Сторінка
1

Головні вимоги до виконання практичних робіт з географії

Визначальне завдання прикладної освіти сьогодення полягає в тому, щоб допомогти учневі завчасно зорієнтуватися у виборі майбутньої професії і у визначенні власних прав, обов’язків як громадянина, споживача, вкладника, інвестора тощо; тобто підготувати школярів-старшокласників до майбутнього дорослого життя.

Одним зі шляхів розв’язання цієї проблеми є навчальна практична робота — форма організації навчально-виховного процесу, яка вимагає об’єднати аналітичний аспект з людським сприйняттям, інтуїцією з практичними методами навчання та прикладного застосування.

Практична робота на сьогоднішній день — один з перспективних методів пізнавальної діяльності в навчанні. Відомо, що рівень професійної компетентності вимірюється та оцінюється здатністю людини набувати нових знань, використовувати їх у навчальній і практичній діяльності.

Метою даної роботи є визначити головні вимоги до виконання практичних робіт з географії; розглянути їх як форму перевірки знань і вмінь з географії.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес.

Предметом дослідження – проведення практичних робіт з географії.

Відповідно з метою роботи, можна визначити такі задачі:

визначити систему оцінювання практичних робіт;

визначити, з якою метою проводяться практичні роботи з географії;

визначити, які саме є вимоги до виконання практичних робіт з географії.

Для досягнення поставленої мети, вирішення завдань були використані такі методи дослідження: теоретичні: аналіз психологічної, педагогічної та методичної літератури, що дало змогу виявити, узагальнити й систематизувати наукові матеріали з проблеми дослідження.

Практичні роботи у змісті шкільної навчальної програми

Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі “Природознавство”. Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини. Шкільна географія спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі і світі. Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Загальною метою шкільної географічної освіти є формування у школярів географічної картини світу.

Практичні роботи можуть виконуватися під час вивчення тем, де вони передбачені, і в окремо відведений час (за вибором вчителя). Окремі практичні роботи є навчально-тренувальними, інші ж – підсумковими. Перевіряє й оцінює практичні роботи вчитель на власний розсуд: у всіх учнів чи вибірково. У кожному семестрі обов'язково оцінюються дві практичні роботи, які також обирає вчитель.

Час проведення практичних робіт на місцевості визначає вчитель, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України. У програмі подано орієнтовний розподіл годин за розділами і темами. Частину навчального часу вчитель може використати на свій розсуд з метою глибшого вивчення або повторення певного навчального матеріалу за рахунок скорочення окремих питань і тем основних курсів.

У нових навчальних програмах з географії загалом заплановано 47 практичних робіт, з них:

6 клас – 14;

7 клас - 12;

8 клас - 7 ;

9 клас - 10;

10 клас – 4 практичні роботи (рівень стандарту).

Табл.1.1.1.

Практичні роботи у змісті шкільної навчальної програми.

Клас

№ пр. роботи

Тема

Завдання

6 клас

1 (на місцевості).

Географія - наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети.

Спостереження за висотою сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі.

2.

Сучасні географічні дослідження.

Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі (протягом вивчення теми).

3.

Способи зображення Землі.

Розв’язування задач по переведенню числового масштабу в іменований.

4.

Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.

5.

Градусна сітка Землі. Географічні координати точок.  

Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою.

6.

Літосфера.

Встановлення взаємозв`язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.

7.

Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин.

8.

Атмосфера.

Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди.

Клас

№ пр. роботи

Тема

Завдання

 

9.

 

Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.

10.

Гідросфера.

Позначення на контурній карті гідрологічних об`єктів.

 

11.

 

Складання порівняльної характеристики водних об’єктів (за вибором).

 

12.

 

Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за вибором).

 

13.

Географічна оболонка.

Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.

 

14.

Народи і держави.

Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їх столиць.

7 клас

1-4.

Вступ. Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт за охопленням території, змістом і за призначенням. Тематичні карти і робота з ними.

Аналіз тематичних карт (часових поясів, будови земної кори, кліматичних поясів і областей, географічних поясів і природних зон) з метою виявлення основних географічних закономірностей.

5.

Північний Льодовитий океан.

Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану.

6.

 

Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів ( за вибором).

7.

Африка.

Визначення географічних координат крайніх точок Африки.

8.

Африка. Австралія. Південна Америка. Антарктида. Євразія.

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка. (Аналогічна робота виконується під час вивчення всіх материків).

9.

Африка.

Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором).

10.

Північна Америка.

Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом).

11.

Євразія.

Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм.

12.

Екологічні проблеми материків і океанів.

Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження.

Клас

№ пр. роботи

Тема

Завдання

8 клас

1.

Фізико-географічне положення України.

Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею. Визначення положення України в годинних поясах.

 

2.

Джерела географічної інформації.

Опис місцевості і розв`язання задач за навчальними топокартами.

 

3.

Мінерально-сировинні ресурси.

Встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами на території України.

 

4.

Внутрішні води.

Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

5.

Грунти і земельні ресурси.

Аналіз закономірностей поширення грунтів на території України.

6.

Зона степу.

Складання порівняльної характеристики природних зон і країв України (за вибором).

7.

Використання і охорона природних умов і природних ресурсів.

Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об`єктів України.

9 клас

1.

Економіко-географічне положення України.

Визначення позитивних і негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України і підписання країн, з якими вона межує.

2.

Адміністративно-територіальний устрій.

Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України.

3.

Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура.

Побудова графіка зміни кількості населення за певний період.

4.

Національний та етнічний склад населення.

Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України.

5.

Промисловість: загальна характеристика.

Складання схеми галузевої структури промисловості України.

6.

Паливна промисловість.

Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів.

7.

Електроенергетика.

Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанцій.

Клас

№ пр. роботи

Тема

Завдання

 

8.

Металургійна промисловість.

Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної і кольорової металургії.

 

9.

Сільське господарство.  

Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції.

 

10.

Географічна характеристика своєї області.

Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області.

10 клас

1.

Населення світу.

Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

 

2.

Взаємодія суспільства і природи.

Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).

3.

Країни Європи.

Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором). Характеристика зв`язків України з країнами-сусідами.

4.

Країни Північної Америки.

Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: