Сторінка
1

Розрахунок природного освітлення за методом Данилюка

Розрахунок природного освітлення за методом О. М. Данилюка проводиться у відповідності зі СНиП ІІ-4-79. Метод грунтується на співставленні розрахункових графіків з планом і вертикальним розрізом приміщення. Цей метод зазвичай використовується з методом КПО.

Розрахунок за методом Данилюка розглянемо на прикладі розрахунку природнього освітлення для робочого приміщення.

Освітлення робочих кабінетів повинне проектуватися на основі наступних вимог:

а) створення необхідних умов освітлення на робочих столах, розташованих в глибині приміщення при виконанні різноманітних зорових робіт (читання друкарського і машинописного текстів, світлокопій і рукописних матеріалів, розрізнення деталей графічних матеріалів і дефектів друкарського тексту);

б) забезпечення зорового зв'язку із зовнішнім простором;

в) захист приміщень від сліпучої і теплової дії інсоляції;

г) сприятливий розподіл яркості в полі зору.

Бічне природне освітлення робочих кабінетів повинне здійснюватися окремими світловими отворами (одне вікно на кожний кабінет). З метою зниження необхідної площі світлових отворів висота підвіконня над рівнем підлоги повинна прийматися не менше 1 м.

При тому, що розташовує будівлі в I-III поясах світлового клімату нормоване значення КПО приймається:

при глибині робочих кабінетів понад 5м [1, табл. 19], менше 5м [1, табл. 5].

Для забезпечення зорового контакту із зовнішнім простором заповнення світлових отворів повинне, як правило, виконуватися світлопрозорою шибкою.

Для обмеження сліпучої дії сонячної радіації в робочих кабінетах необхідно передбачати штори і легкі регульовані жалюзі. При проектуванні будівель управління для II і IV будівельно-кліматичних районів слід передбачати установлення світлових отворів, орієнтованих на сектор горизонту в межах 200-290°, сонцезахисними пристроями.

В приміщеннях коефіцієнти віддзеркалення поверхонь повинні бути не менше:

стелі і верхніх частин стін 0,8

нижніх частин стін 0,5

підлоги 0,25

меблів 0,3

Приклад розрахунку природного освітлення робочого кабінету. Необхідно визначити необхідну площу вікна в робочих кабінетах будівлі управління, що розташовується в Харкові.

Початкові дані. Глибина приміщень 5,9 м, висота 3 м, довжина 3 м, площу 17,7 м2. Заповнення світлових отворів подвійним склінням по спарених алюмінієвих палітурках; товщина зовнішніх стін 0,35 м. Коефіцієнти віддзеркалення стелі r1=0,7; стін r2=0,4; підлоги r3=0,25. Затінювання протистоячими будівлями відсутнє.

Розрахунок

1. Оскільки глибина приміщення dп понад 5 м, по табл. 19 знаходимо, що нормоване значення КПО рівне 0,6%.

2. Проводимо попередній розрахунок природного освітлення: по початковій глибині приміщення dп=5,9 м і висоті верхньої грані світлового отвору над умовною робочою поверхнею h01=1,9 м визначаємо, що dп/h01=3,1.

3. На рис. 7 на відповідній кривій знаходимо крапку з ординатою 0,6, по абсцисі цієї крапки визначаємо, що необхідна відносна площа світлового отвору Aо/Ап=21,5%.

4. Площу світлового отвору Ат визначаємо по формулі 0,215´Ап=3,81 м2. Отже, ширина світлового отвору bс.п при його висоті 1,8 м складає bс.п=3,81/1,8=2,12 м.

Приймаємо віконний блок розміром 1,8´2,1 м.

5. Проводимо перевірочний розрахунок КПО в точці М (мал. 23) відповідно до СНиП II-4-79 по формулі

ер=eбqr1tо/Кз.

Оскільки протистоячих будівель немає e39/R=0.

6. Накладаємо графік I для розрахунку коефіцієнта природної освітленості методом О.М. Данилюка на поперечний розріз приміщення (мал. 23), суміщаючи полюс графіка I - 0 з точкою М, а нижню лінію з умовною робочою поверхнею; підраховуємо кількість променів по графіку I, проходячих через поперечний розріз світлового отвору, п1=2,96.

Мал. 23. План і розріз робочого кабінету

7. Відзначаємо, що через крапку З на розрізі приміщення (мал. 23) проходить концентричне півколо 26 графіка I.

8. Накладаємо графік II для розрахунку методом О.М. Данилюка на план приміщення (мал. 23) так, щоб його вертикальна вісь і горизонталь 26 проходили через крапку З; підраховуємо по графіку II кількість проміння, що проходить від неба через світловий отвір, n2=24.

9. Визначаємо значення геометричного КПО по формулі eб=0,01п1п2=0,01·2,96·24=0,71.

10. На поперечному розрізі приміщення (М 1:50) (мал. 24) визначаємо, що середина ділянки неба, видимого з розрахункової точки М через світловий отвір, знаходиться під кутом q=11°; по значенню кута q по СНиП II-4-79 лінійною інтерполяцією знаходимо коефіцієнт, що враховує нерівномірну яскравість хмарного неба МКО, q=0,59.

11. За розмірами приміщення і світлового отвору знаходимо, що dп/h01=3,1; lп/dп=0,51.

12. Знаходимо площі поверхонь стелі Апт, стін Аст і підлоги Ап і визначаємо середньозважений коефіцієнт віддзеркалення rср по формулі

rср=(r1Апт+r2Аст+r3Ап)/(Апт+Аст+Ап)=0,41.

13. По знайдених значеннях dп/h01; lj/dп; lп/dп в СНиП II-4-79 лінійною інтерполяцією знаходимо, що r1=2,55.

14. Для спареної алюмінієвої палітурки з подвійним склінням знаходимо загальний коефіцієнт світлопропускання tпро по формулі to=t1´t2=0,68.

15. По СНиП II-4-79 знаходимо, що коефіцієнт запасу для вікон суспільних будівель Кз=1,2.

16. Визначаємо КЕО в точці М, підставляючи значення коефіцієнтів eо, q, r1 tпро і Кз у формулу еб=0,71·0,59·2,55·0,68/1,2=0,6%.

Отже, вибрані розміри світлового отвору забезпечують вимоги норм по суміщеному освітленню робочого кабінету.

Список використаних джерел

1. Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения (к СНиП II-4-79)

2. СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение»

3. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

4. http://www.elecab.ru

5. http://www.dwg.ru

6. http://www.kazus.ru

7. Справочная книга по светотехнике/Под ред. Ю.Б. Айзенберга.-М.: Энергоиздат, 1983-472 с.

8. Рекомендации по технико-экономической оценке освещения производственных зданий /НИИСФ Госстроя СССР.-М.: Стройиздат, 1983-40 с.

9. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х ч. Под ред. И.Г. Староверова. Изд. 3-е. Ч. 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. - М.: Стройиздат, 1978-509с

10. Годин А.М. Естественное освещение транспортных зданий, предназначенных для ввоза подвижного состава. - Транспортное строительство, 1982, № 8, с. 54-56.

11. Азалиев В.В., Варсанофьева Г.Д., Кроль Ц.И. Эксплуатация осветительных у

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «БЖД, охорона праці»: