Сторінка
1

Характеристика позасистемних чинників розвитку формальної освіти на прикладі фаху студента

На вибір спеціальності культуролога впливають так звані чинники розвитку освіти:

позасистемні:

популярність

умови проживання;

реклама

внутрішньосистемні:

репутація системи освіти (ВНЗ);

низька вартість оплати за навчання, рівень стипендії.

задані:

власний вибір фаху.

географічне розташування;

мова навчання;

історичні, культурні зв`язки.

"Вдосконалення системи освіти в контексті соціокультурної політики розвинених країн" головна увага зосереджена на тому, що в розвинених країнах освітня політика стає все більш важливою частиною соціальної стратегії, для досягнення успіху в якій в цих країнах прагнуть назавжди відмовитися від командна адміністративних підходів і використовувати законодавчо-демократичні, що передбачають структурну перебудову системи освіти, модернізації змісту і методів навчальної і виховної роботи, встановлення нових форм зв'язку між освітою і сферою праці. Однак важко знайти країну, в якій не виникало невдоволення станом освіти і діями реформаторів.

До внутрішньосистемних можна віднести ті з факторів саморозвитку цілого і вдосконалення його частин, які ініціюються його суб'єктами і, як правило, орієнтовані на можливості і резерви самої системи, але не давали (і не могли дати!) Потрібного ефекту, оскільки були штучно ізольовані від загального русла освітнього прогресу, досягнень європейського та світового співтовариства. І як тільки в процесі демократизації суспільства бар'єри були подолані, почався бурхливий процес впливу на систему освіти зовнішніх факторів. Позасистемні фактори можна звести до трьох основних груп: це положення в державі - політичні, економічні, соціальні умови, моральні цінності, традиції; тенденції світового соціального розвитку; магістральні шляхи розвитку світової системи освіти. Рівень розвитку освітніх систем, який досягнутий сьогодні в розвинутих країнах світу, є вагомим чинником їх інтелектуального, економічного, соціального, науково-технічного, інноваційно-технологічного і культурного розвитку, який значною мірою забезпечує цим країнам стабільність й еволюційний характер розвитку, дозволяє удосконалити життєустрій, поглиблювати демократичні процеси, поступово підвищувати духовний і матеріальний рівень мирного, творчого життя населення - головної мети прогресивного розвитку людини і суспільства.

Чинники впливу на якість освіти

Якість освіти в університеті залежить від багатьох чинників.

1. Забезпечення реальної доступності і обов’язковості масової освіти для всіх студентів, незалежно від місця проживання, етнічного походження і матеріального становища батьків.

2. Використання досягнень шкільного періоду дитинства, початкової, основної школи.

3. Створення і "окультурення" освітнього середовища на засадах загальнолюдських і національних цінностей.

4. Системоутворюючим чинником якості вищої освіти є якість її змісту.

5. Повноцінна реалізація ідей особистісно зорієнтованої освіти.

6. Сформованість у студентів ключових компетентностей.

7. Технологічність методики навчання.

8. Моніторинг як інструмент управління якістю освіти.

9. Особистісна і професійна підготовка викладача - локомотив якісних змін в освіті.

Вибір спеціальності культуролога впливають так звані чинники розвитку освіти:

Позасистемна освіта культурологів як фактор реалізації ідей якості. Закономірністю історії є неухильне зростання творчої ролі інтелекту, посилення когнітивної озброєності інноваційної діяльності. Сфера освіти молодих спеціалістів в галузі культурології за своїм призначенням проективна, орієнтована на майбутнє, виступає в ролі ефективного інструменту соціальних трансформацій. Тому що закладаються в освітні програми стратегії пошуку творчих рішень, утримання громадських ідеалів повинні випереджати наявне буття. Однак централізована освітня система недостатньо узгоджена з громадської динамікою. Незважаючи на регулярне оновлення та удосконалення програм, масове освіта відстає від соціальних і технологічних інновацій. Цю складову освітньої сфери - контрольований державою масове освіта - можна вважати системним, оскільки воно здійснюється на основі державних стандартів і програм.

Панування стандарту, офіційно затвердженої парадигми неминуче "усереднює" придбані знання і здібності студентів-культурологів. Евристичне ж мислення в цілому непарадигмально і не вкладається в прокрустове ложе встановленого стандарту.

Причини втрати освітньою системою своєї креативної ролі кореняться не тільки в особливостях її фінансування. Будь-яка жорстко організована система недостатньо толерантна відносно новизни. Організована державою система освіти за необхідності інерційна і консервативна. Серед причин її кризи варто відзначити низький рівень відповідальності, недостатню зацікавленість управлінців у розробці перспективних стратегій освіти. Практика чиновного управління не повністю відповідає завданням оперативного реагування на запити часу, так як інноваційна діяльність завжди пов'язана з ризиком і з цієї причини несумісна з психологією інституційного поведінки чиновника. Отже, організована державою система освіти недостатньо пластична, не здатна оперативно змінюватися і бути надійним джерелом соціальних інновацій. Хоча, заради справедливості, зазначу, що деякі кроки у бік отримання необхідної динаміки робляться, і впровадження СМЯ в стратегічні плани державних вузів тому приклад.

Інші форми освітньої діяльності, відмінні від традиційних і домінуючих, називають позасистемними. До них відносяться освітні ініціативи громадських організацій і комерційних фірм, проекти та програми додаткової освіти, реалізовані освітніми установами за рахунок позабюджетних коштів, самоосвіта громадян, які прагнуть до успіху в умовах конкуренції, авторські програми і т.д. Позасистемна освіта за своїм об'єктивному положення маргінально, у меншій мірі залежить від апарату управління. Вона переслідує часом альтернативні цілі, має високу динаміку пошуку та апробації нових форм, значний інноваційний потенціал. Від нього можна очікувати успіхів у реалізації особистісно-орієнтованої освітньої стратегії.

Позасистемні феномени можна розглядати як "точки зростання" освітньої сфери. Важливо відзначити, що питома вага освітніх послуг, одержуваних "поза системи", поступово зростає. Звичайно, не можна стверджувати, що все нове бездоганно і успішно пройде перевірку часом. Але збільшення різноманітності еволюційно виправдано, воно здатне привести до успіху в майбутньому. Людське знання - найбільш динамічний елемент культури, і успіх соціального дії може гарантувати лише високий рівень інтелектуального забезпечення. Інноваційна діяльність в освітній сфері, затвердження нових освітніх парадигм покликані актуалізувати творчий потенціал соціальних перетворень.

Отже, формальна освіта - це організована система освіти, яка має офіційно затверджену державою програму та підлягає обов’язковій сертифікації.

розвиток освіта спеціальність культуролог

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: