокери - члени бірж, які заключають контракти на продаж або купівлю товарів від імені і по замовленню клієнтів і отримують за свою роботу комісійну винагороду в обумовленому розмірі.

Брокери працюють за терміновими контрактами з брокерською конторою, якщо інше не передбачено договором між брокерською конторою і членом біржі, що її відкрив. Оплата послуг брокерів посередництва і представництва інтересів клієнтів при вчиненні угод здійснюються у формі винагороди, що складає визначену фіксовану частину в комісійному відсотку, одержуваному брокерською конторою за виконані угоди. Конкретні розміри винагороди встановлюються між брокером і брокерською конторою.

Оплата інших послуг брокера (консультування, участь в експертизах тощо) здійснюється за згодою зареєстрованих сторін або в порядку, встановленому Загальними зборами членів біржі.

посередництво при укладанні угод шляхом прийняття доручень (наказів) клієнтів біржі і підбору відповідних контрагентів;

представництво інтересів клієнтів шляхом ведення біржових операцій і укладання угод від свого імені за їхній рахунок;

консультування торгуючих із питань, пов'язаних із укладанням біржових угод, у тому числі з питань якості і властивостей товару;

документальне оформлення угод і представлення їх до реєстрації в реєстраційному бюро;

підготовка за завданнями Біржового комітету висновків з різноманітних питань торгової практики, торгової кон'юнктури і т. ін., зокрема, за біржовими угодами, зробленими без участі брокерів;

участь як експерта у виробництві експертиз на загальних підставах, встановлене Положенням про Експертне бюро;

інші функції, що не суперечать Статуту, Правилам біржової торгівлі й інших документів, що регламентують діяльність біржі.

При вчиненні біржових операцій брокер діє або на підставі заявки, що надійшла з інформаційно-довідкового відділу, або за письмовим чи усним, дорученням (наказом), відданим брокеру безпосередньо членом або відвідувачем біржі (далі - клієнтом).

Для успішної роботи на біржі брокер повинен:

* бути добре обізнаним з біржовим товаром, який є об'єктом торгівлі;

* знати правила торгівлі тієї біржі, на якій він працює;

* вміти вести біржові торги;

* знаходити правильний підхід до клієнтів, яких він представляє на біржі;

* визначати дохід від тих угод, які заключаються за його ініціативи на біржі.

При відборі брокерів для роботи на біржовому ринку, вони зобов'язані скласти відповідні іспити та одержати сертифікат, що засвідчує рівень їх знань і навичок для здійснення брокерської діяльності.

Біржові брокери, як і інші співробітники біржі, повинні зберігати в таємниці інформацію про операції клієнтів, що проводяться за їх участю і можуть надавати відомості про ці операції лише на вимогу прокуратури, слідчих, судових органів та за спеціальним розпорядженням Біржового комітету.

* Дилери – члени біржі, здійснюють біржове або торговельне посередництво за свій рахунок і від свого імені. Вони мають місце на біржі, проводять котирування; прибутки одержують за рахунок різниці в ціні купівлі та продажу біржових товарів, а також: за рахунок зміни курсів цінних паперів і валют.

Оплата діяльності дилера залежить виключно від прибутку, який він одержує у процесі своєї діяльності, оскільки він самостійно організовує і здійснює свою діяльність та визначає власний рівень доходу.

Дилери є одним з найбільш розповсюджених інститутів посередництва. Дилери (дилерські фірми) тут є основною посередницькою ланкою між сільськогосподарським машинобудуванням, хімічною, комбікормовою промисловістю та іншими агропромисловими компаніями, з одного боку, і фермерськими господарствами - з іншого.

Залежно від сфери діяльності дилери поділяються на дві групи: дилери, які функціонують на ринку реального товару та біржові дилери.

До першої групи належать підприємства (фірми, компанії і ін.), а також окремі фізичні особи, які здійснюють купівлю-продаж товару, тією чи іншою мірою реально (прямо або опосередковано) беруть участь у його русі від виробників до споживачів.

Біржові дилери - це особливий вид торговців-спекулянтів на біржах, які здійснюють спекулятивні операції за свій рахунок і на свій ризик. Предметом купівлі-продажу біржових дилерів є не реальний товар, а контракт на товар, тобто вони торгують правом на товар.

До категорії посередників належить також інститут спекулянтів в умовах ринкової економіки. Цей інститут багаточисельний і різноманітний, при цьому в різних країнах його представники називаються по-різному.

Так, особливий інститут спеціалістів на ринку реального товару на товарних, фондових і валютних біржах складають джоббери.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Цінні папери»: