Сторінка
3

Кредит як соціально економічне явище

Функціями кредиту також можемо вважати і його здатність створювати так званий ефект синергії.

В умовах довіри людей до організацій, підприємств і суспільства в останніх виникає можливість за відносно малих власних коштів отримувати відносно великі активи. Це явище подібне до ефекту синергії. Так, наприклад, високий рівень довірчо-відповідальних відносин японців дає змогу їхнім корпораціям на кожну одиницю вкладень власних коштів отримати п'ять одиниць додаткових активів. Для України цей показник (коефіцієнт синергії — Кс) більш ніж удвічі менший. Найбільший коефіцієнт синергії у сучасних банківських системах, де норматив довіри (платоспроможності) дає можливість на кожну частину власного капіталу отримати двадцять чотири частини позичкових коштів. Практика засвідчує, що фінансово-кредитні підприємства найбільшою мірою володіють ефектом синергії, а це ще раз підтверджує пріоритет фінансового підходу до проблеми формування загальної теорії кредиту. Ефект синергії спостерігається не лише у фінансово-господарській, а і в інших сферах діяльності людини.

Ефект синергії тим вищий, чим більше членів суспільства вступають у довірчо-відповідальні відносини. При цьому найбільший результат у зростанні вартості утворюється там, де вищі кількісні та якісні показники кредиту, похідним якого є коефіцієнт синергії.

Наступною функцією кредиту є функція взаємодопомоги. Учасники кредитних відносин допомагають один одному у збільшенні вартості, яку вони мають у своєму розпорядженні. Природа такої функції ґрунтується на принципі використання вартості. Цей принцип полягає у бажанні і прагненні людини давати блага іншим людям. Можна наголосити, що надання благ у суспільстві має здійснюватися на ринкових умовах і дії закону еквівалентності грошей, які й забезпечують зростання багатства усіх учасників кредитного процесу.

Однією з найважливіших функцій кредиту є духовна функція. Така функція кредиту, за умов фінансової синхронізації довірчо-відповідальних відносин у суспільстві, може не діяти, якщо буде порушено пріоритет норм кредитування над його нормативами.

Розглядаючи проблеми суспільств з перехідними економіками, стає очевидною важливість і необхідність формування норм довірчо-відповідальних відносин у цих країнах. Формування таких норм у суспільствах країн постсоціалізму є найважливішим завданням не лише для практиків, політиків, економістів, юристів та педагогів, а й для вчених.

У сучасній економіці довірчо-відповідальні відносини починаються з довіри до національної або міжнаціональної грошової одиниці. Паперові гроші, не кажучи про електронні, є кредитом, тому довіра до національної валюти багато в чому визначається діями урядів і результатами грошово-кредитної політики центральних банків щодо забезпечення її стабільності. Можна зазначити, що стабільність національної валюти сприяє зростанню довіри між членами суспільства не лише у господарській, а й в інших сферах діяльності людини, а це свідчить про те, що монетарна культура в сучасному суспільстві впливає на людей на підсвідомому рівні.

Теорія кредиту включає не лише суть понять, функцій, а також і норми та нормативи, котрі забезпечують синхронізацію людських відносин.

У країнах постсоціалізму ця проблема перебуває на нижчому етапі свого розв'язання. Для України важливо якомога швидше вийти на рівень фінансово-кредитних відносин, що існують у США та Японії, й уникнути тих недоліків, які спостерігаються у низці розвинених країн, зокрема вираженого абстрагування людських відносин. Запорукою цього є забезпечення пріоритету норм над нормативами у свідомості людини, що є основою усвідомлених духовно-етичних і правових взаємовідносин.

Можна зазначити, що грошове нормування довірчо-відповідальних відносин у суспільстві здійснюється уже не одну сотню років, але в інформаційну епоху цей процес розвиватиметься вищими темпами. Тому уже сьогодні потрібні глибокі теоретичні розробки й практичні кроки у розв'язанні проблем удосконалення фінансової стандартизації і синхронізації кредитних відносин людини у суспільстві та природі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Гроші і кредит»: