Сторінка
16

Методичні основи роботи над словотворчими афіксами у контексті розділу "Будова слова" у 4 класі

Учнівські відповіді показали, що учні експериментального класу правильніше доповнили запропоновані визначення понять.

Разом з тим, у більшості школярів викликало труднощі завдання на визначення основних способів творення слів.

Так, виділяють способи творення слів за допомогою:

Таблиця 2.

Словотворчі засоби

Контрольний клас (%)

Експериментальний

клас (%)

Префікса

33

41

Суфікса

27

41

Префікса і суфікса

24

38

Закінчення

3

11

Кореня

8

10

Шляхом додавання іншої основи

-

28

Учні контрольного і експериментального класів також виконували практичні завдання.

Пропонуючи школярам перше з них, ми намагалися перевірити їх уміння розрізняти словоформи і спільнокореневі слова. Крім того, експеримент дозволив виявити запас морфем і типові порушення дітьми норм творення форми слова і похідних слів.

Запишіть у перший стовпчик форми поданого слова, а в другий – спільнокореневі слова:

Писати, слово

Як свідчать одержані дані (див. таблицю 3), 54,6% учнів 4-А класу і 65,8% учнів 4-Б класу правильно записали форми запропонованих слів. Правильно дібрали спільнокореневі слова 57,6% і 66,9% відповідно учнів контрольного і експериментального класів.

Таблиця 3.

Слово

Завдання на добір форм слова

Завдання на добір спільнокореневих слів

4-А клас

4-Б клас

4-А клас

4-Б клас

Правильно (%)

Неправиль-но (%)

Правильно (%)

Неправиль-но (%)

Правильно (%)

Неправиль-но (%)

Правильно (%)

Неправиль-но (%)

Писати

52,2

51,8

64,4

37,6

53,7

46,3

65,8

34,2

Слово

57

43

67,1

32,9

61,4

38,6

68

34

Наступне завдання зорієнтовано, по-перше, на перевірку сформованості в учнів 4-А і 4-Б класів вміння правильно розбирати слова за будовою; по-друге, на виявлення рівня усвідомленості-неусвідомленості зв’язку морфемного аналізу зі смисловими відношеннями між похідним і мотивуючим словами.

Розберіть слова за будовою:

Безрідний, жовтуватий, ялиновий, наказ, програміст, вареник.

Найтиповішими помилками учнів при виконанні цього завдання, є такі:

суфікс або його частину приєднують до кореня 34,9% учнів 4-А класу і 27,4% учнів 4-Б класу (жовтуватий, вареник);

членують суфікси на частини 46,5% учнів 4-А класу і 38,7% учнів 4-Б класу (жовтуватий);

суфікс або його частину відносять до закінчення відповідно 43,3% і 35% школярів.

Мета третього завдання – перевірити вміння учнів контрольного і експериментального класів зіставляти, здійснювати аналітичні та синтетичні операції, класифікувати в ході словотворчого аналізу.

Знайдіть слова з префіксами і без префіксів, запишіть їх групами:

Пофарбувати, розкидати, повзати, високий, ударити, розумний, поранений, висушений, розплести.

87,4% учнів контрольного класу і 72,9% учнів експериментального класу, що брали участь в експерименті, включили в одну групу слова з префіксом і без нього. Як наслідок в одному ряду зі словами пофарбувати, поранений, розкидати, розплести, висушений опинилося слово розумний.

Таким чином, аналіз результатів виконання цього завдання свідчить про те, що в учнів не сформовані спеціальні вміння групувати похідні слова за їх приналежністю до тієї чи іншої словотворчої моделі. Об’єднуючи в одну групу слова різних словотворчих моделей, учні звертають увагу лише на спільність буквених сполучень у словах, на форму слова, незважаючи на його значення.

Також протягом проведення експерименту під час уроків ми подавали учням наступні види завдань:

№ п/п

Завдання

Контрольний клас

Експериментальний клас

1.

На ознайомлення із значущими частинами слова.

60%

72%

2.

На закріплення знань про закінчення, корінь, префікс, суфікс.

53%

62%

3.

Ті, що активізують мислення учнів у роботі над значущими частинами слова.

37%

45%

4.

Ті, що стимулюють пізнавальний інтерес молодших школярів.

32%

44%

Як бачимо із таблиці, діаграми в експериментальному класі вміння учнів відповідають необхідному рівневі. У контрольному класі ці вміння дещо нижчі.

Отже, вправи, які ми пропонували, можна використовувати на уроках української мови в початкових класах.

Результати експериментального дослідження свідчать про те, що ефективність застосування даної методики очевидна, оскільки вся система вправ забезпечує істотно вищий рівень результативності і спрямована на розвиток розумових здібностей школярів, формування орфографічних та орфоепічних навичок, розвиток творчої активності учнів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: