Сторінка
1

Рольова гра як метод формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи

Важливим завданням сучасної школи є підвищення ефективності навчально-виховного процесу, спрямованого на виховання всебічно розвиненої, творчої особистості. Одним із важливих методів навчання і виховання є гра. За словами В.О. Сухомлинського, "гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості". К.Д. Ушинський, автор теорії духовного розвитку дитини в грі, уперше висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання, у процесі підготовки дитини через гру до трудової діяльності. Педагог стверджував, що в грі об’єднуються одночасне прагнення, відчуття й уявлення. Гра як феномен культури розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок тощо.

Одним із методів навчання іноземних мов є рольова гра, спрямована на засвоєння й використання конкретних знань, умінь. Основний педагогічний зміст і призначення цього методу – формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи.

Актуальність теми зумовлена необхідністю використання в навчально-виховному процесі початкової школи рольової гри як способу пізнання дитиною навколишньої дійсності – одного з найдоступніших шляхів до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної організації та застосування рольових ігор у процесі навчання англійської мови молодших школярів вимагає ретельного й детального вивчення цього питання. Недостатня розробленість окресленої проблеми й об’єктивна необхідність підвищення якісних показників навчання англійської мови в початкових класах зумовили вибір теми дослідження: "Рольова гра як метод формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи".

Мета дослідження полягає у визначенні психолого-педагогічних і методичних передумов формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи та в розробці рольових ігор, застосовуваних у процесі навчання англійської мови молодших школярів.

Для реалізації поставленої мети передбачено розв’язання таких завдань:

проаналізувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній і методичний літературі;

вивчити стан проблеми в шкільній практиці; з’ясувати рівень сформованості в учнів 3 (4) класів іншомовної соціокультурної компетенції;

розробити зміст експериментальної методичної роботи, яка передбачатиме формування в учнів 4 класів англомовної соціокультурної компетенції за допомогою рольових ігор;

довести педагогічну доцільність та ефективність пропонованої методичної роботи, частково апробувавши її в практиці початкового навчання.

Об’єктом дослідження є процес формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи, а його предметом – методична робота з формування в учнів 4 класів англомовної соціокультурної компетенції за допомогою рольової гри.

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано комплекс загальнонаукових методів: теоретичного рівня (аналіз лінгвістичної, психолінгвістичної, психолого-педагогічної, методичної літератури; теоретичне осмислення й узагальнення педагогічного досвіду з метою визначення структури і змісту роботи з рольовими іграми як методом формування англомовної соціокультурної компетенції молодших школярів); емпіричні методи дослідження (діагностичні – тестування, анкетування, інтерв’ю; обсерваційні (спостереження); експериментальні – педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний); статистичні – кількісна та якісна обробка результатів дослідження з метою отримання достовірних результатів щодо впливу рольових ігор на процес формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи).

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася протягом 2011-2013 рр. на базі НВК "ДНЗ – СЗНЗ I ст." м. Щорс Чернігівської області. У педагогічному експерименті взяло участь 45 учнів 3-го (4-го) класів, 15 учителів початкових класів.

Дослідження проводилось у два етапи. На першому етапі (2011 р.) визначалися вихідні положення дипломної роботи: тема, мета й завдання, об’єкт і предмет дослідження; здійснювався аналіз науково-методичної літератури з обраної теми; вивчався процес формування іншомовної соціокультурної компетенції в практиці початкового навчання.

На другому етапі (2012-2013 рр.) формулювалися провідні положення експериментального дослідження, проводилася дослідно-експериментальна робота, яка передбачала систематичне проведення рольових ігор на уроках англійської мови в експериментальному класі з подальшим теоретичним узагальненням результатів; перевірялась ефективність рольових ігор, спрямованих на формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи; контрольний етап педагогічного експерименту передбачав здійснення кількісно-якісного аналізу здобутих результатів з подальшим визначенням ефективності використання рольових ігор на уроках англійської мови в початкових класах.

Теоретична значущість дослідження полягає у виявленні методичних умов формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи за допомогою рольової гри.

Практичне значення здобутих результатів визначається його спрямованістю на підвищення рівня іншомовної соціокультурної компетенції в учнів початкової школи. Рольові ігри, які передбачають формування соціокультурної компетенції молодших школярів, можуть бути використані в процесі вдосконалення шкільних підручників і методичних посібників з англійської мови для 4 класу.

Публікації. За результатами дипломного дослідження опубліковано статтю у збірнику студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології "Студентська наука – 2013".

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність проблеми; формулюються мета і завдання роботи, об’єкт і предмет, методи й етапи дослідження; визначено теоретичне і практичне значення одержаних результатів і можливості їх впровадження у шкільну практику.

У першому розділі розкриваються погляди відомих вітчизняних і зарубіжних психологів, педагогів та методистів на проблему формування в молодших школярів англомовної соціокультурної компетенції; подається характеристика рольової гри як методу навчання іноземної мови, розглядаються сучасні вимоги до проведення рольових ігор у початковій школі.

У другому розділі висвітлюється організація та проведення констатувального етапу експерименту з проблеми дослідження, розкривається мета, завдання та вихідні положення експериментально-дослідного навчання, описується зміст експериментальної роботи з формування в учнів іншомовної соціокультурної компетенції за допомогою рольових ігор, аналізуються результати навчання, доводиться ефективність експериментальної роботи.

У заключній частині подаються загальні висновки за результатами дослідження.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: