Сторінка
6

Фізичне виховання в дошкільних установах

Це яскраво виявляється в іграх і ігрових вправах, виконання яких ставить дитину перед необхідністю вступити в контакт з однолітком, надати допомогу у виконанні рухового завдання, знайти оптимальні варіанти узгоджень дій. Вихователь прагне показати залежність загального результату від виконання кожною дитиною певних дій, від доброго і справедливого відношення до товаришів (допомогти товаришу, якщо він не може виконати правила гри, використати ввічливі форми пропозиції послуг, зауважень). Наявність ігрового моменту сприяє підтримці у всіх дітей інтересу до виконання загального рухового завдання, без чого не можливо досягти уміння бачити іншого, діяти з ним.

Взаємна відповідальність забезпечує дитині можливість самоствердження, розвиває упевненість, ініціативність, формує відчуття товариства. Таким чином, заняття фізичними вправами – важливий чинник формування особи дитини дошкільника.

Єдність навчання, виховання і розвитку дитини в процесі фізичного виховання

Навчання є складовою частиною цілісного педагогічного процесу, направленого на формування всесторонньо і гармонійно розвиненої особи. У фізичному вихованні навчання рухам здійснюється шляхом безпосереднього керівництва вихователя і самостійної діяльності дітей під його спостереженням. В ході навчання руховим діям відбувається розвиток пізнавальних, вольових і емоційних сил дитини і формування його практичних, рухових навиків. Навчання рухам роблять цілеспрямований вплив на внутрішній світ дитини, його відчуття, думки, погляди, що поступово складаються, етичні якості; рухові дії, що виконуються дітьми, корисні для здоров'я і загального фізичного розвитку.

Зміст навчання складають фізичні вправи, зокрема рухомі ігри, підібрані відповідно до програми.

В процесі виховання рухових дій, враховуючи психофізіологічні особливості розвитку дитини, спираючись на його можливості, дорослий послідовно ставить перед ним нові рухові програми. Конкретне це виражається у вимогах програми фізичного виховання, направлених на формування рухових навиків і фізичних якостей, що поступово підвищуються.

Засвоєння нового вимагає від дитини певних фізичних і психічних зусиль, подолання труднощів. У кожному окремому випадку нова програмна вимога є суперечливою по відношенню до реального рівня розвитку рухів, до вже досягнутих рухових умінь і навиків. Подолання цієї суперечності і складає рушійну силу розвитку.

Навчання вимагає у дитини зібраності, уваги, конкретності уявлення, активності думки, розвитку пам'яті: емоційної, якщо процес навчання викликає зацікавленість і пов'язаний з цим емоційний відгук; образний - при сприйнятті наочного зразка рухів вихователя і виконання вправ дітьми; словесно-логічної – при осмисленні завдання і запам'ятовуванні послідовність виконання всіх елементів вправи, змісту і дії в рухомій грі і самостійного їх виконання; рухової - моторної – у зв'язку з практичним виконанням вправ самими дітьми; довільної, без якої неможливе свідоме, самостійне виконання вправ.

Навчання дітей тісно пов'язане з етичним вихованням, формуванням моральних відчуттів і свідомості дитини, розвиток його морально-вольових якостей: доброзичливості і взаємодопомоги, цілеспрямованості, чесності.

Таким чином, в процесі навчання руху у дітей розвиваються розумові здібності, етичні і естетичні відчуття, формується свідоме відношення до своєї діяльності і у зв'язку з цим цілеспрямованість, організованість. Все це у взаємозв'язки є здійсненням комплексного підходу до процесу навчання, який сприяє формуванню всесторонньо розвиненої особи.

На відміну від інших педагогічних наук, теорія фізичного виховання пізнає загальні закономірності, по яких в системі виховання відбувається управління фізичним розвитком людину і його фізичну освіту. Це і визначає специфіку предмету теорії фізичного виховання.

Узагальнюючи наукові і практичні дані, теорія фізичного виховання розкриває суть завдань, які повинні бути вирішені в процесі фізичного виховання, визначає принципові підходи, ефективні засоби і методи реалізації цих завдань, виявляє і розробляє оптимальні форми побудови процесу фізичного виховання стосовно основних етапів вікового розвитку людини і умов його життєдіяльності.

Чим швидше дитина усвідомлює необхідність свого безпосереднього залучення до багатств фізичної культури, тим швидше сформується у нього важлива потреба, що відображає позитивне відношення і інтерес до фізичної сторони свого життя.

Таким чином, обґрунтований вибір змісту і методів розвитку фізичних якостей – важлива сторона підвищення ефективності фізичного виховання.

В процесі роботи:

Розкрито суть дошкільного фізичного виховання в зарубіжних країнах.

Визначено мету, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах.

Розкрито особливості розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку

Визначено як формується особа дошкільника в процесі занять фізичними вправами

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: