Сторінка
1

Методика початкового навчання гри в баскетбол учнів молодшого шкільного віку

Баскетбол, як засіб фізичного виховання, знайшов широке застосування в різних ланках фізкультурного руху.

У системі народної освіти баскетбол включений у програми фізичного виховання дошкільної, загальної середньої, середньої, професійно-технічної, середньої спеціальної і вищої освіти.

Баскетбол є захоплюючою атлетичною грою, що представляє собою ефективний засіб фізичного виховання. Не випадково він дуже популярний серед школярів. Баскетбол, як важливий засіб фізичного виховання й оздоровлення дітей, включений у загальноосвітні програми середніх шкіл, шкіл з політехнічним і виробничим навчанням, дитячих спортивних шкіл, міських відділів народної освіти і відділення при спортивних добровільних організаціях. Багаторічне навчання дітей вимагає обліку особливостей їхнього вікового розвитку, і в зв'язку з цим, ретельного набору засобів і методів навчальної роботи. В даний час мається багато посібників, що докладно висвітлюють сучасну техніку баскетболу. У них викладені загальні питання організації педагогічної роботи, а також приведені конкретні практичні матеріали, які необхідно засвоювати у визначеному віці.

Одна з найважливіших задач загальноосвітньої школи - виховання в дітей потреби в повсякденних заняттях фізичними вправами. Рішення цієї задачі вимагає від учителя фізичної культури наполегливості, творчості, багато умінь і знань. І насамперед, треба вміти будувати не тільки свою діяльність, але і діяльність учнів на уроці. Причому так, щоб вона мала своє відповідне продовження у формі самостійних занять у домашніх умовах з метою фізичного самовдосконалення. А для цього, у першу чергу, потрібно знати реальні можливості своїх вихованців.

Розмаїтність технічних і тактичних дій гри в баскетбол і власне ігрову діяльність мають унікальні властивості для формування життєво важливих навичок і умінь школярів, усебічного розвитку їх фізичних і психічних якостей. Освоєні рухові дії гри в баскетбол і сполучені з ним фізичні вправи є ефективними засобами зміцнення здоров'я і рекреації і можуть використовуватися людиною протягом усього його життя в самостійних формах занять фізичної культури.

Велика роль баскетболу у вирішенні завдань фізичного виховання в широкому віковому діапазоні, таких як формування усвідомленої потреби в освоєнні цінностей здоров'я фізичної культури і спорту; фізкультурна початкова освіта, спрямована на освоєння інтелектуальних, моральних і естетичних цінностей фізичної культури, формування основ фізичної та духовної культури основи особистості, підвищення ресурсів здоров'я, як системи цінностей, активно і довгостроково реалізовуються в здоровий стиль життя.

Застосування спортивних ігор у фізичному вихованні молодших школярів відіграє важливу роль у формуванні фундаменту рухових навичок і технічної підготовленості, тому що цей вік найбільш сприятливий для розвитку швидкісних і координаційних здібностей. На уроках фізичної культури навчання елементам гри в основному здійснюється через проведення рухливих ігор з елементами баскетболу. Тому слід приділяти більшу увагу методиці навчання елементам гри в баскетбол. Це і є актуальністю роботи.

Мета дослідження: для навчання молодших школярів елементам гри в баскетбол. Об'єкт: навчання молодших школярів елементам гри в баскетбол. Предмет: засоби та методи, якi дозволять досконало оволодiти технiкою та прийомами гри у баскетбол.

Завдання:

1. визначити ефективність створення педагогічних умов під час навчання гри в баскетбол.

2. виявити вплив педагогічних умов на навчання молодших школярів елементам гри в баскетбол.

3. розробити комплект вправ навчання гри в баскетбол.

Методи дослідження:

Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, метод експертних оцінок, математичної статистики, теоретичне моделювання.

Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку

Для застосування раціональної методики навчання необхідно знати закономірності вікового розвитку найголовніших систем організму. Зміни, що відбуваються в будові і функціональний стан організму юних спортсменів, обумовлені не тільки впливом систематичних занять фізичними вправами, а й віковими особливостями.

Баскетбол відноситься до нестандартних ситуаційних фізичних вправ, різкою зміною інтенсивності. У процесі гри інтенсивність рухів може бути то максимальною, то помірною, а в окремі моменти гри активна м'язова діяльність може бути припинена. Подібні зміни інтенсивності відбуваються безперервно, що визначається змінюється обстановкою, умовами гри. В результаті при грі в баскетбол складається своєрідний динамічний стереотип нервових процесів, що забезпечує швидкий перехід, переключення функцій з одного рівня діяльності на інший, з високого на низький і навпаки. У ході спортивного вдосконалення, за допомогою центральної нервової системи, поліпшується здатність керувати своїми рухами, підвищується швидкість реакції, покращуються функції аналізаторів.

Знання вiкових особливостей дiтей являються основними умовами для професiйної, системної i успiшної роботи при пiдготовцi молодих баскетболiстiв. Дитина вiдрiзняється вiд дорослого i по фiзичним i по психологiчним характеристикам i не може розглядатися як сформована людина маленького зросту.

Коли говорять про вiковi характеристики, то пiдрозумiють, перш за все, бiологiчнi та фiзiологiчнi особливостi та психомоторнi функцiї дiтей у конкретному вiцi. Кожна дитина окремо з точки зору загальних характеристик має свiй власний, прискорений чи затриманий, темп розвитку спортивної активностi. Для дiтей дуже важливо бiологiчна та психологічна зрiлiсть. Про фізичний розвиток дитини можна судити з показників, які відбивають цей процес: зріст і маса тіла, окружність грудей, життєва місткість легень, стан мускулатури, жировідкладення, постава, статева зрілість, станова сила тощо. Активна м'язова робота сприяє розвитку кісткової і м'язової тканин, внутрішніх органів, поліпшенню діяльності органів чуттів; інтенсивніше відбуваються обмінні процеси, зростають захисні властивості організму. Школярі, які займаються фізичними вправами несистематично, як правило, відстають у рості і фізичному розвитку. Недостатність рухів (гіпокінезія) може призводити до сповільнення росту і дієздатності організму, поступової атрофії м'язів, ожиріння та інших порушень. При достатньому руховому режимі дівчатка фізично розвиваються нарівні з хлопчиками. Але якщо в молодшому віці вони мало рухаються, то надалі значно відстають від хлопчиків. Фізичні вправи покликані не тільки сприяти різносторонньому і гармонійному фізичному розвитку дитини, але й виправляти індивідуальні вади: порушення постави, плоскостопість, ожиріння. Найчастіше ними страждають учні молодшого віку; проте в цей період порушення мають нестійкий, функціональний характер їх можна виправити. Фізично дитина у цьому віці розвивається досить рівномірно. Збільшується зріст та вага тіла. За період від 6 до 12 років вага тіла подвоюється, збільшується приблизно від 18 до 36 кг., підвищується імунітет, швидко розвиваються м´язи серця. Артерії у школяра дещо ширші, ніж у дорослої людини, і саме цим пояснюються особливості артеріального тиску. Частота серцевих скорочень стійкіша, але під впливом різних рухів, позитивних і негативних емоцій вона швидко змінюється.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: