Сторінка
1

Реферат як форма роботи з науковою літературою

За термін навчання у вузі студент має опанувати різні види наукових праць як за рівнем складності, так і за змістом викладеного матеріалу. Найпростішим з них є реферат - стислий виклад у письмовій формі суті певного питання або наукової проблеми, що включає огляд відповідних джерел.

Цей термін має і інше значення: доповідь на будь-яку тему, написана на основі критичного огляду літератури та інших джерел.

Реферат завжди має письмову форму і використовується для виголошення доповіді, підготовки наукового звіту, написання статті. Якщо у рефераті викладений матеріал є результатом власного пошуку дослідника, у такому разі він називається авторефератом.

Підготовка рефератів є важливим засобом формування у студентів способів та прийомів опрацювання літературних джерел. Це вибір теми та ракурсу її розгляду з урахуванням елементів проблемності й актуальності, засвоєння правил послідовності пошуку літератури, систематизації матеріалу, визначення основних положень, що вимагає від майбутнього педагога спеціальної підготовки.

Реферат результатів наукового дослідження складається з окремих розділів;

актуальність дослідження;

об'єкт дослідження;

предмет дослідження; мета;

методологічна та теоретична основа;

методи дослідження;

наукова новизна;

значущість;

практична цінність;

особистий внесок здобувача;

положення, що виносяться на захист;

апробація результатів дослідження;

структура та обсяг дисертації;

основний зміст роботи;

висновки;

публікації автора.

Особливості джерел, обраних для реферату, визначають його структуру.

Реферат повинен складатися з таких структурних компонентів: вступу, який дає уявлення про актуальність теми і завдання студента; основної частини, що містить стислий огляд і критичну оцінку наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію положень, які автор вважає найвагомішими; висновків про можливість використання набутих знань у науковій чи практичній роботі; списку використаної літератури.

Якщо реферат спрямовано на висвітлення результатів виконаної наукової роботи, наведена структура доповнюється компонентами розкриття експериментальної частини дослідження, його теоретичного та практичного значення, а також рекомендаціями щодо доцільності використання запропонованої методики у педагогічній діяльності.

Поняття реферату, форми та види рефератів

Реферат найпростіша форма самостійної письмовій студентської роботи. У рефераті не потрібно наявності ні великого фактичного матеріалу, ні глибокого аналізу, ні фундаментальних висновків. Реферат - робота поверхова, лише що стосується якоїсь однієї досить вузькій теми і позначає основні загальноприйняті точки зору на дану тему.

Реферат (лат, referre - доповідати, повідомляти) короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічного виступу змісту книги, наукової роботи, результатів вивчення наукової проблеми; доповідь на певну тему, що включає огляд відповідних літературних та інших джерел. При індивідуальній роботі з літературою реферат є короткий збагачений запис ідей з декількох джерел. Часто реферат готують для того, щоб передати ці ідеї аудиторії.

У відповідність з Малим енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона, реферат це наукову доповідь.

Реферат містить основні положення твору, фактичні відомості та висновки і дозволяє визначити доцільність його читання цілком.

Реферат - короткий переказ, який використовується в библіотечній практиці як джерело необхідної інформації про виробника друку або неопублікованому документі.

Реферат є формою надання результатів документального перетворення інформації, тобто процесу аналітико-синтетичного вивчення документів (текстів) і підготовки вторинної інформації, що відображає найбільш істотні елементи змісту цих документів.

Як правило, Реферат має науково-інформаційне призначення.

Реферати публікуються поряд з рецензіями у науковій та іншій періодиці, а також у спеціалізованих періодичних виданнях - реферативних журналах. Реферати почали публікуватися в пресі з 17 ст., В Росії перший реферативні видання з'явилися в 1-й пол. 18 в. під егідою АН.

У відповідність з чинним українським законодавством реферат є об'єктом авторського права. Для охорони авторського права на реферат не потрібно реєстрації або виконання будь-яких інших формальностей. За загальним правилом, авторське право на реферат діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті. Право авторства, право на ім'я і право на захист репутації автора охороняються безстроково. Обсяг реферату залежить від обраної теми, змісту документів, їх наукової цінності або практичного значення.

Реферати, звані також науковими доповідями, одержали поширення в науково-дослідних установах, вищій школі, в системі політичної освіти, в народних університетах.

В загальноосвітній школі та середніх спеціальних навчальних закладах рефератами називають спеціально підготовлені повідомлення учнів на факультативних заняттях та ін

Розгорнутий Реферат у ряді випадків позбавляє від необхідності звертатися безпосередньо до твору.

Реферат-фрагмент першоджерела - реферат, що складається в тих випадках, коли в документі-першоджерелі можна виділити частину, розділ або фрагмент, що відображають інформаційну сутність документа або відповідні задачі реферування.

Оглядовий реферат - реферат, складений на деякий безліч документів-першоджерел і є зведеної характеристикою певного змісту документів.

Оглядові реферати розрізняються:

- на монореферати у вигляді зв'язного твору; і

- на поліреферати у вигляді сукупності окремих рефератов.

Найчастіше маємо справу з інформативними і розширеними (зведеними) рефератами.

Інформативний реферат повністю розкриває зміст теми, містить основні фактичні і теоретичні повідомлення. Він потребує глибокого вивчення першоджерел, доброї пам´яті, уміння пов´язувати теоретичні положення з сучасністю, робити глибокий аналіз та практичні висновки, нарешті вчить проводити дискусію.

В такому рефераті мають бути визначені: предмет дослідження і метод роботи; наведені основні результати; викладені дані про умови дослідження, сформульовані власні пропозиції автора щодо практичного значення змісту і уміння довести його до аудиторії слухачів. Реферат може бути посібником для усного виступу з елементами імпровізації.

Мета Реферату - передати зміст реферованих витворів.: Факти, ідеї, концепції, думки.

Інформаційні реферати можуть розміщуватися у первинних документах (книгах, журналах, збірниках праць, звітах про науково-дослідну роботу) і у вторинних документах (реферативних журналах і збірниках, інформаційних картках та ін.).

Розширений або зведений (оглядовий, багатоджерельний) реферат містить відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих документів з однієї теми, зміст яких викладено у вигляді однорідного тексту. Обсяг розширеного реферату 20-24 сторінки.

Основні структурні елементи реферату

Алгоритм структури реферату:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: