Сторінка
4

Внутрішні чинники економічного розвитку України

· П'яте, це сприяння інноваційному розвиткові регіонів. Ми забуваємо про мезорівень. Це стосується і галузевого підходу до інноваційного розвитку.

· Шосте, це запровадження системи стимулювання розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва.

· Сьомий стратегічний пріоритет підтримки інноваційного розвитку - удосконалення системи банківського кредитування і страхування інноваційної діяльності.

· Восьме, це різні форми економічного стимулювання інвесторів.

· Дев'яте, це розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

· І десяте - пропаганда інноваційної діяльності, забезпечення підтримки з боку засобів масової інформації і громадськості.

Ясна річ, ми не можемо не згадати хоча б деякі зовнішні чинники підвищення інноваційного потенціалу. До них належать наступні:

- розвиток процесу глобалізації в світі та інформатизації суспільства;

- організація та розширення спільного виробництва з відомими в світі компаніями;

- розвиток міжнародного трансферу технологій (у сферах, де створені відомі вітчизняні наукові школи, на жаль, їхній потенціал не реалізується);

- сприяння патентуванню за кордоном розробок саме українських вчених, українських доробок;

- залучення до інноваційної діяльності зарубіжних інвесторів, вдосконалення системи їх економічного стимулювання, розробка системи захисту внутрішнього ринку від морально застарілих техніки та технологій.

На жаль, переважно ми говоримо про захист споживчого ринку. Але з метою захисту від морально і матеріально застарілої техніки і технологій також слід вживати відповідні заходи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Гроші та кредит: Підручник /Ред. М.І.Савлук .– К.:КНЕУ, 2001.

2. Грошово-кредитна політика в Україні. /Ред. В. І. Міщенка. - К.: ТОВ “Знання”, 2000.

3. Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник. – К., 2000, вип. 12.

4. Економіка і теоретичні основи / Ред. В.Ковальчук – Тернопіль, 1997.

5. Економічна і соціалістична географія світу: Підручник для 10 кл. /За ред. Б.П. Яценка – К.: «Арка», 2002.

6. Лановик Б.Д. Економічна історія: курс лекцій – К., 2000.

7. Лукашевич Л.М. Україна: історико-економічний огляд: Монографія. – К., 1997;

8. Сонько С.П. та ін. Ринок і регіоналістика: Навч. посібник. – К., 2000.

9. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА - М, 2001.

10. Сайт Державного комітету статистики України – www.ukrstat.gov.ua.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Гроші і кредит»: