Сторінка
1

Креативні методи навчання

На сучасному етапі становлення національної системи освіти і збагачення її новим змістом особливо актуальна проблема використання в дидактичному процесі креативних методів або розвивального навчання студентів

З метою формування особистості студента в навчальному процесі сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання такими прийомами та способами, які сприяли б формуванню в суб’єктів навчання мотивації, майбутньої професійної діяльності та змістовних життєвих настанов, високого рівня активності й емоційного захоплення в навчально-пізнавальній діяльності, створенню умов для активного самостійного набуття учнями загальнонаукових та професійних знань, навичок та вмінь.

Доцільність та актуальність креативних методів навчання

У дидактиці прийнятне визначення метода навчання, як певного способу цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети. Правильний підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, вікових особливостей учнів сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками використовувати здобуті знання на практиці, готує учнів до самостійного набуття знань, формує їхній світогляд.

Методом навчання ще називають спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності викладача, направленої на рішення завдань виховання і розвитку навчаємих в процесі навчання

Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати мету і завдання навчання, досягнути засвоєння навчаємими певного змісту навчального матеріалу.

Щодо поняття креативності. З латини creatio – створення, творчість, новаторська діяльність. Термін є синонімом до слова творчість, однак має й розбіжності.

Творчість ми розглядаємо як діяльність людини, спрямовану на створення певних цінностей, а креативність як поняття актуалізує нестандартність у виявленні творчого потенціалу.

Розвиток креативного мислення учнів залежить від їхніх естетичних смаків, інтелектуального потенціалу, що почасти закладено в людині природою. Креативність формується зовнішніми факторами, але навчити учнів мислити не стереотипними, клішованими формулами, а індивідуально, нестандартно, цілком можливо. Для цього варто організувати роботу як із готовими текстами, так і з написання власних висловлень на нестандартні теми.

Креативне навчання є не що інше як навчання творчості, і саме воно є також творчою діяльністю.

Поступово набуває актуальності:

Всебічний розвиток особистості студента, виховання критично мислячого інтелектуала, здатного гармонійно облаштовувати свої відносини з природою та соціумом; забезпечення продуктивності відтворення інформації, а також розвитку творчого мислення завдяки підвищенню змістовності й структурованості інформації, якісній зміні мотиваційної компоненти навчання;

Досягнення у процесі навчально-пізнавальної діяльності низки результатів, серед яких: завершення на певному етапі соціалізації особистості (студента), що навчається; постійне ефективне стимулювання інтелектуального розвитку, потреби в активній, цілеспрямованій самоосвіті, формування відповідних психологічних властивостей особистості;

Забезпечення фундаментальної освіти, яка стає інструментом досягнення наукової компетентності, орієнтується на виявлення зв’язків між різноманітними процесами та явищами;

Трансформація традиційної системи взаємин викладач-студент, зміна ролі викладача, який має виконувати роль наставника. Важливою умовою ефективного впровадження новітніх технологій є здатність викладачів, на яких покладається це завдання, змінити акценти в методиці викладання, їх готовність до видів діяльності, що базуються на нових засадах. Адже від психологічної готовності викладача прийняти “нове”, сприйняти його і бути переконаним у правильності обраного шляху значною мірою залежатиме успіх педагогічної діяльності.

Аргументи застосування креативних методів

Порівняння наступних аргументів допоможе з’ясувати, як слід підбирати та застосовувати креативні методи, щоб вони справді дали позитивний результат:

• в основі креативних методів – залучення учасників навчання до діяльності; доведено, що людина найбільше вчиться і запам’ятовує у процесі своєї діяльності;

• громадська діяльність рідко є самостійною діяльністю, найчастіше вона відбувається в групі; креативні методи надають можливість такого групового навчання; креативний навчання

• учасники навчання приходять на заняття з величезним багажем практичного досвіду; креативні методи дають змогу викладачеві і групі використовувати цей досвід;

• навчання повинно підготувати його учасників до вирішення завдань, які можуть з’явитися поза стінами навчального приміщення; креативні методи значно краще, ніж традиційні методи викладання, готують до самостійного розв’язання проблем;

• кожен з учасників навчальної групи вирізняється своєрідним стилем навчання; креативні методи дають можливість індивідуального підходу до кожного стилю та кожної особи зокрема, використання цих відмінностей сприяє збільшенню потенціалу всієї групи;

• традиційні методи навчання звертаються до людей-слухачів як до істот, які думають, а людина не лише думає, але й відчуває, діє, приймає рішення; інтерактивні методи намагаються звернутися до всіх форм діяльності людини та залучити їх до процесу навчання;

• навчання означає проведення змін; людина, котра вчиться, повинна в результаті навчання змінити щось в собі; креативні методи допомагають набувати таких змін та отримати згоду на зміни;

• результативність навчання значною мірою залежить від ступеня інтеграції групи;

• люди навчаються краще, коли можуть контролювати рівень, процес та темп здобуття знань; креативні методи залучають кожного із учасників до створення навчання, а також до контролювання навчання;

• навчання дає найкращі результати тоді, коли найменш відірване від попереднього досвіду та щоденної практики; креативні методи допомагають наблизити процес навчання до конкретного досвіду групи;

• найбільшим ворогом результативного навчання є пасивність та апатія учасників; креативні методи є запереченням пасивності, оскільки допомагають учасникам вирішувати їхні власні проблеми та визначити власні потреби;

• креативні методи передбачають значну гнучкість, основне в них - результат, а не реалізація попередньо визначеного дидактичного плану;

Всі ці аргументи не спрямовані проти традиційних методів навчання, лекції, доповіді, читання літератури завжди залишаться важливим елементом доброго навчання.

Добре мати комплект методів разом із підбіркою матеріалів в своєму архіві педагога – організатора навчань, тренера, експерта. Інколи такі готові матеріали стають дуже потрібними в організації наступних навчань. Однак слід пам’ятати, що кожне заняття відрізняється від інших, кожна група є іншою, різними є також її потреби. Зважаючи на це, кожного разу навчальні методи слід пристосовувати до потреб групи.

Головна ідея, фактори та аксіоми креативного навчання

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: