Сторінка
1

Формування вміння розв'язувати творчі завдання в процесі роботи над дизайн-проектом

Складність і масштабність проблем і завдань, з якими дизайнери зустрічаються в своїй практичній діяльності, постійно зростає, тому їх вирішення вимагає нових творчих рішень. Робота над проектом сприяє розвитку творчих здібностей студентів, що допоможе в майбутньому розвинути вміння самостійно працювати над розв’язанням важливих професійних проблем.

На сучасному етапі проникнення дизайну в усі сфери науково-технічного розвитку суспільство вимагає від фахівця високого рівня знань, застосування як традиційних так і новітніх методів ведення дизайн-процесу, а також практичного досвіду проведення досліджень, вміння використовувати їх незалежно від складності проблеми та характеру проектної діяльності. Об’єкти дизайну невід’ємно пов’язані з розвитком новітніх технологій, зумовлені об’єктивними законами розвитку науки, техніки та виробничої технології.

Творчі завдання, які постають перед студентам, вимагають постійного творчого пошуку, поглиблення теоретичних знань, отриманих в процесі навчання, а також саморозвитку і самореалізації особи студента.

Важливим є процес навчання проектної діяльності, який будується не на нав'язуванні вироблених і прийнятих канонів, а на наданні вибору і на пошуку нових способів вирішення творчих завдань. Професійне навчання образотворчим засобам проектної культури, яке будується на тому, щоб максимально розсунути рамки особистого, ще обмеженого досвіду студента, є умовою розвитку його творчого потенціалу.

Робота над проектом сприяє підвищенні ролі самостійності, організації пошукової і експериментальної діяльності, що у свою чергу підсилює можливості цілеспрямованого формування інтелектуальних творчих здібностей.

На першому етапі роботи над проектом відбувається обговорення теми студентами і викладачем. Тема проекту повинна бути максимально приближена до завдань, які постають перед дизайнером в професійній діяльності, що мотивує студентів до подальшої діяльності. Крім того, визначається кінцевий продукт діяльності і критерії його оцінювання.

На наступному етапі відбувається обговорення і дослідження проблеми, яке є необхідним на ранній стадії розробки проекту. Всебічне дослідження допомагає правильно зрозуміти задачу, яка ставиться перед студентом.

Далі починається робота безпосередньо над проектом: вивчення цільової аудиторії, підготовка творчого резюме, розробка концепції. Після стадії дослідження і розробки концепції студенти розробляють деталі проекту, кольорове рішення, вдосконалюють композицію. На даному етапі виконуються ескіз та мікрозамальовки. Аналіз ескізу дозволяє швидко виявити найбільш вдалі ідеї і недоліки в таких моментах як перспектива і композиція.

Використання графічних редакторів під час роботи над дизайн-проектом дозволяє вийти на якісно новий, професійний рівень, сприяє позитивній мотивації до виконання самої роботи, використанню комп'ютера і, відповідно, до самовираження. Сучасні системи комп'ютерної графіки дозволяють легко маніпулювати створеним об'єктом, видозмінювати його. Вони містять можливості використання при роботі будь-яких матеріалів, застосування широкого діапазону кольорів, моделювання різних сцен і ситуацій, в яких може опинитися об'єкт проектування: від створення тривимірної моделі, аксонометричної проекції, перспективи створеної моделі до моделювання фізичних дій на складну конструкцію.

Робота над дизайн-проектом сприяє професійній орієнтації, вимагає від студента самостійності, ініціативності, здібності до швидкої зміни виду професійної праці. Реалізація загальних творчих установок забезпечує підвищення кваліфікації і поглиблення професіоналізму. Під час роботи над творчим проектом формуються професійні знання, навички та вміння, відбувається всебічний інтелектуальний розвиток майбутнього дизайнера, формуються його світоглядні позиції, встановлюються зв’язки між предметами та явищами об’єктивного світу.Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: