Сторінка
4

Педагогічний аспект формування інформаційної компетентності майбутніх учителів

Використання новітніх технологій, автоматизація бібліотечних процесів посіли важливе місце і в діяльності бібліотек закладів. Сьогодні бібліотеки надають доступ користувачам до мережі Internet, яка забезпечує зв'язок із світовими інформаційними джерелами, послуги щодо збору інформації, її систематизації та поширення. Якість послуг забезпечується через електронні каталоги, інформаційні бюлетені. Бібліотека нашого коледжу на сучасному етапі є медіацентром, який забезпечує інформаційну підтримку всіх напрямів діяльності навчального закладу.

Таким чином, для того, щоб майбутній фахівець самостійно, нетрадиційно, по-новому в реальному середовищі міг професійно виконувати свою педагогічну діяльність, умів викликати в учнів зацікавленість і бажання до навчання, він повинен володіти достатньо високим рівнем компетентностей у сфері інформаційно- комунікаційних технологій. Формування інформаційної компетентності включає в себе систему знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі школи.

Діагностика рівня інформаційної компетентності майбутніх педагогів

Для встановлення рівня інформаційної компетентності майбутніх педагогів я використав діагностичний метод опитування студентів

Базою мого дослідження був педагогічний університет ім. Тараса Шевченка м. Старобільськ. Завдання пропонували в двох групах 4-го курсу та у трьох групах 5-го курсу ( 95 чоловік ). Студентам пропонували питання інформаційно-технологічного характеру. Мета полягала у виявлені рівня сформованості інформаційної компетентності майбутніх педагогів.

Я досліджував такі інформаційно-технологічні навички роботи з програмами як:

Робота з програмою Microsoft Word (текстовий редактор)

Робота з програмою Microsoft Excel (редактор таблиць)

Робота з програмою Microsoft Power Point (створення та проведення презентацій)

Робота та пошук інформації в Світовій мережі Internet

знання даних програм дуже актуальне для майбутніх педагогів. Під час встановлення рівня інформаційної компетентності використовувались наступні критерії: узагальненість знань; їх глибина і ширина; стійкість знань.

Студентам були запропоновані завдання відповісти на питання:

Яка у вас швидкість набору символів у програмі Microsoft Word?

Чи легко ти можеш працювати у програмі Microsoft Word?

Як часто ти користуєшся програмою Microsoft Word?

Чи добре ти орієнтуєшся у програмі Microsoft Excel?

Як часто ти використовуєш програму Microsoft Excel?

Чи легко тобі працювати з програмою Microsoft Power Point?

Як часто ти використовуєш програму Microsoft Power Point?

Наскільки швидко ти знаходиш потрібну тобі інформацію в мережі Internet?

Чи використовуєш ти Internet для підготовки навчального матеріалу і як часто?

Аналіз відповідей дозволив визначити рівень сформованості інформаційної компетенції майбутніх педагогів. Спершу виділити студентів які не вміють (порівняно з іншими) використовувати новітні інформаційні технології. Покажчиком того що вони мають низький рівень компетентності, є те, що вони погано володіють базовим рівнем знать інформаційних технологій.

Такі учні складають 32% від загальної кількості.

Із тих, хто залишився виділяються дослідженням у яких рівень знань про інформаційні технології співвідносні нормі, але у той же час студенти не використовують деякі з цих програм відтінків у переживаннях, хоча у цілому знання у цих студентів, за ступенем співвідносні нормі, вищі, ніж у групи з низьким рівнем інформаційних знань.

У результаті проведеного аналізу, відокремлюються досліджувані у групу із середнім рівнем сформованості інформаційно-компетентних знань. Вони складають 54% .

Ті опитувані, які залишились, склали незначну групу з високим рівнем інформаційної компетентності – 14% від загальної кількості опитуваних. Даний відсоток студентів досконало володіють базовими програмами та Інтернетом які необхідні для формування якостей майбутнього інформаційно-компетентного педагога.

В процесі анкетування мною було виявлено що студенти 5-го курсу більш компетентні і досвідчені, в використанні новітніх інформаційних технологій, ніж студенти 4 курсу. Це підтверджує що, для формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів, на базі університету проходять додаткові залучення інформаційних технологій для формування інформаційної компетентності у майбутніх педагогів.

Способи удосконалення інформаційної компетентності майбутніх педагогів

За результатами експериментального дослідження я дійшов висновку, що існуючий рівень інформаційної потребує вдосконалення.

А саме можна поділити цей процес на три рівні (етапи):

Базовий етап становлення інформаційної діяльності формується у період отримання середньої освіти, на початкових курсах у ВНЗ та в процесі самоосвіти. Базовий рівень розвитку інформаційної компетентності формується під час вивчення курсу інформатики (як шкільного, так і у вищих навчальних закладах) – закріплюються основні знання, що пов’язані з інформацією, особливостями інформаційних процесів та інформаційно-комунікаційних засобів її опрацювання, уміння та навички застосування методів та способів опрацювання інформації, зокрема й ІКТ засобами, особистісні якості. Такий підхід, наприклад, запропонований при розгляді інформатичної підготовки економістів. Отже, на цьому етапі закладаються основи всіх здатностей, перерахованих вище, які передбачаються інформаційною компетентністю. Цей етап (рівень) є характерним для кожної людини незалежно від її майбутніх професійних уподобань та здібностей як необхідна умова існування в інформаційному суспільстві.

Спеціальний етап – формується в період підготовки у вищому навчальному закладі спеціалістів, чия майбутня діяльність буде безпосередньо пов’язана з реалізацією елементів інформаційної діяльності. На відповідному йому достатньому рівні формування інформаційної компетентності відбувається набуття нових знань, умінь, навичок та особистісних якостей, що дозволяють ефективніше здійснювати інформаційну діяльність, усвідомлення важливості інформаційної діяльності.

Професійний – формування в період отримання вищої освіти відповідного напряму підготовки, під час здійснення професійної діяльності та в процесі самоосвіти. На відповідному рівні інформаційної компетентності (професійний), який розвивається, на нашу думку, під час здійснення професійної діяльності, відбувається поглиблення всіх здатностей, що передбачаються інформаційною компетентністю.

Незалежно від напряму підготовки студентів (спеціальний рівень), від професійного спрямування діяльності (професійний) відбувається постійне вдосконалення сформованого рівня інформаційної компетентності. Уміння та навички обирати оптимальні шляхи вирішення завдань, об’єктом яких постає інформація, ефективно застосовувати інформаційно-комунікаційні технології при реалізації навчальної діяльності та в повсякденному житті, забезпечувати самостійну організацію діяльності та самоконтроль, відповідальне ставлення до елементів інформаційної діяльності, які реалізовуються.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: