Сторінка
1

Розвиток інтересу учнів та застосування нових інформаційних технологій на уроках обслуговуючої праці

Український народ вступив у новий етап свого історичного розвитку. Разом з перспективами становлення вільної Української держави відкрилися широкі можливості для розвитку освіти, культури. У час розбудови національної школи актуального значення набула проблема розвитку інтересів учнів до певних видів діяльності. Пізнання само по собі є дивовижним, чудовим процесом, що пробуджує живий і незгасний інтерес. У природі речей, у їх відношеннях і взаємозв’язках, у руховій зміні, в людських думках, у всьому, що створила людина, - невичерпне джерело інтересу.

Підвищення ролі людського фактору в демократизації суспільства передбачає пошук шляхів модернізації трудової підготовки учнів. Завдання полягає в удосконаленні якості підготовки школярів. Важливим аспектом проблеми є виховання позитивної мотивації, стійкого інтересу до праці. Відповідно Закону України «Про освіту» метою освітянської галузі проголошується «всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками, спеціалістами».

У Концепції розвитку загальної середньої освіти зазначається, що «основними завданнями загальноосвітньої школи є: всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб .».

У Законі України «Про загальну середню освіту» наголошується, що загальна середня освіта спрямована на забезпечення «всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання .».

Практично підготувати молодь до участі в суспільному виробництві покликані уроки трудового навчання з елементами естетичного, розумового та фізичного виховання. Вони створюють оптимальні умови для залучення школярів до творчої діяльності, розвитку інтересу, надбань національної культури, дають шанс реалізувати учням свій творчий потенціал, удосконалювати знання про предмет, сформувати практичні уміння і навички, формують позитивні якості особистості.

Закон України «Про освіту» в ст. 18 визначає, що «відкритим характером закладів освіти є створення умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина .».

Проблему розвитку інтересу учнів до пізнавальної діяльності досліджували як психологи, так і педагоги. Відомі праці Б.І.Додонова (1975 р.), Т.Г.Єгорова, В.І. Могорита (1978 р.), Г.І.Щукіної (1971 р.) та інших.

Не важко помітити значний інтерес вчених до проблеми розвитку інтересу учнів, до пізнавальної діяльності, але актуальність її визнана настільки гострою, що й сьогодні дослідники приділяють значну увагу.

Саме ці обставини зумовили вибір теми даної роботи: «Розвиток інтересу учнів та застосування нових інформаційних технологій на уроках обслуговуючої праці.

Актуальність проблеми: розвиток інтересу учнів, до пізнавальної діяльності шляхом впровадження нових інформаційних технологій на уроках обслуговуючої праці.

Мета дослідження: виявити та обґрунтувати педагогічні умови, створення яких сприяє успішному розвитку інтересу учнів до художніх ремесел на уроках обслуговуючої праці засобами НІТ.

Згідно із предметом, метою та науковою гіпотезою ми поставили такі завдання дослідження:

Розкрити теоретичні засади процесу розвитку інтересу учнів загальноосвітньої школи .

Визначити принципи, форми та методи розвитку інтересу учнів до художніх ремесел на заняттях обслуговуючої праці.

Виявити та обґрунтувати педагогічні умови, за якими успішно розвивається інтерес учнів на уроках обслуговуючої праці.

Розробити методичні рекомендації щодо створення педагогічних умов успішного впровадження НІТ на уроках обслуговуючої праці.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що нами виявлені та обґрунтовані педагогічні умови, створення яких сприяє успішному розвитку інтересу учнів на уроках обслуговуючої праці.

Практичне значення дослідження полягає у розробці методичного забезпечення засобами НІТ вивчення художніх ремесел на уроках обслуговуючої праці; розробки варіативної програми «Бісерне рукоділля».

Сутність процесу розвитку інтересу учнів

Зміни, що відбуваються в Україні потребують нового педагогічного бачення. Поставлені нові завдання навчання, виховання і розвитку особистості, яка при завершенні загальноосвітньої школи має бути творчою, конкурентоспроможною на ринку праці. Сьогодення спонукає педагогів до внесення необхідних змін у навчально-виховний процес, зокрема завдань щодо розвитку інтересу учнів до різних видів діяльності, творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень у власному подальшому самостійному житті.

У логічному словнику-довіднику М.І. Кондаков відмічає, що в психолого-педагогічній літературі немає єдиного визначення поняття «інтерес до пізнавальної діяльності». Проте він вважає, що «інтерес – складне психічне явище, що охоплює свідомість, волю та почуття людини».

Видатний дидакт К.Д. Ушинський розглядав інтерес як засіб успішного навчання й морального розвитку особистості. Він відмічав: «Розбудіть в людині палкий інтерес до корисного, високого і морального, - і ви можете не хвилюватися – вона збереже людську гідність». На його думку, інтерес тісно пов’язаний з увагою дитини до вивчаємого предмету і зростає тоді, коли він має новизну, але новизну цікаву.

Поняття інтересу характеризується такими основними ознаками, як :

свідоме ставлення до пізнавальної діяльності;

вибірковість, тобто уміння учнів вибирати найбільш цінний матеріал;

активне ставлення до пізнавальної діяльності;

уміння цілісно сприймати навчальний матеріал.

Крім того, він розглядає поняття «активність», як показник певного рівня розвинутого інтересу.

Фахівці в галузі психології інтерес розглядають як: вибіркову спрямованість уваги людини; виявлення її розумової й емоційної активності; активатор різноманітних почуттів; особливе поєднання соціально-вольових та інтелектуальних процесів, що підвищують активність свідомості та діяльності людини; активне пізнавальне та емоційно-пізнавальне ставлення людини до світу, структуру, що складається з потреб; соціальне ставлення особистості до об’єкта, зумовлене її усвідомленням життєвого значення й емоційною привабливістю.

Поняття «інтерес» не абстрактне. Воно відображає об’єктивно існуючі ставлення особистості до реальних умов життя і діяльності людини.

Джерела інтересу лежать в суспільному житті. Поза зв’язком із суспільним середовищем, поза діяльністю інтерес людини не може розвиватися, тому вивчення інтересу, ізольованого від реальних умов його становлення, не в змозі виявити ні тенденцій його розвитку, ні можливості керувати ним.

Основними етапами процесу формування інтересів учнів у навчанні є такі:

- створення специфічних умов, що сприяють появі особистих потреб у знаннях і певному виді діяльності;

- виникнення позитивного ставлення до навчання та праці (мотиви та стимули);

організація пізнавальної діяльності учнів, яка завдяки певним формам і засобам стимулює розвиток інтересу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: