Сторінка
1

Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики

На сучасному етапі розвитку комп’ютерної мережі особливо важко уявити вивчення іноземної мови без застосування новітніх технологій. Сучасні інформаційні інновації дають можливість суб’єктам освітньої діяльності успішно відпрацьовувати новий матеріал. Оновлення змісту освіти у системі вищої школи потребує розробки та вдосконалення науково-методичного супроводу та активного застосування інформаційних технологій у вивченні іноземних мов.

Вища школа потребує грамотних, високоосвічених, компетентних викладачів, спроможних викликати у студентів живий інтерес та бажання вивчати іноземні мови. Саме тому при вивченні іноземних мов студенти Академії адвокатури України (Academy of Advocacy of Ukraine) повинні оволодіти теоретичними та практичними знаннями, вмінням працювати в комп’ютерній мережі. Енергія та професіоналізм викладача іноземної мови передається студентам, і тим самим викликає бажання пізнати щось нове.

Метою статті є визначення сутності вивчення іноземної мови для професійного спілкування майбутніх юристів, адвокатів. Сучасні дослідження показали, що готуючись до заняття викладач приділяє більше уваги правничим розмовним темам: "Законодавча система України”, ("Legal System of Ukraine”), "Європейська Конвенція з прав людини”, ("The European Convention of Human Rights”), які є актуальними, викликають зацікавленість і можливість творчого розвитку студентів, особливо це стосується спеціальностей "Міжнародне право”, "Спеціальна адвокатська підготовка”, "Загальна юридична підготовка” та "Переклад”.

В процесі викладання правничої термінології викладачі використовують комунікативний підхід до навчання студентів іноземної мови. Навчальний процес це процес спілкування, що відбувається між викладачем та студентами, та спілкування студентів один з одним. Комунікативність включає в себе індивідуальність навчання, згідно з якою викладач враховує всі інтереси студента, його здібності щодо здійснення мовленнєвої діяльності. Практичне використання іноземної мови робить процес навчання цікавим, тим самим забезпечує засвоєння мовлення як засобу спілкування. При цьому на заняттях іноземної мови застосовується широке використання комунікативних вправ, що передбачають різновид ситуацій, які є необхідним засобом розвитку мовленнєвої мотивації.

Серед комунікативних вправ можна виділити ситуативні вправи, що складаються з мікротексту, який стисло описує конкретно спрямовані з мовленнєвої точки зору реальні обставини, які містять деякі проблеми, та процес залучення студентів щодо їх розв’язання. Найпопулярнішими в методиці навчання усного іноземного мовлення є вправи, які характеризуються наявністю спеціальних питань та опцій вибору відповідей на них. Ці види вправ широко використовуються при усному спілкуванні зі студентською аудиторією Академії адвокатури України. Окрім зазначених вправ викладачі використовують репродуктивні вправи, складовими яких є переклад, переказ-переклад. Переказ слугує підготовкою до вільного висловлення студентами своїх думок і почуттів. Переказуючи для прикладу англомовний текст, вони пригадують не тільки вирази, що були в ньому, але й лексику, яку вивчали раніше, особливо перевага надається юридичній термінології (право на приватну власність the right to private property, призначати покарання to impose a penalty, вважати невинуватим, доки не доведено вину to presume innocent until proved guilty). Вправи на опис ситуаційних явищ, дефініцій понять відносять до комунікативних вправ, що мають самостійне значення, які дають привід та основу для творчості, висловленню своїх думок і почуттів, які виникають у процесі сприймання правничої іноземно мовної лексики. Основою опису стають зображення реальних і статичних сюжетів. Ці вправи базуються на сприйманні правничої лексики через використання теле- та відеоапаратури.

Слід наголосити на тому, що завдяки активному використанню комунікативної технології при вивчанні юридичної термінології для вираження власної думки, наданню інформації та організації ігрової ситуації у студентів формуються мовленнєві вміння. Протягом усього року вивчення іноземної мови науково-педагогічним працівникам слід пам’ятати, що їхнім головним завданням є навчити студентів працювати самостійно та творчо. Саме цього вимагає сучасна Болонська система викладання.

Сучасний етап розвитку інформаційних інновацій при вивченні іноземної мови потребує поєднання комунікативних вправ з сучасною інформаційною технологією. Вищі навчальні заклади мають бути забезпечені ефективними навчальними посібниками та сучасними технічними засобами навчання. У контексті заявленого одним з найважливіших завдань викладача іноземної мови при використанні новітніх технологій є ефективне застосування правничої лексики, орієнтованих на формування у студентів вмінь та навичок говоріння, письма, читання, аудіювання та мислення.

У студентів та викладачів з’явилась можливість застосовувати сучасні міжнародні комп’ютерні програми іноземною мовою з тем типу: "Проблеми захисту і обвинувачення" (The Problem of the Defense and Prosecution), "Особливості законотворчого процесу в англомовних країнах" (The Peculiarities of Lawmaking in English Speaking Countries) та ін.

Інтернет, що охопив вже більшість країн світу, надає доступ до величезних об’ємів (фонетичного та граматичного) матеріалу. Користування Інтернетом дає нашим студентам можливість спілкування з безпосередніми носіями мови. Щоденна практика роботи викладачів у вищих навчальних закладах виявляє потребу в подальшому запровадженні інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційній формі навчання в навчальних закладах правничого спрямування. Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій має забезпечити вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого адвокатського покоління до професійного життя.

Проблему якості викладання іноземних мов студентам юридичних спеціальностей та перекладу у системі вищої освіти неможливо розв’язати без використання міжнародних інформаційно-тестових технологій навчання. В сучасному суспільстві значні результати можна отримати через випуск електронних підручників, програм, організацію електронних бібліотек і комп’ютерних лабораторій. У процесі навчання студенти повинні оволодіти таким рівнем знань правничої термінології, який дозволив би користуватися іноземною мовою при встановленні усних контактів із зарубіжними фахівцями-юристами.

Як правило, навчальне середовище, призначене для розширення словникового запасу студента, забезпечується комплексним застосуванням мультимедійних засобів (звук, графіка, текст, тестування, Інтернет-джерела). Ці засоби на заняттях сприяють розвитку пам’яті, зацікавленості, уваги та позитивного ставлення до вивчення предмета. Сучасні мультимедійні технології дають можливість контролювати знання учнів, відпрацювати та закріпити новий матеріал. Студенти краще сприймають матеріал, зростає зацікавленість, розвиваються та підвищуються творчі здібності. Викладачами складаються тестові роботи з різноманітними інтерактивними тестами юридичного спрямування різних рівнів. Приклад: Revision Test:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: