Сторінка
1

Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Динаміка поступального і обертального руху"

Реформування загальної середньої освіти відповідно закону України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію основних принципів, таких як гуманізація освіти, її демократизація, методологічна профорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей.

Найбільш важливим показником якості освіти завжди була об'єктивна оцінка учбових досягнень учнів. Цей показник важливий як для всієї системи освіти, так і для кожного окремого учня. Об'єктивна оцінка учбових досягнень здійснюється, як правило стандартизованими процедурами, при проведенні яких все учні знаходяться у однакових (стандартних) умовах і використовують приблизно однакові по властивостям вимірювальні матеріали (тести). Таку стандартизовану процедуру оцінки учбових досягнень називають тестуванням. Правильно складений тест є сукупність збалансованих тестових завдань. Кількість завдань в тесті по різних розділам повинно бути таким, щоб пропорційно відобразити основний зміст предмету. Комбінації тестових завдань різних труднощів повинні забезпечити равноскладність різних варіантів тестів. Диференціюючі сили використовуваних тестових завдань, у свою чергу, повинні забезпечувати надійну диференціацію рівня підготовленості різних учнів. Розробка сучасних педагогічних тестів можлива тільки за наявності великої кількості тестових завдань, властивості яких визначені на представницькій вибірці. Важливою особливістю централізованого тестування є оцінка рівня підготовленості учнів з урахуванням рівня трудності і диференціюючої сили вірно виконаних завдань.

Відповідно цьому змінюються й підходи до оцінювання учбових результатів школярів. Учбова діяльність в загальноосвітній школі повинна дати не тільки суму знань і умінь, а комплекс компетентності (політичний, соціальний, культурний, інформаційний). Замість недосконалої 5 бальної системи оцінювання введена 12 бальна. З предметів вона оцінює рівні учбових досягнень.

Тестова форма проведення тематичного оцінювання учбових досягнень учнів з фізики

Об'єктом оцінювання учбових досягнень учнів є знання, уміння і звички, досвід творчої діяльності і емоційно-цілісне відношення до навколишньої дійсності. Основними функціями перевірки і оцінювання учбових досягнень учнів є:

• орієнтуюча;

• повчальна;

• діагностична;

• розвиваюча;

• стимулююча;

• контролююча.

Особливістю фізики як навчального предмета є його спрямованість на використання знань, умінь і навичок учнів у їх житті. Тому основними складовими навчальних досягнень учнів з курсу фізики є не тільки володіння навчальним матеріалом та здатність його відтворювати на практиці, а й також уміння та навички знаходити потрібну їм інформацію, аналізувати її та застосовувати в стандартних, а головне нестандартних ситуаціях у межах основних вимог навчальної програми до результатів навчання. Відтак оцінюванню підлягає:

1) рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час усного чи письмового опитування, тестування;

2) рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних);

3) рівень володіння практичними уміннями та навичками, що їх можна виявити під час виконання лабораторних робіт і фізичного практикуму;

4) зміст і якість творчих робіт учнів (рефератів, творчих експериментальних робіт, виготовлення приладів, комп'ютерне моделювання фізичних процесів тощо).

Тому оцінювання знань учнів слід проводити за допомогою різних методів, використовуючи різні форми і вдаючись до різних видів робіт.

У сучасному світі тестова форма перевірки рівня компетентності особи набуває особливо важливого значення. Тести лежать в основі відбору у ВУЗ, у визначенні професійної придатності, при оцінюванні психолого-социальных характеристик особи. Тому випускники шкіл повинні вміти і бути готовими до їх виконання. Для цього слід застосовувати тестову форму проведення тематичного оцінювання як один з методів програмованої перевірки знань учнів.

Слово «тест» (test) в перекладі з англійської мови означає «випробування, проба, експеримент, перевірка». У науковій літературі існує дуже багато визначень тесту. Наприклад, тестолог В.А.Кокота дає визначення, що тест - це комплекс завдань, які пройшли попереднє випробування з метою визначення якісних показників і дають можливість проявити ступінь компетентності учасників тесту, результати якого піддаються певному оцінюванню за заздалегідь встановленими критеріями.

Правильно складені тести повинні бути: короткочасними, однозначними, правильними, інформативними, відносно короткими, зручними для обробки результатів, стандартними.

Можна привести таку класифікацію тестів (за І.Рапопортом і ін., 1987):

По цільових, функціональних і смислових ознаках:

• по меті застосування (констатуючі, діагностичні, прогностичні тести);

• по вигляду контролю (тести поточного, рубежу, підсумкового, завершуючого контролю);

• по статусу контролюючої програми (стандартизовані і не стандартизовані тести);

• по об'єкту контролю (тести, направлені на вимірювання рівня засвоєння матеріалу, тести, направлені на вимірювання рівня сформованості умінь);

• по спрямованості тестових завдань (дискретні і глобальні тести).

По формальних ознаках:

• по структурі і способу оформлення відповіді (вибіркові тести, тести з вільно конструйованою відповіддю);

• по характеру вибіркових відповідей (альтернативні тести, тести множинного вибору, тести перехресного вибору);

• по гомогенності завдань (тести на швидкість і на складність);

• по використанню засобів оперативного машинного контролю (машинні і безмашинні).

Переваги використання тестової форми контролю:

· можливість перевірки значної частини матеріалу;

· одночасний обхват багатьох учнів;

· об'єктивність в оцінюванні знань;

· економія учбового часу;

· не відхилення від теми даного розділу;

· можливість швидкої й легкої перевірки;

· легкість оцінювання за рахунок однозначності правильних відповідей;

· встановлення систематичного зворотного зв'язку з аудиторією.

Форми тестових завдань:

· завдання з вибором однієї правильної відповіді;

· завдання на встановлення відповідності (логічні пари);

· завдання відкритої форми з короткою відповіддю;

· завдання відкритої форми з розгорненою відповіддю.

Тестові завдання з вибором відповіді - це такі завдання, де подано декілька варіантів відповідей, з яких тільки один правильний.

Тестові завдання на встановлення відповідності (логічні пари) - абітурієнт до кожного пункту, позначений буквою, сам підбирає один правильний варіант відповіді, позначений цифрою, і записує варіанти відповідей у відповідні клітинки таблиці.

Тестові завдання відкритої форми з короткою відповіддю - абітурієнт сам вписує в бланк ту відповідь, яку він отримав під час рішення задачі. Це завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь, при цьому рішення в чернетці свідчить про те, що учасник тестування завдання виконував самостійно.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: