Сторінка
1

Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначає пріоритетними шляхами розвитку освіти формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави, впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально-виховного процесу.

Докорінні зміни, що відбуваються нині в українському суспільстві, в тому числі в освіті, вимагають глибокої перебудови педагогічної та психологічної науки відповідно до нових реалій сучасного життя, перспектив соціально-економічного та науково-технічного розвитку нашої держави.

Характерною рисою нашої епохи є перехід суспільства від індустріального до постіндустріального, а нині – до інформаційного. Інформаційні технології все глибше проникають в усі сфери людської життєдіяльності, стають потужною продуктивною силою суспільства. Тому у найближчому майбутньому від рівня інформаційної культури молодого покоління залежатиме науковий, технічний, виробничий, соціально-економічний потенціал народного господарства будь-якої держави та рівень добробуту її народу.

На сучасному етапі інформатизація освіти розглядається як система взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення освітніх, інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу.

Саме тому інформатизація освіти як невід’ємна складова загальної інформатизації суспільства має вирішити завдання підготовки нового покоління до його продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства. Запровадження в навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема, комп’ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, відкриває нові шляхи й надає широкі можливості для подальшої диференціації загального навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, особистісно-орієнтованих комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики.

Об’єктивна потреба підвищення ефективності навчання час від часу призводить до оновлення засобів навчально-виховного процесу. А розв’язання проблеми інтеграції навчальних предметів потребує модернізації методик викладання навчальних дисциплін.

У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає – вони необхідні і на робочому місці, і вдома. Не секрет, що частина учнів володіє комп’ютером досконаліше ніж вчителі. Не може не викликати занепокоєння той факт, що сьогодні лише один вчитель із п’яти почувається “справді добре підготовленим” для впровадження комп’ютерних технологій у процес навчання своєму предмету. Тому вищезазначену статистику потрібно змінювати. Школа більше не може дозволити собі залишатись осторонь. Очевидно, що найважливішою складовою навчального процесу є не комп’ютери, а вчителі, які освоїли методики застосування комп’ютерних технологій.

Ринкова економіка погребує виховання нового типу працівника-підприємця, здатного якісно і плідно працювати, проявляти ініціативу, винахідливість, заповзятливість, інколи навіть ризикуючи. Формування особистості такого працівника слід починати ще у школі, і неабияка роль у цьому належить мультимедійним технологіям навчання.

Враховуючи вище сказане ми і вибрали тему курсової роботи: “Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми „Загальні відомості про менеджмент ”.

Об’єкт дослідження: процес навчання учнів 10-11 класів основам підприємницької діяльності.

Предмет дослідження: методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми „Загальні відомості про менеджмент”.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці методики використання мультимедійних технологій для вивчення теми „Загальні відомості про менеджмент”.

Завдання дослідження:

- Ознайомитись з літературними джерелами та з’ясувати стан вивченості теми;

- З’ясувати об’єкт, предмет, мету та завдання курсової роботи;

- Розкрити сутність використання мультимедійних технологій при вивченні теми;

- Проаналізувати програму профілю «Трудове навчання. Основи підприємницької діяльності 8–11 кл.»;

- Розробити методику вивчення теми «Використання мультимедійних технологій, при вивченні теми «Загальні відомості про менеджмент»;

- Спланувати систему занять з теми «Відомості про менеджмент» для 10 кл.;

- Експериментально перевірити розроблену методику та дати рекомендації по її застосуванню.

Для того, щоб здійснити ці завдання ми використали такі методи науково-педагогічних досліджень: аналіз педагогічної та методичної літератури, вивчення шкільної практики, спостереження і дослідження.

Теоретичне значення та практична цінність нашої роботи в тому, що нами розроблена методика вивчення теми „Загальні відомості про менеджмент ” з використанням мультимедійних технологій.

Для вирішенні цих завдань при написанні курсової роботи були використані такі методи:

– метод аналізу літератури;

– метод аналізу програми;

– розробка методики вивчення теми;

– планування навчального процесу;

– експериментальної перевірки розробленої методики.

Аналіз літератури з теми дослідження

Загальновідомо, що суб’єкт навчання має бути налаштований на ефективний процес пізнання, чітко усвідомлювати, що і для чого він зараз робитиме. Машбіць Ю. І. констатує, що комп’ютер як засіб мультимедійних технологій дозволяє значно посилити мотивацію учіння в силу такого фактору, як новизна роботи з комп’ютером. Крім того, комп’ютер значно розширив можливості надання навчальної інформації, регулюючи її за складністю та заохочуючи правильні рішення.

Вивчення літературних джерел та педагогічних досліджень показує, що проблемі використання комп’ютера як засобу навчання при вивченні профільних дисциплін учнями 10-11 класу приділяється недостатньо уваги, але нам все ж таки вдалося відшукати деяку методичну літературу. Так, гортаючи сторінки журналу «Трудова підготовка в закладах освіти», можна познайомитися з тезами доповіді Станіслава Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України, в якій автор наголошує, що освіта повинна осучаснюватися на основі новітніх технологій через широке впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комп’ютерних технологій.

Методика використання мультимедійних засобів на різних етапах заняття широко пропагується виробниками відповідних засобів у вигляді бізнес-додатків, рекомендацій та інструкцій з їх використання, яка ґрунтується на висловлюванні «Справжня мудрість комп’ютерної грамотності полягає не тільки і не стільки в тому, який обсяг матеріалу ми засвоїли, мудрість і професіоналізм – в раціональності». Корисну методику використання мультимедійних програм і середовища автор подає у вигляді правил, за якими необхідно: знати області застосування даної програми, чітко розуміти, що дана програма вміє і які засоби і функції вона містить, будь-який, навіть самий маленький проект доводити до завершеного рівня, вміти швидко знаходити необхідну функцію, навчитися спочатку добре продумати свій проект чи завдання, а вже потім активно приступати до його вирішення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: