Сторінка
3

Педагогічний аспект формування інформаційної компетентності майбутніх учителів

Результати соціологічного опитування вчителів показали, що лише 7, 6% із них є користувачами Інтернету. Переважна більшість педагогів використовує традиційні джерела інформації (навчально-методичні, наукові друковані видання, повідомлення традиційних ЗМІ). Причинами такого становища було названо незадовільну підготовку у галузі новітніх інформаційних та педагогічних технологій (понад 38% опитаних), відсутність відповідного навчально-методичного забезпечення (понад 60%), програмного та дидактичного забезпечення (понад 60%).

Підтвердженням викладеного вище є результати наукового пошуку О.І. Нємірова. Дослідник наголошує, що якісної підготовки педагогів у галузі інформаційних технологій, яка б „забезпечувала використання комп’ютерів на рівні сучасних вимог, не відбувається. Застосування інформаційних технологій у практичній діяльності спеціалістів педагогічного профілю, як правило, обмежується елементарним використанням текстових і табличних процесорів”.

Особливості інформаційної компетентності у майбутніх вчителів

У дослідженнях І.П. Образцова виділені такі основні специфічні вимоги інформаційної компетентності:

чітке визначення ролі, місця, часу призначення і використання комп’ютерних навчальних програм;

керівна роль педагога у проведенні занять;

відповідність методики комп’ютерного навчання загальній стратегії проведення навчальних занять;

забезпечення високого рівня індивідуалізації навчання;

забезпечення стійкого зворотнього зв’язку в навчанні.

Також на ряду з цими умовами О.А. Іщенко виділяє деякі додаткові:

необхідна матеріальна база, наявність комп’ютерів, програм, обладнання;

інформаційна підготовка педагога. Тут важливого значення набуває підготовка викладача до використання інформаційних технологій. Вона передбачає оволодіння вчителем необхідних знань умінь та навичок які засвідчують про його досконале оволодіння комп’ютером.

інформаційна підготовка учня. Від того наскільки досконало молодь володіє комп’ютером на рівні користувача, залежить, чи досягне вчитель певної мети. Якщо ж значна частина учнів має обмаль знань щодо оволодіння комп’ютером то перед вчителем неминуче постає питання про доцільність використання комп’ютерних технологій.

Наявність значного педагогічного досвіду. З інформаційними технологіями може працювати лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик. Урок у комп’ютерному класі вимагає від вчителя додаткових психологічних та методичних зусиль.

Знання методик ефективного застосування комп’ютерних програм.

Наявність відповідного педагогічного програмного забезпечення що відповідало б навчальним програмам цих дисциплін.

Отже, формування інформаційних компетентностей здійснюється за умови дотримання певних етапів та вимог щодо організації та використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки вчителів початкових класів.

Використання інформаційно-комп'ютерних технологій засвідчує їх переваги над традиційними системами навчання в контексті реалізації особистісно-орієнтованого підходу, оскільки відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості до творчості, знаходження і закріплення професійних навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

Ефективне використання інформаційних технологій у школі висуває нові вимоги й до професійних якостей і рівня підготовки вчителів початкових класів. Майбутні фахівці початкової школи повинні опанувати основи необхідних знань і накопичувати особистий досвід практичного використання комп'ютерних технологій, мати загальнокультурну і методичну підготовку щодо застосування їх у навчальному процесі.

На думку М. Овчиннікової, майбутній учитель початкових класів має бути грамотним користувачем персонального комп'ютера, який володіє навичками варіативного використання різного програмного забезпечення, мати достатню базу знань, умінь, навичок і виражену мотивацію до постійного вдосконалення своїх

Тому перед викладацьким колективом закладу стоїть завдання забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами основними засобами і методами сучасних інформаційних технологій, їх теоретичною і технічною базою, сформувати в студентів достатні знання, вміння та навички, необхідні для ефективного використання нових інформаційних технологій у своїй майбутній педагогічній діяльності в початковій школі, адже найважливішою інноваційною якістю фахівця є вміння орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, шукати і знаходити необхідну інформацію, виділяти найголовніше, систематизувати, застосовувати нові знання на практиці.

З огляду на це викладачі ВНЗ особливу увагу звертають на формування в майбутніх фахівців інформаційної компетентності. Особливістю її формування є підготовка спеціаліста до всіх напрямків використання інформаційно-комунікаційних технологій, знання санітарно-гігієнічних норм роботи з комп'ютерною технікою щодо дітей, наукових підходів до використання ІКТ у навчальному процесі, готовність до самостійного освоєння нових програмних продуктів, вміння відбирати програмні педагогічні засоби, що містять елементи новизни, етично позитивно спрямовані, цікаві.

Можна констатувати, що досягнення високого рівня якості результатів професійної підготовки, які б відзначалися сформованістю у майбутніх учителів інформаційних компетентностей, вимагає від керівництва вищого навчального закладу комплексу дій і заходів, що охоплюють всі аспекти навчально-виховного процесу. Тому в останні роки однією з основних проблем, над якою працюють вищі навчальні заклади, є роль новітніх інформаційних технологій навчання у формуванні професійно-ділових якостей фахівця. Шляхами її реалізації визначено:

створення умов для задоволення базових потреб особистості майбутнього педагога;

застосування в навчальному процесі інноваційних педагогічних технологій, які спрямовують студентів на комплексне оволодіння знаннями та вміннями через включення 'їх у досвід особистої діяльності;

інформаційне забезпечення викладачів та студентів, достатнє для ефективного їх використання в ході навчання, сприяння вільному доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до інформаційних ресурсів;

оптимізація матеріально-технічного забезпечення освітнього простору, організація сприятливого навчального середовища, оснащеного сучасними дидактичними засобами;

широке застосування в навчальному процесі сучасних засобів навчання та інформаційно- комунікаційних технологій;

запровадження інноваційних підходів до організації практичної підготовки майбутнього фахівця;

моніторинг процесу професійної підготовки майбутніх спеціалістів у навчальному закладі, контроль та аналіз його результатів.

Таким чином, у ВНЗ планується створювати таке інформаційне середовище, що дозволяє викладачу певною мірою здійснювати популяризацію сучасних освітніх технологій, надавати інформаційно-методичну підтримку творчо працюючих педагогів, молодшим викладачам для прискорення їх професійного становлення. Систематично проводити семінари із впровадження в навчальний процес інформаційних технологій, науково-практичні конференції, захист творчих звітів викладачів, презентація власних моделей реалізації освітніх технологій, авторських навчальних програм, підручників та посібників з допомогою мультимедійних засобів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: