Сторінка
1

Стратегія ввічливості в англійській мові та шляхи оволодіння нею на початковому етапі в середній школі

Сучасний міжнародний стан, економічна і політична інтеграція обумовлюють залучення все зростаючого числа фахівців в різних галузях науки і техніки в безпосереднє здійснення міжнародних науково-технічних зв'язків, що супроводжуються значним зростанням і розширенням культурних і ділових контактів, - все це пред'явило свої вимоги до характеру володіння іноземною мовою і мовним ввічливістю, і тим самим детермінувало деякі принципи і параметри нових методів навчання, зокрема, іноземним мовам.

Умови іншомовного спілкування на сучасному світі, коли іноземна мова є засобом спілкування, пізнання, здобуття і накопичення інформації, зумовили необхідність володіння всіма видами мовної діяльності: мовним ввічливістю і розумінням на слух мови на даній іноземній мові, а також правилами мовного ввічливості, читанням і листом.

Таким чином, актуальність справжньої роботи обумовлена необхідністю адекватного опанування англійського мовного ввічливості в процесі загальноосвітнього навчання в умовах середньої школи.

Рівень адекватності володіння тим або іншим видом мовної діяльності перевіряється безпосередньо в практиці іншомовного спілкування, при читанні автентичної і високозмістовної літератури за фахом, при обміні письмовою інформацією у вигляді статей, книг, анотацій до них, тез для конференцій, ділових паперів і так далі

При опануванні іноземної мови в рамках середньої загальноосвітньої школи викладачі стикаються з проблемою невідповідності використовуваних методів навчання з сучасними вимогами до опанування іноземної мови. Часто "випробування практикою" заставляє поставити під сумнів правильність екзаменаційної оцінки по іноземній мові в середній загальноосвітній школі, оскільки, не дивлячись на якісно нові, досить конкретні вимоги до рівня володіння іноземною мовою, іспити як і раніше орієнтовані на традиційний або який-небудь інший метод навчання, де знанням про мову надається більше значення, чим умінням і навикам в самій мові, і де володіння усною мовою носить вторинний підлеглий характер, а не є умовою створення інших мовних навиків: навику читання і листа.

У зв'язку з цим, метою справжньої роботи є розробка концепції комплексу вправ для навчання мовної ввічливості на уроках англійської мови.

Для реалізації поставленої мети в справжній дипломній роботі вирішуватимуться наступні завдання:

- аналіз англійського мовного ввічливості, як виду мовної діяльності;

- аналіз труднощів при навчанні мовної ввічливості;

- розкриття психофізіологічних характеристик що вчаться 6-7 класів загальноосвітньої школи;

- формулювання цілей і розкриття вмісту навчання мовної ввічливості;

- розкриття вимог до структури і вмісту комплексу вправ для навчання мовної ввічливості;

- розробка і експериментальний відробіток концепції комплексу вправ.

Участь в спілкуванні передбачає опанування усної мови на іноземній мові, тобто створення навику. На відміну від аудіювання, власне мовний ввічливість не пред'являє настільки високих вимог до об'єму словника, об'єму мовного матеріалу як умови, що забезпечує реалізацію цього навику. Проте досить жорстко встановлюється об'єм необхідного мінімуму словарного і взагалі мовного матеріалу, яким повинен оволодіти виучуваний для повноцінної участі його як особи в процесі спілкування. Цей мінімум, окрім словарного і граматичного матеріалу мови, передбачає опанування цілого ряду основних екстралінгвістичних засобів даної мови, як, наприклад, абсолютний темп мови, характер пауз (їх тривалість і розміщення), а так само жестомімічні особливості даної мови.

Що стосується граматичних явищ мови, то всі вони знайшли віддзеркалення в курсі. При їх введенні дотримується той же принцип: мовна достовірність (застава, видочасові форми, артикль), смислова протилежність і можливість проілюструвати її на матеріалі уроку.

Особливе значення в інтенсивному курсі навчання набуває питання розподілу учбового матеріалу в часі. Воно визначається і регулюється цілим рядом чинників різної природи: дидактичними, методичними, психологічними, соціопсихологічними. Всі ці чинники однаково важливі, взаємозв'язані і підпорядковані завданням навчання.

В процесі справжньої роботи будуть розкриті принципи мовного ввічливості як виду мовної діяльності, проаналізовані сучасні методи навчання англійському мовної ввічливості в школі, досліджені їх достоїнства і недоліки, розглянуті психофізіологічні характеристики учнів 6-7 класів, які повинні враховуватися в процесі їх навчання англійській мові. На підставі теоретичних узагальнень розроблена концепція комплексу вправ по навчанню мовної ввічливості на уроках англійської мови що вчаться 6-7 класів загальноосвітніх шкіл.

Соціально-психологічна значущість проблеми зумовила вибір теми дослідження – " Навчання мовної вічливості на уроках англійської мови" і визначила його об’єкт – процес навчання і виховання вічливості учнів.

Предмет дослідження – особливості формування знань, умінь і навиків для навчання англійському мовного ввічливості і вічливості.

Мета дослідження – визначення сутності процесу вічливості виховання учнів, виявлення недоліків у його організації та обгрунтування практичних заходів з їх усунення.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній визначено та обгрунтовано критерії навчання вічливості та деякі методичні поради щодо її навчання і виховання.

Поняття "ввічливість". Зміст і чинники, що впливають на його розвиток

Що таке ввічливість? Поняття це філософське, етичне. "Ввічливість сукупність правил поведінки, що стосуються зовнішнього прояву відношення до людей (поводження з тими, що оточують, форми звернення і вітань, поведінка в суспільних місцях, манери, одяг). У цьому визначенні міститься вказівка на зовнішній прояв відношення до людей. Проте зовнішній прояв, як правило, відображає внутрішню суть стосунків, які в ідеалі мають бути взаємно доброзичливими. Ввічливість визначає поведінку будь-якої людини. Це не лише ті правила, яким необхідно слідувати за столом або в гостях, це взагалі всі норми людських взаємин. За допомогою таких з дитинства засвоєних правил регулюються взаємодії з тими, що оточують".

Одне з найбільших досягнень людства і найбільших задоволень людини спілкуватися з собі подібними. Важливих цілей в спілкуванні людині допомагає досягти мовний ввічливість. Під мовним ввічливістю слід розуміти вироблені суспільством правила мовної поведінки, обов'язкові для членів суспільства, національно специфічні, стійко закріплені в мовних формулах, але в той же час історично мінливі. Наше суспільство, ще в багато чому що не прийшло до норм гуртожитку, вже відчуло потребу в культурі поведінки і спілкування. Раз у раз зустрічаються оголошення, повідомлення, реклама про те, що в ліцеях, коледжах, гімназіях, школах відкриваються факультативи з назвами "Ввічливістю", "Діловий ввічливість", "Дипломатичний ввічливість", "Ввічливість ділового спілкування" і так далі Це пов'язано з потребою людей пізнати, як потрібно поводитися в тій або іншій обстановці, як правильно встановлювати і підтримувати мовною, а через нього і діловий, дружній і так далі контакт.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: