Сторінка
1

Гендерне виховання

Необхідність використання гендерної підходу в навчанні і вихованні дітей підкреслюють багато вітчизняні та зарубіжні вчені. Як відомо, дівчатка і хлопчики по-різному мислять, розуміють, відчувають та переживають. Таким чином, очевидно, що педагогіка потребує осмисленні позначених суперечливих змін і коректування своїх позицій в питаннях гендерної соціалізації вихованців. Соціалізація підростаючого покоління, в процесі якої створюються умови для ефективного розвитку особистості дитини як заставу максимальної самореалізації особистості дорослої в майбутньому, є однією з найважливіших завдань сучасної школи. Все це вказує на актуальність гендерної виховання в сучасному суспільстві.

Значимість вивчення особливостей виховання з гендерних позицій пояснюється необхідністю інтеграції гендерной теорії в зміст освіти, з одного боку, і тим обставиною, що мало приділяється спеціального уваги гендерної проблематики в загальноосвітніх установах.

Кожне наукове дослідження, як і гендерна, спирається на певну сукупність вихідних положень, концепцій, теорій, що становлять основу. Розглядаючи питання про гендерних досліджень, ми встановили, що за допомогою методів наука добуває інформацію про вивчається предметі, аналізує і обробляє отримані дані, включається в систему відомих знань. У структурі методологічного знання найчастіше виділяють чотири рівня: філософський, загально-науковий, конкретно-науковий, технологічний. Всі рівні методології взаємопов'язані і мають певний саморух. При цьому філософський рівень виступає в якості загальної методології і змістовного підстави всякого методологічного знання.

Педагогу, вивчаючи хоч якусь проблему в першу чергу потрібно мати знання та вміти орієнтуватися в рівнях методології досліджуваної проблеми.

Об'єктом вивчення теми курсової роботи є теоретичні аспекти гендерної виховання в загальноосвітніх установах.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади дослідження гендерної виховання в загальноосвітніх установах.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних-методологічних основ дослідження гендерної виховання в загальноосвітніх установах.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання.

1. Вивчити методологічне обґрунтування дослідження гендерної виховання.

2. Визначити критерії та рівні гендерної виховання.

3. Розробити програму організації експерименту.

Методи дослідження: Теоретичні - вивчення і аналіз філософської, культурологічної, соціологічної, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, інтернет-матеріалів; Логіко-метододогический аналіз основних понять.

Теоретичні аспекти проблеми гендерної виховання в загальноосвітніх установах

Необхідність використання гендерної підходу в навчанні і вихованні дітей підкреслюють багато вітчизняні та зарубіжні вчені. Як відомо, дівчатка і хлопчики по-різному мислять, розуміють, відчувають та переживають. Таким чином, очевидно, що педагогіка потребує осмисленні позначених суперечливих змін і коректування своїх позицій у питаннях гендерної виховання вихованців. Щодо контрольоване виховання підростаючого покоління, в процесі якої створюються умови для ефективного розвитку особистості дитини як заставу максимальної самореалізації особистості дорослої в майбутньому, є однією з найважливіших завдань сучасної школи. Все це вказує на актуальність гендерної виховання в сучасному суспільстві.

У різних джерелах неодноразово констатується факт, що у нас дуже мало гендерно освічених людей. Тому необхідно розширити рамки гендерної просвіти, використовуючи сучасні інтерактивні методи і здійснювати не тільки у вищих навчальних закладах на окремих факультетах, але і в загальноосвітній школі.

Очевидно, що всі працівники навчального закладу повинні брати участь у формування гендерної культури, але головним ініціатором може виступати соціальний педагог. Оскільки одним з напрямів соціально-педагогічної діяльності є формування в учнів уявлень про роль і життєво призначення хлопчиків і дівчаток в сучасному суспільстві.

Соціальне відтворення гендерної свідомості на рівні індивідів підтримує засновану на ознаку підлоги соціальну структуру. Втілюючи в своїх діях очікування, пов'язані з їх гендерних статусом, індивіди конституюють гендерні відмінності і, одночасно, спричинені ними системи панування й володарювання. У багатьох суспільствах жінок і чоловіків не тільки сприймають, але і оцінюють по-різному, обґрунтовуючи гендерними особливостями і різницею в їх здібності відмінності в розподіл влади між ними. Гендер конструюється через певну систему соціалізації, поділу праці та прийняті в суспільстві культурні норми, ролі й стереотипи. Прийняті в суспільстві гендерні норми і стереотипи певною мірою визначають психологічні якості (заохочуючи одні й негативно оцінюючи інші), здібності, види діяльності, професії людей в залежності від їх біологічної статі. При цьому гендерні ролі і норми не мають універсального змісту і значно різняться в різних суспільствах. У цьому сенсі бути чоловіком або жінкою означає зовсім не володіння певними природними якостями, а виконання тієї або іншій ролі.

В процесі виховання родина, система освіти, культура в цілому впроваджують у свідомість дітей гендерні норми, формують певні правила і створюють уявлення про те, хто є "справжній чоловік" і якою повинна бути "справжня жінка". Згодом ці гендерні норми підтримуються за допомогою соціальних і культурних механізмів. Втілюючи в своїх діях очікування, пов'язані з їх гендерних статусом, особи на мікрорівні конструюють гендарные відмінності.

Ґендерна соціалізація - це процес засвоєння індивідом культурної системи гендеру того суспільства, у якому він живе. Агентами гендерної соціалізації виступають соціальні інститути і групи, наприклад, родина, освіта, профорієнтація, однолітки. Зміст гендерної соціалізації визначається рівнем соціально-економічного розвитку суспільства, особливостями культури і конкретним спосіб життя індивіда. Можна говорити, що сім'я головне місце гендерної соціалізації дитини, але як показує практика цей досвід далекий від позитивного: батьки зловживають алкоголем, не займаються вихованням, часто спостерігається неповагу і байдужість до один одного, насильство та інші. Проходячи соціалізацію в родині, а потім в школі і суспільстві, діти засвоюють стереотипи, що склалися історично, що ставлять жінку свідомо в принижену позицію.

Гендерні стереотипи - це незмінні загальноприйняті встановлення про поведінку жінок і чоловіків, що склалися в культурі, яким слідують без роздумів. Поява гендерних стереотипів обумовлено тим, що статеві відмінності розташовувалися над індивідуальними відмінностями особистості чоловіки і жінки. Синонімом стереотипу нерідко виступають поняття упередження, забобон або кліше. Можна виділити якості, стереотипно приписувані чоловікові-жінці.

Чоловічі

жіночі

абстрактність, логічність, влада, незалежність, індивідуальність, непостійність, невірність, радикалізм, інструментальність,

сміливість, майстерність в якомусь справі, працьовитість, вдосконалення фізичної сили, уміння долати труднощі, готовність прийти на

допомогу жінці і захистити її

постійність, вірність,

пасивність, статика,

колективність,непритомність, інтуїтивність, конкретність,

доброта, жіночність, чуйність, м'якість, терпимість до недоліків близьких людей, уміння прощати,

турбота про слабких, хворих, сиріт, любов до дітей.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: