Сторінка
2

Про хімічний склад донних відкладів у водних об`єктах районів АЕС

металів серед відкладів однакового гранулометричного складу незначна, за деякими винятками. Так, у піщаних відкладах, при вмісті органічної речовини у межах десятих частин відсотка, валовий вміст заліза становить 1531—1831 мг/кг, марганцю – біля 34—180 мг/кг, цинку ще менший – тільки 10—20 мг/кг, а вміст інших металів мінімальний – у межах 3—9 мг/кг. Серед ВО за підвищеним вмістом нікелю в піщаних відкладах можна відзначити ЗАЕС, а свинцю – ХАЕС. У мулах, при вмісті органічної речовини у межах 14—19% концентрація заліза зростає до 30070—39384 мг/кг, марганцю – до 279—1670 мг/кг, цинку – до 89—117мг/кг, міді – до 47—85 мг/кг, нікелю – до 27—63 мг/кг, а свинцю – до 25—52 мг/кг. Кобальт міститься в незначній кількості – тільки 12—25 мг/кг. Найменше у донних відкладах кадмію – він виявлений взагалі тільки у ВО ЗАЕС, де його вміст становив 0,5—0,6мг/кг у пісках та замулених пісках і зростав до 1,6 мг/кг у мулах.

У цілому ж на всіх ВО максимальний вміст металів приурочений до мулистих відкладів; найбільші концентрації характерні для заліза і марганцю, а найменші – для кадмію і кобальту. Вміст інших металів у досліджуваних ВО майже на однаковому рівні і залежить від типу відкладів та вмісту органічної речовини.

Донні відклади р.Горинь, що досліджувались, відносяться до мулів глинистого та суглинистого складу; проби відбирались із поверхневих шарів до глибини 10—15см, як і на ВО. Як видно з табл.2, мінералізація водних витяжок із проб донних відкладів р.Горинь змінюється у межах 133—264 мг/дм3, що менше майже у два рази порівняно з водою р.Горинь. У хімічному складі водних витяжок серед аніонів переважають гідрокарбонатні іони, що становлять, у середньому, близько 60%-екв., а серед катіонів – кальцій (близько 80%-екв.). Порівняно з водою р.Горинь, серед аніонів помітно збільшилась роль сульфатів – до 35%-екв., а роль іонів хлору зменшилась. У цілому ж вміст головних іонів у водних витяжках порівняно невеликий і визначається складом води р.Горинь, розчинністю солей, процесами аніонного та катіонного обміну. Вміст нітратів у водних витяжках коливається у межах 2,1—9,8 мг/дм3, що помітно вище порівняно з водою р.Горинь. Це пояснюється накопиченням органічної речовини у відкладах та її мінералізацією. При процесах нітрифікації органічної речовини нітрати, як кінцевий продукт цього процесу, накопичуються у донних відкладах. Надалі, при створенні анаеробних умов при достатньо витривалому в часі льодовому покриві у зимовий період нітрати у донних відкладах можуть відновитись до амонію, який, переходячи у придонні шари води, буде їх забруднювати. Із десяти різновидностей пестицидів у донних відкладах знайдено тільки три. Атразин виявлено у двох випадках, де його вміст не перевищував ГДК, а симазин, якого за ГДК взагалі не повинно бути у воді, виявлено в двох випадках, особливо в досить значній кількості – в створі с.Гориньград.

Таблиця 2. Вміст хімічних речовин у пробах донних відкладів р.Горинь, мг/кг сухої речовини

Хімічні

речовини

с.Горинь-

град

с.Шубків

с.Козмин

с.Воско-

дави

вище

нижче

вище

у створі села

нижче

Головні

іони

HCO3-

98

86

92

79

98

104

85

SO42-

31

14

33

49

45

86

63

Cl-

3,9

3,9

5,5

4,7

3,9

11

7,8

Ca2+

36

24

34

28

36

52

40

Mg2+

0,2

2,4

2,4

2,4

1,2

4,9

2,4

Na+

2,0

1,5

2,0

1,5

1,0

1,2

4,0

K+

3,2

1,4

2,2

1,4

2,6

4,6

3,0

Сума головних іонів

173

133

171

167

188

264

203

Нітрати (NO3-)

9,4

2,1

12,6

4,8

9,4

9,8

8,5

Пестициди

атразин

н.в.

н.в.

н.в.

0,1

сліди

сліди

0,5

симазин

1,0

н.в.

0,2

н.в.

н.в.

н.в.

н.в.

2,4-Д

Сліди

сліди

сліди

н.в.

н.в.

2,0

0,9

Важкі

метали

(чисельник —

валовий вміст,

знаменник — водорозчинна форма)

Cu

Zn

Pb

Ni

Co

Mn

Fe

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Хімія»: