Сторінка
4

Сутність торговельно-посередницької діяльності

Отже, в числі фірм, підприємств і організацій—учасників риночного товарного обороту, особливе місце відводиться торговельно-посередницькій галузі, яка являється важливим провідником товарної, фінансової і інвестиційної політики. Раціонально організована торговельно-посередницька діяльність сприяє оптимізації виробничої і комерційної діяльності, розширенню її масштабів, підвищенню ефективності на основі комплексних ринкових досліджень, вивчення факторів ризику по всій їхній сукупності, достовірного прогнозування майбутнього з достатньо чіткими орієнтирами бажаного комерційного успіху. Тим самим, вказана галузь створює необхідну комерційну інформацію для надання відповідних послуг всім учасникам ринкового обороту, які потребують управління власними ринковими сегментами по всьому ланцюгу відтворювального процесу.

Але встановлення торговельно-посередницької діяльності в Україні пов’язане з багатьма складними проблемами правового, організаційного, фінансово-економічного характера. Їх вирішення дозволить сформувати широку сітку посередницьких структур, що особливо важливо в умовах лібералізації міжнародної торгівлі і активізіції вітчизняного товарного виробництва.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Апопий В. Проблемы становления торгового посредничества в Украине//Проблемы предпринимательства.—1999.—№6.—С.29-31.

2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник—К.: КНЕУ,1998.—268с.

3. Котлер, Филип, Армстронг, Гари, Вонг. Основы маркетинга: Пер. с англ.—2-е европ. изд.—К.; М.; СПб.: Издат. дом “Вильямс”, 1998.- 1056 с.- Парал. тит. англ.

4. Маркетинг: Учебник / Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красиль-ников С.А. и др.; Под. ред. Романова А.Н.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

5. Синяева И., Якоби А. Модель комплексной оценки рыночного потенциала торгово-посреднических структур // Ресурсы,Инфор-

мация,Снабжение,Конкуренция.—1998.--№1—С.25-29.

6. Додатковий матеріал із аналітичних розробок компанії “Dragon Capital”.

Міністерство освіти та науки України

                     
                     
                     
 

Підпис: В  

 

К

 

В  

     

К

 
                     
                     
                     
 

В

 

К

 

В

 

Д

 

К

 
                     
                     
                     
 

В

 

К

 

В

     

К

 
                     
       

Б. Кількість контактів із дистрибютором

   

ВхК=3х3=9

     

В+К=3+3=6

   
   

В=Виробник

 

К=Клієнт

 

Д=Дистрибютор

   
                     
                     

Мал. №1. Дистрибютор зменшує кількість необхідних прямих контактів канала

 

розподілу і збільшує його ефективність.

           

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: