Сторінка
1

Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі

Благополуччя молодої людини залежить від того, наскільки добре вона буде усвідомлювати важливість дотримання соціальних норм буття в суспільстві, прагнутиме будувати гармонійні відносини з оточуючими. У підлітковому віці особливо актуальними є проблеми міжособистісних взаємин, питання самовизначення, в тому числі і статеворольового. Значущість проблеми на сьогодні поглиблюється тим, що в системі цінностей і смисложиттєвих орієнтирів суспільної свідомості відбуваються істотні зміни.

Сучасні дослідники (Д.В. Логвінова, С.В. Харченко та інші) розглядають проблему статеворольового становлення старших підлітків, доводячи важливість і актуальність даного питання. Адже у підлітковому віці необхідно навчитись аналізувати власні бажання та почуття і бажання та почуття інших людей з тим, щоб не обманутись самому і не обманути інших.

Велике значення на формування психологічної статі дитини і засвоєння нею соціальних норм, зокрема у виконання сімейних ролей, має сім’я, адже побічні ефекти виникають частіше там, де статеве виховання або ігнорується, або з причин, іноді об’єктивних, відтісняється на задній план. А з наслідками ми вже стикаємося у підлітковому віці. Тому, саме у цьому віці необхідно особливу увагу приділяти статевому вихованню, адже у цей час відбувається підготовка до сімейного життя. Але, на жаль, в Україні уже не рідкість сім’ї групи ризику в яких діти лишаються без нагляду, виховуються в антисоціальному, кримінальному середовищі. За даними соціологічного дослідження, до 25% сімей взагалі не в змозі позитивно соціалізувати дітей, а до 15% - формують правопорушників. Та навіть серед, на перший погляд, благополучних сімей у дітей-підлітків спостерігається недостатня обізнаність у питаннях статевого виховання, вони мають спотворене розуміння любові, таємниці шлюбу.

Аналіз літературних джерел таких авторів, як Звоницький Е.В., Непочаткова Е.І., Шутаєв І. виділяють низку проблем:

- небажана вагітність, що спричинює ріст абортів;

- ріст кількості неповних сімей, розлучень (особливо серед молоді), шлюбів без любові;

- загальне падіння народжуваності в Україні.

Отже, можна стверджувати, що на сучасному етапі сімейне виховання переживає кризу, яка пов’язана з економічними та політичними труднощами, безробіттям, виїздом за кордон, що зумовлюють появу дитячої бездоглядності, алкоголізму, наркоманії, проституції і падінню загалом культури, статевої зокрема.

Актуальність проблеми зумовлюється і тим, що поняття "моральність", особливо у статеворольовому напрямі, дуже обезцінилось. Ігноруються народні традиції, моральні норми, християнська поведінка. Дуже поширеним стає поняття "вільна любов", що призводить до того, що молодь втрачає такі важливі поняття як вірність, цнотливість тощо.

Вплив держави є неоднозначним. З одного боку розроблено і затверджено ряд заходів для поліпшення демографічної ситуації в країні: "Стратегія демографічного розвитку в період до 2015 року"; план заходів щодо реалізації стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року; державна програма "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року; державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 роки. А з іншого – негативний вплив ЗМІ (телебачення, журнали демонструють чудові фотокартки і слайди гарного, привабливого тіла на знімках, але побутове життя приховують), типу поселення, а також відсутність певних етнокультурних традицій зумовлює появу протиріч в процесі соціалізації молоді і зумовлює ряд проблем у молодіжному середовищі.

Отже, дана ситуація, яка склалася у нашій країні вимагає докладання зусиль з усіх сторін: держави,суспільства, сім’ї і кожної окремої людини. Тому сьогодні важливо володіти різними методиками статевого виховання не лише батькам, але й іншим суб’єктам мікросоціуму (вчителям, вихователям тощо), щоб ефективно впливати на формування статевої культури підлітків Вплинувши на свідомість підростаючого покоління, його цінності, духовність ми зможемо попередити виникнення вище зазначених проблем. Виходячи з цього ми вважаємо, що одним із важливих напрямків соціалізації підлітків, підготовки їх до виконання нових соціальних ролей у майбутній демократичній сім’ї - робота соціального педагога по статевому вихованню – вихованню відповідального та усвідомленого батьківства.

Саме тому метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування і розробка технології впливу на підлітків щодо формування їхньої статевої культури в умовах школи.

Об’єктом дослідження є процес статевого виховання підлітків в умовах школи. Предметом дослідження – технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі.

Завдання дослідження:

1. Вивчити сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи.

2. Проаналізувати існуючі технології, методики, засоби з формування статевої культури у старшому підлітковому віці.

3. Розробити технологію роботи з формування статевої культури у старшому підлітковому віці та методику її проведення.

4. Провести експериментальне дослідження технології з формування статевої культури в умовах школи.

Гіпотеза – якщо процес статевого виховання школярів старшого підліткового віку організувати за допомогою розробленої технології, яка передбачає наявність таких етапів: діагносту вальний - ми визначмо рівень самооцінки, емоційної емпатії підлітків, а також рівень їхньої статевої відповідальності та свідомості; формувальний під час якого ми сприятимемо розвитку статевої культури підлітків за допомогою ігор, дискусій, бесід, інформування батьків через проведення батьківських зборів (щодо ролі статевої культури статевого виховання у сім’ї), а також контрольний етап на якому ми підведемо підсумки проведеної роботи, то у них відбудуться позитивні зміни щодо ціннісних настановлень, відношення до себе і сприятиме в цілому підвищенню рівня статевої культури та формування усвідомленого та відповідального ставлення до представників протилежної статі.

Практичне значення даної роботи полягає в тому, що розроблену технологію можна використовувати у практичній діяльності соціального педагога, практичного психолога, класного керівника при роботі зі школярами старшого підліткового віку щодо формування статевої культури. Результати, отримані під час експерименту, можна використовувати спираючись на них при подальшому дослідженні статевого виховання старших підлітків.

Матеріали даного дослідження можуть бути використані студентами педагогічних вузів з метою організації позакласних виховних заходів під час проходження педагогічної практики.

Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи

Визначення змісту соціально-педагогічної діяльності у школі у сфері даної проблеми вимагає визначення понять, таких як старші підлітки, статеве виховання.

Аналіз літератури з питання визначення змісту поняття "статеве виховання" доводить, що воно є досить поширеним. Так, З.А. Шкіряк-Нижник і Е.І. Непочатова розглядають статеве виховання як у широкому так і в більш звуженому розумінні. Звернемо увагу на останнє, де статеве виховання визначається, як "процес систематичного усвідомленого впливу на психічний та фізичний розвиток дитини з метою оптимізації розвитку її особистості, її діяльності, зв’язаної із взаєминами різних статей". Отже, статеве виховання не обмежується віковими рамками, але тривати довгий час, що дозволить реалізацію (як було вище зазначено) саме систематичного впливу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: