Сторінка
1

Роль студентської соціально-психологічної служби у підготовці фахівців соціальної сфери

Відповідно до державного стандарту вищої освіти навчання за напрямами "Соціальна педагогіка" та "Соціальна робота" здійснюється з урахуванням специфіки викладання предметів, які сприяють розвитку знань, умінь і навичок, соціалізації, формуванню культури особистості, стимулюванню її самореалізації. Випускники цих спеціальностей можуть брати участь в рішенні комплексних завдань у сфері соціальної роботи, освіти. У цьому контексті важливим складником є підготовка до волонтерської діяльності, що зумовлено багатьма чинниками, у тому числі потребами суспільства, соціальних служб у кваліфікованих фахівцях, які вільно орієнтуються у проблемах волонтерської роботи та здатні до їх професійного осмислення і вирішення в соціальній сфері. Важливість та потреба волонтерської діяльності визначено у вітчизняних законодавчих документах. У законах України "Про волонтерський рух", "Про соціальні послуги" волонтерська робота визначається як будь-яка соціальна, суспільно корисна, систематична і вмотивована неприбуткова діяльність фізичних та юридичних осіб, що проводиться шляхом виконання робіт, надання послуг громадянам, організаціям і суспільству загалом.

Роль волонтерства як складової соціально-педагогічної роботи з молоддю висвітлена у працях вітчизняних науковців: І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, Л. Міщик, С. Савченка, С. Харченка. У дослідженнях О. Безпалько, Р. Вайноли, Н. Заверико, А. Капської, І. Мигович, С. Пальчевський, В. Петрович, Ю. Поліщук, А. Рижанова, М. Тименко розкрито технології залучення та підготовки молоді до волонтерської діяльності. Особливості роботи волонтерів у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді висвітлено у роботах О. Кузьменка, Н. Романової, С. Толстоухової.

Метою статті є розкрити роль Студентської соціально-психологічної служби у підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери, визначити мету, зміст і напрями діяльності.

Волонтерська робота як частина процесу соціалізації дає можливість майбутнім фахівцям соціальної сфери включитися до всієї сукупності соціальних ролей, норм і поведінкових стереотипів суспільства; ознайомлює із загальною культурою й специфічними субкультурами соціуму. Вона сприяє розвитку різних специфічних соціальних ролей шляхом примірювання їх на себе, порівнювання, вибору: аніматора; соціального організатора, менеджера; консультанта; наставника, посередника, експерта, адвоката, помічника, координатора та ін. Отже, завдяки виконанню волонтерської роботи студент стає дієздатним учасником суспільних відносин.

Водночас участь студентів у волонтерській діяльності підсилює їх академічний розвиток, сприяє розвитку умінь і навичок для самостійного життя і почуття громадянської відповідальності; формуванню цінностей, конкретизації вибору кар’єрного шляху, бажанню брати участь у цьому виді діяльності після закінчення ВНЗ.

Теоретична підготовка студентів до волонтерської діяльності забезпечується через вивчення навчальних дисциплін "Вступ до спеціальності", "Технології соціально-педагогічної діяльності", "Теорія і методика роботи з дитячими і молодіжними громадськими організаціями", "Методика організації волонтерської роботи" тощо.

Для розвитку в студентів знань, практичних умінь, важливих професійних й особистісних якостей, потрібних для здійснення професійної діяльності шляхом волонтерської роботи, вважаємо за доцільне застосування технології тренінгів, що забезпечується у ході вивчення навчальної дисципліни "Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу". Тренінги дають змогу реалізувати потребу майбутніх фахівців у спілкуванні, груповій взаємодії, прямому й опосередкованому впливі на інших людей, а також тренінг спрямований на те, щоб дати студентові можливість набути знання та навички, необхідні для адекватного виконання конкретного завдання чи певної роботи.

Разом з тим, поряд з теоретичною підготовкою важливу роль відіграє практична діяльність студентів на волонтерських засадах як членів Студентської соціально-психологічної служби. Відтак, на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини створена і діє Студентська соціально-психологічна служба, метою діяльності якої є організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів та соціальних робітників в умовах вищого навчального закладу, їх підготовка до здійснення професійних функцій шляхом залучення до доброчинної діяльності, підтримка та розвиток соціальних ініціатив. Студентська соціально-психологічна служба (далі - Служба) - унікальна організація. Ця унікальність полягає в поєднанні декількох факторів: участь у її роботі беруть тільки студенти, і вся діяльність (навіть робота керівництва) здійснюється як волонтерська робота, тобто добровільна. Робота волонтерів Служби регулюється Положенням, згідно з яким визначенні мета, завдання, напрямки діяльності.

Основним змістом діяльності Служби є: сприяння розвитку волонтерської роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, спрямованої на формування у студентів інтересу до доброчинної діяльності, та її організаційно-методичне забезпечення; створення сприятливих умов для гармонійного розвитку студентської молоді, задоволення потреб у добровільному виборі напрямів волонтерської роботи, активної участі в наданні соціальних послуг шляхом залучення ресурсів університету; сприяння академічним групам, студентським радам факультетів, окремим студентам у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів; участь у розробці інноваційних соціально-педагогічних технологій у галузі соціальних ініціатив і виховання та їх впровадження в систему позааудиторної роботи студентської молоді; встановлення зв’язків із соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді, інтеграція в міжвузівську систему соціальної роботи з молоддю; сприяння успішній соціалізації та розвитку здібностей, інтересів, нахилів студентів в умовах позааудиторної роботи через розробку освітніх і виховних програм, через безпосередню волонтерську роботу студентів університету; координація наукових досліджень на факультеті щодо розробки нових соціально-педагогічних технологій та впровадження їх у навчально-виховний процес закладів освіти (дитячі будинки, притулки, центр реабілітації неповнолітніх); організація практичної діяльності волонтерів у закладах інтернатного типу, дитбудинках та притулках міста; надання різних видів послуг (соціально-педагогічні; матеріальна допомога, психологічні; інформаційні; просвітницькі; реабілітаційні; юридичні; дозвіллєві; освітні та ін.) вихованцям дитячого притулку .

За час роботи Служби налагоджено тісну співпрацю із Міжрегіональним обласним притулком для дітей м. Умані, дитячим реабілітаційним центром "Пелюстки довіри", Дитячим будинком змішаного та компенсуючого типу м. Умані, міським та районним Центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, спільно з якими організовуються соціально-виховні заходи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: