Сторінка
2

Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу

Диференційованими компонентами рівня спеціальності є рівні циклів учбових дисциплін або окремих дисциплін. Підготовка на цих рівнях вимагає постановки тактичних цілей навчання. Ці цілі повинні відображати професійну спрямованість (смотивірованність діяльності фахівця, яка знаходить вираз через зацікавленість у високих результатах праці, бажання здійснити трудову дію швидко і якісно), професійну компетентність (якість праці), комунікативну готовність (уміння пояснювати, обґрунтувати ухвалюванні рішення, характеризувати об'єкт, інструктувати підлеглих і володіти певним тезаурусом), економічну ерудицію і правову компетентність (дбайливо відноситься до засобів виробництва, дотримувати правила праці і так далі) характеристики професійної пам'яті і мислення, здатність творчого підходу у вирішенні технічних завдань (при необхідності), здатність саморегуляції і самоаналізу (уміння контролювати професійні дії і коректувати їх при необхідності). Постановка такої комплексної мети і подальша її реалізація повинні сприяти все сторонньому розвитку особи навченого.

При постановці мети вивчення учбового курсу вчитель має чітко уяснити, які саме характеристики особи слід формувати, на які елементи структури особи слід впливати. Фактично ціль навчання дисципліни або тактична ціль навчання представляє собою опис не тільки видів діяльності, які формуються в процесі вивчення, але і всі ті характеристики особи, які слід формувати в процесі засвоєння заданої дисципліни. Вчителю необхідно чітко уяснити, які компоненти структури особи формуються при освоєнні його учбового курсу. При цьому слід враховувати, що при навчанні здійснюється формування особи в цілому.

Таблиця 1.3 – Постановка тактичних цілей професійного навчання прохідника на рівні спеціальної теоретичної дисципліни

Елементи структури особи

Характеристика цілей

Досвід особи

Професійна компетентність

1. Сформувати загальні уявлення про проведення похилих виробок;

2. Сформувати загальні уявлення про кріплення похилих виробок;

3. Сформувати загальні уявлення про правила безпеки при проведенні та кріпленні похилих виробок;

4. Сформувати уміння вибирати обладнання згідно з горно-геологічними умовами;

5. Сформувати загальні уявлення про прохідницьке та буровзривне обладнання;

Професійна направленість

1. Сформувати бажання працювати у галузі майбутньої професій;

2. Сформувати важність виконання своєї роботи;

Комунікативна готовність

1. Сформувати відповідно термінологію;

2. Сформувати вміння установлювати контакт з іншими людьми, влаштовувати психологічний клімат;

Економічна ерудиція

1. Знання передових технологій виробництва;

2. Ознайомлення із засобами ефективного використання робочого часу;

Професійна пам’ять

Покращення довго часової, кратко часової, логічної, образної, слухової, зорової пам’яті

Функціоналізм психики

Технічне мислення

Сформувати наглядно-дійове та абстрактне мислення, здатність аналізувати, здатність до індуктивного та дедуктивного мислення

Здатність до рішення задач

Сформувати вміння користуватися новими, більш сучасними, прогресивними технологіями при вирішенні поставленої задачі  

Типологічні властивості

Здатність до саморегулюванню та самоаналізу

Сформувати вміння аналізувати свою діяльність при виконанні різного ряду робіт, своєчасно її контролювати або виправляти при виникаючих збоях у системі

Формування кваліфікованої характеристики фахівця

На основі функціональна структура діяльності прохідника та вимог, що пред'являються до нього, складаємо перелік вмінь та знань, необхідних при підготовці робітники по професії прохідник

Зміст професійного навчання ґрунтується на переліку встановлених умінь.

Зміст теоретичного навчання включає формування знаково-практичних і знаково-розумових умінь. Основу практичного (виробничого) навчання складають в основному предметно-практичні уміння.

Зміст підготовки робітників заданої професії і рівня кваліфікації оформляється у виді табл. 1.4, у якій ліва частина вказує уміння, а права включає знання, необхідні для їх формування з урахуванням необхідного рівня їх сформованості. Якщо для декількох умінь вимагаються ті самі знання, вони вказуються один раз і більше не повторюються.

Необхідні рівні сформованості знань вказуються в такий спосіб:

– орієнтованої (ОО). При формуванні знань на цьому рівні учні мають тільки орієнтовані представлення про досліджувані поняття, здатні повторити формулювання законів, положень. Даний рівень знань формується в учнів ПТУ по таких поняттях, як наприклад, зніс різального інструмента, що ріже, залежність складових сил різання від геометрії інструмента, основні поняття про теорію різання й ін.;

– поняттєво-аналітичний (ПА).Учні в даному випадку мають чіткі представлення і поняття про досліджуваний об'єкт, здатні здійснювати значеннєве виділення, пояснення, проводити аналіз, переносити раніше засвоєні знання в типові ситуації. До цього рівня відносяться, наприклад, знання учнів ПТУ режимах різання і послідовності їхнього визначення, знання марок матеріалу інструмента, що ріже, і оброблюваних заготівель і їхньої властивості і т.д.;

– продуктивно-синтетичний (ПС). При знаннях на цьому рівні учні мають глибокі поняття про досліджуваний об'єкт, здатні здійснювати синтез, генерувати нові представлення, переносити раніше засвоєні знання в нетипові ситуації. Наприклад, це знання про технологічний процес механічної обробки (зборки), ремонті й ін, а також про його елементи, послідовність настроювання і роботи на гірничодобувних комбайнах, комплексах і деякі інші.

Таблиця 1.4 – Перелік вмінь і знань необхідних, при підготовці робітники по професії прохідник

Уміння

Знання

№ п/п

Найменування

Вид

Рівень сформован.

п/п

Найменування

Рівень сформован.

1

Проведення похилих виробок в однорідних кріпких і твердих породах

ПП

С

1.1 1.2

Властивості порід Технологічні схеми проведення виробок

ПА

2

Проведення буровзибухових робіт

ПП

С

2.1

2.2

2.3

Положення шпурів, їх діаметр, глубену

Засоби буріння шпурів Засоби пилепоглинання при бурінні

ПС  

3

Підготовка забою до роботи

ПП

С

3.1

3.2

Провітрювання та огляд забою

Замір метану

ПА

4

Зведення креплення

ПП

С

4.1

4.2

Види кріплень

Форми і розміри поперечного січення креплень

ПА

6

Вибір інструментів

ПУ

С

5.1

5.2

Інструменти необхідні для проведення і кріплення похилих виробок

Класифікація інструментів

ПА

6

Виконання простих технологічних схем

ЗП

ОІІ

6.1  

Позначення  

ПА

7

Читання схем і креслень

ЗП

С

7.1

7.2

7.3

Позначення

Формули

Технічні характеристики

ПА

8

Виявлення дефектів, поломок

ЗП

С

8.1

8.2

Правила огляду робочого міста

Види поломок

ПА

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: