Сторінка
1

Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Китаю, Англії та США

Актуальність теми: реформування вітчизняної системи освіти за Болонськими та світовими стандартами визначило досить гостру необхідність наукових пошуків методів оптимізації, удосконалення сучасної системи фізичного виховання учнів ЗОШ України. Питання реформування вимагає не калькування західних стандартів, а пошуку власного шляху, врахування досвіду передових країн світу у сфері фізичного виховання дітей та юнацтва.

Об'єкт дослідження: система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Китаю та Англії.

Предмет дослідження: загальна та фізична підготовка учнів у системі шкільної освіти КНР та Англії, США.

Мета дослідження: полягає в вивченні та аналізі наукової літератури і документів щодо системи фізичного виховання в школах КНР та Англії, США; аналізі змісту та форм його організації

Завдання дослідження:

– з допомогою аналізу літературних джерел створити уявлення про системи фізичного виховання в школах КНР , Англії та США.

– порівняти середні результати тестів фізичної підготовленості серед учнів шкіл Китаю, Англії та США

Система фізичної освіти Англії

Система фізкультурної освіти Англії формувалася та розвивалася на різних історичних етапах у тісному зв’язку з еволюцією середньої освіти загалом і характеризується високим рівнем індивідуалізації навчального процесу, незалежністю думки, суджень школярів і повнотою знань з обраного предмету. На початку реформування у кінці 80-х років минулого століття, не спостерігалося позитивних змін у фізкультурній освіті Англії: місцеве управління школами здійснювалося більше з позицій економічної вигоди, ніж практичної користі. У кінці 90-х років значне зростання якості матеріальних і людських ресурсів у фізкультурній освіті позитивно вплинуло на навчальну програму з дисципліни, розширило можливості фізкультурної освіти в школі, а працевлаштування дипломованих фахівців підвищило якість викладання і статус самого предмету, сприяло інноваційним процесам.

Програма фізкультурної освіти Англії

Програма фізкультурної освіти в Англії, крім вирішення традиційних завдань, спрямована на моральний, духовний, соціальний та культурний розвиток учнів. У процесі досягнення зазначених цілей формуються комунікативні вміння учнів та здатність до самоконтролю, уміння співпрацювати, розв’язувати проблеми, вдосконалювати власне навчання. Реалізація програми фізкультурної освіти створює передумови, що сприяють активізації розумової діяльності учнів, критичного мислення та узагальнення своїх власних ідей і думок про тактику, стратегію і формування завдань; участі у суспільній роботі як учасника або організатора спортивних і танцювальних змагань та фестивалів; формуванню в учнів глибоких знань і розуміння здорового способу життя та збереження здоров’я в умовах погіршення довкілля.

Особливістю побудови навчально-виховного процесу фізкультурної освіти у школах Англії

Особливістю побудови навчально-виховного процесу фізкультурної освіти у школах Англії є: розподіл навчання на чотири етапи залежно від віку, на кожному з яких учні повинні досягнути певних рівнів навчання (з І по VІІІ), передбачених завданнями Національної програми з фізкультурної освіти.

Програма фізкультурної освіти першого (5 – 7 років) та другого (8 – 11 років) ключових етапів передбачає: інтеграцію навчальної програми з фізкультурної освіти у загальний навчальний процес; більшу кількість обов’язкових видів рухової активності порівняно з третім і четвертим ключовими етапами , що дозволяє учням оволодіти широким спектром умінь і навичок до моменту усвідомленого обрання лише певних видів рухової діяльності; надання можливості учням Англії на другому ключовому етапі обирати вид рухової діяльності за бажанням.

Навчальна програма третього (12 – 14 років) та четвертого (15 – 16 років) ключових етапів передбачає додатковий теоретичний урок, що дозволяє вивчити теоретичні засади предмету, підготуватися до іспиту з фізкультурної освіти на Загальний Сертифікат Середньої Освіти і використовувати акредитацію як засіб подальшого навчання і працевлаштування; учням надається право вибору чотирьох із шести видів рухової активності на третьому та двох видів рухової активності на четвертому ключовому етапі.

Організація навчального процесу

Організація навчального процесу за програмою фізкультурної освіти у школах Англії передбачає розподіл навчального матеріалу на спеціальні модулі з кожного виду діяльності на усіх чотирьох ключових етапах, що дає можливість учителям: проводити групові заняття у класі або у невеликих групах; здійснювати індивідуальний підхід; самостійно обирати методики навчання та підручники; учням: демонструвати, застосовувати свої знання індивідуально або у команді; нести відповідальність за своє навчання; виявляти якості лідера у різних ситуаціях; здійснювати різнорольову самостійну діяльність.

Система оцінювання фізкультурної освіти в Англії

Система оцінювання фізкультурної освіти в Англії має на меті відтворення учнями широкої картини їх досягнень, які належать до компетенції предмету. При цьому у практику оцінювання на сучасному етапі запроваджені різні стратегії: формальне і не формальне оцінювання; внутрішнє та зовнішнє оцінювання; оцінювання за критеріями, нормативами та індивідуальними особливостями; іспит з фізкультурної освіти.

Іспит з фізкультурної освіти відіграє значну роль у становленні статусу предмета, стимулює учнів до вдосконалення знань з фізичної культури; дає право отримати сертифікат, який засвідчує особисту позицію та інтерес учня до цієї важливої культурної сфери; стимулює до використання знань для досягнення вищих результатів і подальшого професійного зростання; стимулює професійний розвиток учителів та їх кар’єрне зростання.

У навчально-виховному процесі шкіл Англії значну роль відіграє спорт, оскільки традиційно необхідною частиною суспільного життя людей цієї країни вважається академічний спорт, який став основою фізичного виховання молоді. Організація шкільного спорту в Англії сприяє формуванню зацікавленості учнів систематичними заняттями руховою діяльністю, пошуку спортивних резервів та ефективній селекції у всіх видах спорту. Позитивною рисою його організації є залучення місцевих спортивних товариств (клуби, школи танців, центри спортивного вдосконалення) до проведення занять у школах. Шкільний спорт сприяє вихованню в учнів самостійності та почуття відповідальності через надання їм можливостей планування, організації та проведення спортивних заходів у школах.

Аналіз сучасних тенденцій розвитку системи фізкультурної освіти в Англії

Аналіз сучасних тенденцій розвитку системи фізкультурної освіти в Англії свідчить про зміну пріоритетів у політиці щодо фізкультурної освіти в умовах освітніх реформ у середині 80-х - першій половині 90-х рр. Провідними тенденціями, які зумовлюють особливості національної системи фізкультурної освіти Англії, є: централізація змісту фізкультурної освіти, яка відображає прагнення Англії до знань, що отримують учні в школі через відкритість змісту; підтримка ініціативи вчителів у сфері фізкультурної освіти; інтеграція учнів з особливими потребами у навчальний процес фізкультурної освіти; врахування гендерних та етнічних особливостей національного складу учнів Англії; утвердження академічного статусу предмета; застосування новітніх методологічних підходів, що базуються на гуманістичній основі та спрямовані перш за все на подолання міжпредметних бар’єрів і налагодження міжпредметних зв’язків з дисциплінами обов’язкового циклу (рідна мова, громадянська освіта, валеологія, інформаційні технології).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: