Сторінка
1

Теоретичні основи впровадження рейтингової системи педагогічного контролю у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання

Аналіз сучасних освітніх тенденцій у практичній педагогіці, дослідження процесів розробки й упровадження інноваційних технологій у галузі професійної підготовки студентів інститутів фізичного виховання і спорту виявили, що необхідно вдосконалювати систему контролю знань і умінь майбутніх фахівців, у першу чергу – з дисциплін, що визначають спеціалізацію студентів. Ураховуючи особливості навчання в інститутах фізичного виховання і спорту, необхідно застосовувати нові системи контролю, які базуються на сучасних методиках оцінювання професійно-педагогічної підготовки студентів, зміст впроваджуваної системи педагогічного контролю, безумовно, повинен передбачати застосування різноманітних форм контролю, що забезпечувало б оцінку навчальних досягнень студентів у повному обсязі.

Як відомо, з метою створення єдиного освітнього простору й поширення європейської системи вищої освіти в усьому світі європейське освітнє співтовариство робить послідовні інтеграційні кроки, найважливішим з яких, на мій погляд, є прийняття 19 червня 1999 року в Болоньї спільної декларації європейських міністерств освіти. Серед основних вимог, що ставить європейський освітній простір до своїх партнерів, слід відзначити уведення європейської системи перезарахування кредитів (ЄСПК – ECTS) і досягнення відповідної якості вищої освіти на основі запровадження її європейських критеріїв (узгоджені навчальні плани, програми тощо).

З великою зацікавленістю зустріла студентська спільнота перші цілеспрямовані кроки щодо входження Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту до єдиного європейського освітнього простору. Але навіть і сьогодні, у 2012 році однією з найважливіших проблем, що виникає у процесі інтеграції європейської та української освітніх систем, на думку студентської молоді, є проблема зарахування кредитів і оцінювання навчальних досягнень студентів. Згідно з ECTS кредити присвоюються лише студентам, які успішно засвоїли навчальну дисципліну, про що засвідчуватимуть складені заліки, екзамени або інші форми оцінювання. Звідси виникає досить складна проблема уніфікації як шкали оцінювання, так і визначення єдиних критеріїв оцінювання.

У межах представленої кваліфікаційної роботи я зробила спробу дослідити теоретичні основи рейтингової системи оцінювання деяких аспектів професійної підготовки студентів інститутів фізичного виховання і спорту. Напрямок наукової роботи – це пошуки ефективної та раціональної системи оцінювання навчальної успішності студентів зі спортивно-педагогічних дисциплін.

Актуальність проблеми, її недостатня розробленість і необхідність розв’язання виявлених протиріч і зумовили вибір теми кваліфікаційного дослідження: «Теоретичні основи впровадження рейтингової системи педагогічного контролю у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання».

Об’єкт дослідження: процес фахової підготовки майбутнього вчителя фізичного виховання у вищому навчальному закладі.

Предмет дослідження: рейтингова система педагогічного контролю і оцінювання спортивно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Мета наукової роботи полягає у дослідженні теоретичних основ рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів інститутів фізичного виховання і спорту в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (на прикладі дисциплін спортивно-педагогічного циклу).

Згідно з метою наукової роботи було визначено її основні завдання:

Дослідити й проаналізувати сучасні освітні тенденції розробки та впровадження інноваційних технологій оцінювання у процес професійної підготовки студентів інститутів фізичного виховання і спорту.

Проаналізувати систему вимог до управління процесом модульного навчання з використання рейтингової системи педагогічного контролю.

На основі аналізу прогресивного педагогічного досвіду визначити фактори, що свідчать про ефективність впровадження рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів за змістовно-структурними компонентами професійної підготовки.

Розробити вимоги до процесу проектування методики рейтингового оцінювання результатів навчання студентів зі спортивно-педагогічних дисциплін.

Визначити основні переваги рейтингової системи педагогічного контролю над традиційною системою оцінювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: досліджено особливості впровадження рейтингової системи педагогічного контролю в процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищому навчальному закладі; узагальнено наукові дані та розвинуто прогресивні ідеї щодо ефективної інтеграції рейтингової технології оцінювання в кредитно-модульну систему організації навчального процесу вищого навчального закладу; дістало подальшого розвитку вивчення аспектів професійної підготовки студентів інститутів фізичного виховання і спорту, що підлягають рейтинговому оцінюванню.

Практичне значення результатів дослідження. Для здійснення контрольно-діагностичної функції розроблено приклади професійно-орієнтованих тестів для оцінювання ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання зі спортивно-педагогічних дисциплін.

Кваліметрія знань як компонент концепції неперервної освіти в Україні

Оцінювання якості (кваліметрія) знань – одна з головних проблем, вирішення яких передбачене Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті. Як і в кожному технологічному процесі, так і в процесі навчання місце й характеристики контрольних операцій впливають на самі технологічні операції – зміст, форми й методи організації навчального процесу. Уведення концепції неперервної освіти з базових дисциплін і перехід до ступеневої системи підготовки спеціалістів потребує впровадження державного стандарту знань на кожному з етапів ступеневої підготовки, нових технологій навчання й форм контролю успішності.

Модульна технологія навчання у вищій школі, зокрема, у системі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання – це система соціальних, психологічних і дидактичних заходів, що дає якісно нові результати навчально-виховного процесу. Означені заходи забезпечують високу якість професійно-педагогічної підготовки випускників інститутів фізичного виховання і спорту шляхом комплексного включення всіх компонентів навчального процесу: цілей, організації та методики навчання, його гуманізації, тісної педагогічної взаємодії викладачів і студентів.

У модульному навчанні, в тому числі в модульних програмах і окремих модулях реалізується циклічне управління, тобто управління зі зворотним зв’язком і регуляцією руху керованого процесу з боку керуючої системи. За даними П. А. Юцявічене, циклічне управління може здійснюватися як за принципом “чорної скриньки”, коли зворотний зв’язок, а разом з ним і регуляція процесу реалізуються в кінці процесу, так і за принципом “білої скриньки”, коли зворотний зв’язок і регуляція здійснюються на різних етапах протікання процесу. Н. Ф. Тализіна, у зв’язку з цим, відмічає, що “…педагогіка повинна шукати шляхи контролю пізнавальної діяльності в цілому, а не тільки її результатів”.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: