Сторінка
1

Формування франкомовної лексичної компетенції на письмі у учнів 4-го класу

При оволодінні мовою формуються різні мовні компетенції: граматичні, лексичні та фонетичні. Лексична компетенція є найважливішою серед них, оскільки, як казав лінгвіст Девіз Уілкінс: «Без граматики можна сказати дуже мало, без лексики – нічого!». В цій його фразі дуже ясно вбачається важливість оволодіння лексикою та її домінантність.

Лексика є основним елементом будь-якої мови, тому її вивченню має приділятися багато уваги.

Дуже багато уваги приділяється її вивченню у молодшій школі, оскільки діти в такому віці дуже гарно сприймають та запам’ятовують інформацію, але це відбувається в них мимовільно. Тому не можна змушувати дітей зазубрювати слова та вирази, необхідно подавати їх дітям в ігровій формі. Сьогодні існує багато видів ігор, які вчитель може використовувати під час уроків, але необхідно виділити найефективніші серед них. Саме тому методисти намагаються виокремити ігри, які були б не лише розважальні, я й навчальні.

Також з розвитком суспільства, з появою різних видів розваг, вчителю стає дуже важко заволодіти увагою учнів, нічого не допомагає їх заспокоїти чи зацікавити навчанням.

Одним з рішень цієї проблеми є також використання ігор на уроках іноземної мови. За допомогою ігор можна розвивати як різні навички та вміння у дітей, так і різні риси характеру (повага, терпіння, уважність, зваженість, тощо). Але необхідно брати до уваги, що одноманітність ігор може також привести до зникнення інтересу у учнів у їх участі та до навчання. Діти не люблять одноманітності, тому вчитель має завжди вигадувати нові форми роботи, щоб зацікавлювати їх.

Тому необхідно постійно знайомитися з новими формами навчання та ігор. Вчитель має знати, які нові цікаві методи, ігри з’явилися для навчання дітей, та намагатися впровадити їх у навчання.

Метою роботи є дослідити різні види ігор, які використовуються для формування лексичної компетенції на письмі та вибрати найефективніші з них.

Об’єктом дослідження є формування лексичної компетенції на письмі у учнів 4 класу.

Предметом дослідження є вдосконалення методів формування лексичної компетенції на письмі за допомогою використання навчальних ігор.

Методи, які були використані:

Критичний наліз літературних джерел;

Вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів у використанні різних видів ігор на уроках іноземною мови;

Спостереження за реакцією учнів четвертого класу на використання ігор на уроці, як виду навчальної діяльності;

Дослідне використання навчальних ігор на уроках під час формування франкомовної лексичної компетенції учнів 4-го класу на письмі.

Поняття лексичної компетенції

Лексична компетенція входить до складу лінгвістичної, яка в свою чергу передбачає знання засобів, за допомогою яких можна перетворити лексичні одиниці в осмислені висловлювання.

Лексична компетенція – це здатність розпізнавати і використовувати слова мови так, як це роблять носії мови. Лексична компетенція включає розуміння різних відносин серед груп слів і розуміння звичних (традиційних) значень слів.

Також лексична компетенція – це здатність миттєво викликати з довгострокової пам'яті еталон слова залежно від конкретного мовленнєвого завдання; та включати це слово у мовленнєвий ланцюг.

Лексика мови може розглядатись як набір однослівних форм, до складу яких входять відкриті класи слів (іменники, дієслова, прикметники, прислівники) та закриті лексичні ряди (дні тижня, місяці року, міри ваги і т.ін.), а також стійких виразів, які включають розмовні вирази (прислів’я, архаїзми, слова привітання, прощання, вибачення тощо), фразеологічні ідіоми (семантично непрозорі, застиглі метафори), дієслівні вирази, прийменникові вирази тощо.

Лексична компетенція включає:

Лексичні елементи;

Граматичні елементи.

До лексичних елементів відносяться сталі вирази, які складаються з декількох слів, але вживаються як одне ціле і мають певне значення, та ізольовані слова, які за відсутності контексту мають декілька значень.

Приклад ізольованого слова:

Слово «noir» ми можемо перекласти як «чорний», «темний», «похмурий», «засмаглий», «брудний».

Приклад сталих виразів:

«sage comme un image» - «тихше води, нижче трави»;

«etre comme un poisson dans l’eau» - «почувати себе як риба у воді»;

«Bonjour. Comment ça va?» - «Добрий день. Як справи?»;

«Pouvez-vous me passer…» - «Чи не могли б ви мені передати…».

До граматичних елементів належать слова закритого класу, такі як займенники (ce, certains, tout, il, lui), прийменники (à, de, en, y), допоміжні дієслова (etre, avoir, aller), сполучники (mais, et), частки (par example).

Згідно вимог державної програми для загальноосвітніх шкіл учні, які навчаються у 4 класі мають оволодіти кількісними числівниками до 1000, оволодіти назвами видів покупок, видів спорту та дозвілля, видами меблів та помешкань, назвам насалених пунктів, свят та видів подорожування, лексикою, що пов’язана з довкіллям.

Сфера спілкування у 4 класі охоплює такі теми: «Місце проживання», «Помешкання», «Відпочинок та дозвілля», «Природа та навколишнє середовище», «Подорож», «Свята та традиції», «Шкільне життя» (див. додаток 2). Якщо базуватися на рекомендаціях Комітету з питань освіти при Раді Європи, то слід дотримуватися таких пунктів при формуванні лексичної компетенції:

Звертати увагу на слова та сталі вирази, які використовуються в автентичних текстах;

Використовувати метод дедукції, або словник під час виконання завдань;

Презентувати слова у контексті, наприклад, у текстах шкільних підручників, та їх вживання при виконанні вправ та інших завдань;

Використовувати наочність (малюнки,жести,міміку відповідних дій, тощо) для презентації слів;

Заучувати списки слів, або фраз та виразів з перекладом;

Розглядати лексику відносно семантичних та лексичних полів;

Навчити дітей використовувати одномовні та двомовні словники, глосарії та тезауруси, інші довідники (довідкових матеріалів) під час самостійної роботи з текстом;

Пояснювати учням функції лексичної структури і наступного її використання (наприклад, деривація, суфіксація, синонімія, антонімія, складені слова, ідіоми тощо).

Навчання лексичної компетенції на письмі

Оволодіння лексичною компетенцією є дуже важливим при вивченні іноземної мови, оскільки не знаючи лексики, неможливо створити ніяких мовленнєвих конструкції. Знаючи граматику, але не знаючи лексику, ми не будемо знати чим наповнити наше речення.

Лексична компетенція використовується як на письмі, так і в усному мовленні. Говорячи про знання, якими мають оволодіти учні 4 класу, щодо лексичної компетенції на письмі, то згідно програми Міністерства освіти та науки України діти повинні вміти:

Писати слова, словосполучення, речення;

Оформлювати лист, листівку-привітання;

Описувати свій клас, кімнату, ігри, погоду, сім’ю, свята, людей та тварин;

Писати на слух до 8 речень.

Для того,щоб учні могли оволодіти цими вміннями, вони мають володіти навичками техніки письма іноземною мовою, які включають в себе графічні/каліграфічні та орфографічні навички.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: