Сторінка
1

Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Мета і зміст виховання зумовлюється потребами суспільно-економічного розвитку. Займаючись такою складною сферою діяльності як виховання, потрібно мати чітку програму.

А.С.Макаренко писав: "Я під цілями виховання розумію програму людської особи, проблему людського характеру, причому в поняття характеру я вкладаю весь зміст особистості, тобто і характер зовнішніх проявів, і внутрішньої переконаності, і політичне виховання, і знання, геть усю картину людської особи; я вважаю, що ми, педагоги, повинні мати таку програму людської особи, до якої ми повинні прагнути".

Процес виховання має характер наступності і безперервності. Тому наступні покоління мають використовувати духовні надбання попередніх поколінь, багатство загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей. Але зміст виховання передусім має будуватися на національних засадах. "Головна мета національного виховання, - зазначено в Державній національній програмі "Освіта", - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, правової трудової, екологічної культури"

Визначаючи програму виховання, варто виділити її змістові компоненти:

Ø формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

Ø забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

Ø формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

Ø прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;

Ø виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею світоглядної позиції;

Ø утвердження принципу загальнолюдської моралі; правди, справедливості, патріотизму, доброти, інших доброчинностей;

Ø формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

Ø забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорона та зміцнення їх здоров'я;

Ø виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

Ø формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадською відповідальністю; - забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і виховання особистості;

Ø формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

Ø розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх реалізації;

Ø формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки їх до життя в умовах ринкових відносин.

Для реалізації програми необхідно мати виховний ідеал, той духовний маяк, який освітлює шлях соціалізації кожної особистості впродовж життя. Виховним ідеалом нашої молоді має бути служіння батьківщині, своєму народові на засадах загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей.

Тож, педагогічний колектив центру працює над виховною проблемою, суть якої полягає у формуванні громадянина через його політичну, правову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах, на дотриманні законності, державної дисципліни, керується нормативними документами, законами, а також Статутом центру.

Планування виховної роботи у центрі здійснюється відповідно до Примірного Положення про організацію і проведення:

Ø план виховної роботи на навчальний рік;

Ø план виховної роботи на місяць;

Ø план роботи методичної комісії класних керівників, майстрів в/н, вихователів;

Ø план роботи Штабу з профілактики правопорушень;

Ø плани роботи гуртків художньої самодіяльності;

Ø план роботи спортивних секцій: загальної фізичної підготовки; волейболу, баскетболу; шахи-шашки;

Ø план роботи бібліотеки на рік;

Ø план роботи з батьками;

Ø план роботи з обдарованою молоддю;

Ø спільний план роботи центру та КМСН, служби у справах дітей на навчальний рік;

Ø план інструктивно-методичних нарад з майстрами в/н, класними керівниками;

Ø план правового лекторію для батьків.

Аналіз стану виховної роботи з учнями показав, що виховний процес у центрі здійснюється згідно нормативних документів:

Ø Конституція України;

Ø закони України "Про освіту"; "Про професійно-технічну освіту"

Ø примірне Положення про організацію і проведення виховної роботи;

Ø Національна Доктрина розвитку освіти;

Ø Національна Доктрина "Діти України по період до 2005 р.";

Ø Комплексна програма профілактики злочинності на 2001-2005н.р.;

Ø Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти;

Ø Національна програма "Репродуктивне здоров'я на 2001-2005рр." тощо.

Ø Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 рр.

Ø Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та інші законодавчі і нормативно-правові акти, що регулюють діяльність центру.

Виховна робота з учнями здійснюється за напрямками:

Ø громадське виховання;

Ø родинно-сімейне виховання;

Ø естетичне виховання;

Ø морально-правове виховання;

Ø військово-патріотичне виховання;

Основними формами виховної роботи, яка проводиться з учнями в центрі є:

Ø інформаційно-масові;

Ø діяльнісно-практичні групові (екскурсії, походи);

Ø інтегративні (КВК, гуртки, клуби);

Ø діалогічні (бесіди, спілкування);

Ø індивідуальні (індивідуальна робота);

Ø наочні (музеї, книжкові виставки)

Зміст, форми і напрями виховної роботи з учнями проводяться згідно концепції виховання дітей та молоді у національній системі Освіти.

Згідно цих вимог щотижня проводяться виховні години, інформування, позакласні заходи (диспути, вікторини, КВК, тематичні лінійки).

Форми і методи комплексного підходу до виховання учнів кожного навчального року удосконалюються. Педколектив більше приділяє уваги індивідуальній роботі з учнями, працює над розкриттям індивідуальності кожного учня, його творчим потенціалом.

Зміст виховної роботи передбачає особистісно-орієнтовану національну модель виховання, яка спрямована на механізм самореалізації особистості, визначає напрями гуманістичної виховної діяльності.

Центром виховної роботи була і є робота в групі. У нашому центрі створені всі умови для проведення виховної роботи і позакласних заходів: керівники груп організовують культпоходи до театрів, кінотеатрів, музеїв, планетарію, а також на різноманітні виставки. Цікаво проводяться вечори відпочинку, конкурси стіннівок, плакатів на різну тематику, зустрічі з письменниками і поетами Сумщини.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: