Сторінка
1

Методика використання особистісно-орієнтованої технології у навчально-виробничому процесі ПТНЗ на матеріалі підготовки операторів комп'ютерного набору

Проблема впровадження особистісно-орієнтованої технології є досить актуальною на сьогоднішній день, адже все помітніше усвідомлюється гостра потреба у створенні та реалізації особистісного підходу до учнів, зокрема учнів ПТНЗ, як одного з принципів організації навчально-виховної роботи. Такий підхід має сприяти більш цілеспрямованому, гармонійному розвиткові особистості учня як громадянина і творчого, професійно діючого працівника.

Існує тільки один спосіб реалізувати особистісний підхід у навчанні – зробити навчання сферою самоствердження особистості. Сучасні технології навчання зорієнтовані на особистість учня, створення умов для його самовираження і саморозвитку. М.М. Фіцула, досліджуючи проблему використання сучасних технологій навчання у процесі підготовки фахівців, виявив, що«прагнення постійно оптимізувати навчальний процес з урахуванням особливостей постіндустріального (інформаційного) суспільства зумовлює потребу в нових технологіях навчання». Реалізація цього прагнення збагатила педагогічну теорію і практику навчання цілим рядом технологій, серед яких чи не найголовніше місце посідає особистісно-орієнтоване навчання. Центром особистісно-орієнтованого навчання є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: об’єктивний досвід кожного спочатку розкивається, а потім узгоджується зі змістом освіти.

У ряді психолого-педагогічних праць, що присвячені проблемі особистісно-орієнтованого підходу в навчанні, висвітлено окремі його аспекти:

забезпечення сприятливих умов формування людини як унікальної особистості (Б.Г. Ананьєв, Г.О. Балл, І.Д. Бех, О.В. Киричук, О.Л. Кононко, М.В. Левківський, В.О. Сухомлинський та ін.);

визначення психолого-педагогічних вимог до реалізації особистісного підходу в навчанні (К.О. Абульханова-Славська, Ю.К. Бабанський, В.В. Давидов, О.М. Пєхота, Л.М. Проколієнко та ін.);

розробка форм особистісно орієнтованого підходу до навчання (В.І. Андреєв, О.В. Барабанщиков, Л.М. Деркач, І.О. Зимня, О.Я. Савченко, І.Е. Унт, М.Ф. Феденко та ін.);

забезпечення умов особистісно орієнтованого навчання та виховання (В.В. Рибалка, В.В. Суриков, І. С. Якиманська та ін.).

М.М. Фіцула, досліджуючи проблему використання сучасних технологій навчання у процесі підготовки фахівців, виявив, що «прагнення постійно оптимізувати навчальний процес з урахуванням особливостей постіндустріального (інформаційного) суспільства зумовлює потребу в нових технологіях навчання».

Як зазначає І.С.Якиманська, «освіта XXI століття, - це освіта для людини. ЇЇ стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни».

Згідно з Державною національною програмою «Освіта» «головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України».

Об’єкт дослідження – використання особистісно-орієнтованої технології в навчально-виробничому процесі ПТНЗ.

Предмет дослідження – педагогічні умови використання особистісно-орієнтованої технології в навчально-виробничому процесі ПТНЗ при підготовці операторів комп’ютерного набору.

Мета дослідження – визначити та теоретично обгрутуватипедагогічні умовиефективного використання особистісно-орієнтованої технології в навчально-виробничому процесі ПТНЗ при підготовці операторів комп’ютерного набору.

Ураховуючи об’єкт, предмет та мету дослідження, нами була сформульована наукова гіпотеза, яка полягала у тому, що використання особистісно-орієнтованої технології в навчально-виробничому процесі ПТНЗ при підготовці операторів комп’ютерного набору буде здійснюватись більш ефективно, якщо:

«окультурювання» суб’єктивного досвіду учня. У цих умовах змінюється режисура уроку. Учні не просто слухають розповіді вчителя, а постійно співпрацюють з ним у режимі діалогу, висловлюють свої думки, діляться своїм розумінням змісту, обговорюють те, що пропонують одногрупники, за допомогою педагога професійного навчання ведуть відбір змісту, закріпленого науковим знанням;

навчальний матеріал і характер його подання має забезпечувати виявлення життєвого досвіду учня, ураховуючи попереднє навчання;

викладення матеріалу учителем має бути скеровано не тільки на розширення його обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення предметного змісту, й на перетворення суб'єктного досвіду кожного учня;

навчальний матеріал має бути організовано так, щоб учень мав можливість самостійного вибору способів опрацьовування навчального матеріалу, засобів виконання завдань, рішення задач тощо.

Відповідно до мети і гіпотези дослідження нами були поставлені такі завдання:

Проаналізувати стан проблеми використання особистісно-орієнтованої технології у навчально-виробничому процесі ПТНЗ.

Розкрити сутність та охарактеризувати засоби реалізації особистісно-орієнтованої технології у навчально-виробничому процесі ПТНЗ.

Визначити та теоретично обгрутувати педагогічні умови ефективного використання особистісно-орієнтованої технології в навчально-виробничому процесі ПТНЗ при підготовці операторів комп’ютерного набору.

Розробити методичні рекомендації щодо використання особистісно-орієнтованої технології навчання у процесі підготовки операторів комп’ютерного набору та методичну розробку плану-конспекту уроку на тему: «Застосування пункту меню «Вставка» при роботі з документами. Використання об’єктів в документі».

Теоретичне значення дослідження полягає у визначенні та теоретичному обгрутуванні педагогічних умов ефективного використання особистісно-орієнтованої технології в навчально-виробничому процесі ПТНЗ при підготовці операторів комп’ютерного набору.

Практичне значення дослідження полягає у розробці методичних рекомендацій щодо використання особистісно-орієнтованої технології навчання у процесі підготовки операторів комп’ютерного набору та методичної розробки плану-конспекту уроку на тему: «Застосування пункту меню «Вставка» при роботі з документами. Використання об’єктів в документі».

Стан проблеми використання особистісно-орієнтованої технології у навчально-виробничому процесі ПТНЗ

Все помітніше усвідомлюється гостра потреба у створенні та реалізації особистісного підходу до учнів, зокрема учнів ПТНЗ, як одного з принципів організації навчально-виховної роботи. Такий підхід має сприяти більш цілеспрямованому, гармонійному розвиткові особистості учня як громадянина і творчого, професійно діючого працівника.

Існує тільки один спосіб реалізувати особистісний підхід у навчанні – зробити навчання сферою самоствердження особистості. Сучасні технології навчання зорієнтовані на особистість учня, створення умов для його самовираження і саморозвитку. І.С. Якиманська зазначає, що реалізація прагнення оптимізувати навчальний процес збагатила педагогічну теорію і практику навчання цілим рядом технологій, серед яких чи не найголовніше місце посідає особистісно-орієнтоване навчання. Центром особистісно-орієнтованого навчання є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: об’єктивний досвід кожного спочатку розкивається, а потім узгоджується зі змістом освіти.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: