Сторінка
1

Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті

Розвиток суспільства на сучасному етапі характеризується великим інформаційним потоком. Інформатизація є об'єктивним процесом у всіх сферах людської діяльності, у тому числі й освіті. Під впливом нових інформаційних технологій — комп'ютерних і комунікаційних — створюються сучасні інноваційні освітні технології. Інформатизація освіти як один із найважливіших засобів реалізації реформи системи загальної шкільної освіти та переходу до нових особистісно-орієнтованих технологій навчання є для України нагальною потребою.

У Національній доктрині розвитку освіти інформаційні технології задекларовано пріоритетним розвитком галузі, визначено програму поступової інформатизації такої системи, в якій буде впроваджено дистанційне навчання, комп'ютеризовано бібліотечну справу, навчання вестиметься за індивідуальними модульними навчальними програмами різних рівнів складності і електронними підручниками, в якій буде створено індустрію сучасних засобів навчання. Нові інформаційні технології в освіті дають змогу створити ефективну систему управління інформаційно-методичним забезпеченням освіти, продуктивно організувати пізнавальну діяльність учнів з використанням нових навчальних засобів, кардинально впливаюти на систему форм та методів навчання. Використання комп'ютера як нового засобу навчання сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, урахуванню їхніх індивідуальних нахилів та можливостей, підтриманню діяльнісного підходу до організації навчального процесу, практичній реалізації різнорівневих навчальних завдань.

Перехід до нових інформаційних технологій у освіті потребує створення умов для їхньої розробки, апробації й впровадження, пошуку розумного поєднання нового із традиційним старим. Це вимагає вирішення цілого комплексу управлінських, психолого-педагогічних, навчально-методичних та інших проблем.

В освітньому процесі інформаційні технології можуть бути як об’єктом вивчення, так і засобом навчання, виховання, розвитку й діагностики засвоєння змісту навчання, тобто можливі два напрямки використання інформаційних технологій у процесі навчання. При першому – засвоєння знань , умінь і навичок веде до усвідомлення можливостей інформаційних технологій, до формування вмінь їхнього використання при вирішенні різноманітних завдань. При другому – інформаційні технології є потужним засобом підвищення ефективності організації навчального процесу.

Актуальність дослідження. У сучасному суспільстві відбувається реформування освіти, значна роль у цьому відводиться комп’ютерізації. Важливість інформатизації освіти для суспільства підтвердив Закон України «Про національну програму інформатизації» ( 1998 р. ). І це, в першу чергу, стосується впровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій, що сприяє інтенсифікації навчально-виховного процесу, дозволяє ефективно використовувати нові технології навчання і контролю.

Підвищення комп’ютерної грамотності населення перебуває у прямій залежності від рівня підготовки освітянських кадрів щодо впровадження нових інформаційних технологій у школі. Тому проблема підготовки керівників закладів та вчителів у галузі інформаційних технологій постійно перебуває у центрі уваги науковців.

Об’єкт дослідження - процес впровадження нових інформаційних технологій у загальноосвітні навчальні заклади.

Предмет - умови та шляхи впровадження комп’ютерних технологій.

Мета - дослідити державне регулювання та стан впровадження нових інформаційних технологій у ЗНЗ на прикладі м. Конотопа та його району.

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання дослідження:

з’ясувати сутність поняття нові інформаційні технології;

виявити перспективні напрями застосування нових інформаційних технологій в освіті;

визначити основні напрями регулювання процесу інформатизації освіти з боку держави;

проаналізувати сучасний стан впровадження нових інформаційних технологій у загальноосвітніх закладах освіти;

порівняти стан впровадження нових інформаційних технологій у міській та сільській місцевості;

сформулювати основні умови, що до ефективного впровадження нових інформаційних технологій у загальноосвітні заклади освіти;

порівняти стан впровадження інформаційних технологій у міській і сільській місцевості.

Для досягнення поставленої мети і розв’зання окреслених завдань був використаний наступний комплекс методів: теоретичного пошуку – вивчення та аналізу філософської, юридичної, нормативної та спеціальної ( фахової ) літератури з означеної проблеми дослідження, методи аналізу, синтезу, порівняння, систематизації, та ін.

Теоретичне значення дослідження полягає в аналізі сучасного стану впровадження нових інформаційних технологій; аналізі основних напрямків впровадження нових інформаційних технологій та шляхів регулювання з боку держави; визначенні основні умови, що до ефективного впровадження нових інформаційних технологій у загальноосвітні заклади освіти.

Практична значущість отриманих результатів полягає в тому , що, результати дослідження можуть бути використані у процесі створення належних умов, щодо впровадження комп’ютерних технологій у діяльності навчального закладу та організації навчального процесу.

Початок XXI ст. приніс багато змін у всі сфери життя сучасного суспільства. Новітні інформаційні технології, що становлять на сьогоднішній день ядро інноваційних концепцій в освіті, набувають особливого значення і в навчальних закладах кардинально змінюють зміст різних видів діяльності.

Зміст та структура новітніх інформаційних технологій

Поняття технології ввійшло в повсякденний педагогічний лексикон на початку 1990-х рр. із науково-технічних виробництв. Таке перенесення стало можливим завдяки тому, що, з одного боку, педагогічний процес був представлений як штучно створена керована система, а з іншого – інформатизацією освіти.

Інформатизація освіти - це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання.

Процес інформатизації суспільства неминуче тягне за собою процес інформатизації освіти. Так у другій половині ХХ століття, поряд із традиційними інформаційними технологіями, що базуються в основному на "паперовому" (книги, газети і т.д.) і "плівковому" (фото, кіно) носіях, з’явилися нові інформаційні технології, в основі яких лежать електронні засоби інформації. Серед останніх особливу роль зіграли ЕОМ (комп'ютери), які дозволяють швидко знаходити, передавати, обробляти, зберігати, тиражувати необхідну інформацію і автоматизувати інформаційні процеси. Тому в останні роки поняття «інформаційні технології» все частіше заміняють синонімами «комп'ютерні» або «нові».

Аналіз науково-педагогічних джерел показує, що у науковій літературі немає єдиного підходу до визначення терміну - нові інформаційні технології (НІТ). Трапляються синонімічні вирази, тісно пов’язані з поняттям «нові інформаційні технології», такі як «нові інформаційні технології навчання», „НТІ освіти”, „технології комп’ютерного навчання”, „ЕКСЗТН – електронно-комунікативні системи, засоби та технології навчання” тощо. Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, поширення, відображення й використання інформації в інтересах її користувачів. Можуть зустрічатися й інші підходи до визначення поняття:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: