Сторінка
5

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально–виховної роботи з гіперактивними учнями

Надання необхідної інформації (мета - дати студентам достатньо інформації, для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання, це може бути міні - лекція, читання роздаткового матеріалу, опанування інформацією за допомогою технічних засобів навчання або наочності)

Інтерактивна вправа (мета - засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів заняття) Обов’язковою є така послідовність і регламент проведення інтерактивної вправи:

Інструктаж - викладач розповідає учасникам про мету вправи, правила, послідовність дій та кількість часу на виконання завдань

Запитує, чи все зрозуміло учасникам (2 - 3 хв)

Об’єднання в групи та розподіл ролей (1 - 2 хв)

Виконання завдання, викладач виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи та навчання у співпраці один з одним (5 - 15 хв)

Презентація результатів виконання вправи (3 - 15 хв)

Рефлексія результатів студентами: усвідомлення отриманих результатів (5 - 15 хв)

Підведення підсумків (рефлексія) заняття (мета - прояснення змісту опрацьованого; порівняння реальних результатів з очікуваними; аналіз, чому відбулося так чи інакше; висновки; закріплення чи корекція засвоєного).

У контексті нашого дослідження наведемо приклади інтерактивних вправ, які доцільно використовувати майбутнім педагогам у процесі педагогічної діяльності з гіперактивними учнями: " мозковий штурм", акваріум, навчаючись - учусь, " мікрофон", імітації, рольові ігри, драматизація, дискусія, " мозкова карусель", " незакінчені речення", трьохрівневе інтерв’ю, метод формування питань, робота в парах, робота в малих групах.

Інтерактивні методи є частиною особистісно зорієнтованого виховання, тому що сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі та потенціалу.

Розвиток особистості набуває оптимального характеру, якщо вихованець виступає суб’єктом виховного процесу. Ця закономірність обумовлює єдність реалізації діяльнісного та особистісного підходів. Особистісно орієнтований підхід ставить в центр виховного процесу інтереси дитини, її потреби та можливості, права окремого індивіда, його суверенітет незалежно від індивідуальних особливостей. Даний підхід вимагає і того, щоб вихованець бачив у собі таку особистість, як і в людях, які його оточують. За такого підходу кожна людина сприймається педагогами й учнями як самостійна цінність, а не як засіб досягнення власних цілей.

Висуваючи у центр уваги особистість, яка прагне до максимальної реалізації своїх можливостей, відкрита для сприйняття нового досвіду, спроможна на усвідомлений та відповідальний вибір у різних життєвих ситуаціях. Особистісно орієнтований підхід головною метою виховання проголошує набуття особистістю таких якостей, які б забезпечували вирішення цих проблем. Такі принципи орієнтують на формування особистості, її розвиток не відповідно до якогось зразка, а відповідно до природних задатків та здібностей.

Загалом, теоретичною основою запровадження інтерактивних технологій має бути особистісно-орієнтований підхід та взаєморозуміння, де учень та вчитель є рівноправні суб’єкти. Інтерактивні технології - це технології, в ході яких здійснюється постійна взаємодія вчителя та учня.

Особистісно орієнтований підхід - основа нової філософії - ґрунтується на принципі центрації виховання на розвитку особистості і передбачає, передусім визнання авторитету особистості, який повинен стати основою ідеології суспільства у сфері виховання, ціннісною орієнтацією. Принцип центрації виховання на розвитку особистості вимагає демократичного стилю взаємодії суб’єктів, його гуманізації.

Під час використання інтерактивних методів на годинах спілкування учень стає не об’єктом, а суб’єктом виховання, він відчуває себе активним учасником подій та власного розвитку і виховання. Це забезпечує мотивацію проведення годин спілкування, що сприяє їх ефективності завдяки ефекту новизни та оригінальності. Цінність інтерактивних технологій у тому, що учні навчаються ефективній роботі у колективі.

За умови вмілого впровадження інтерактивні технології дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу, сприяють виробленню соціально - важливих навичок роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення.

Зазначимо, що інтерактивна технологія включає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. У ході інтерактивного навчання учні з негативними відхиленнями вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Інтерактивні технології дають найбільший простір для самореалізації учня. Вони орієнтовані на реалізацію пізнавальних інтересів та потреб особистості, тому особлива увага приділяється організації процесу ефективної багатосторонньої комунікації, яка характеризується відсутністю полярності і мінімальною концентрованістю на точці зору вчителя. Учасники такої комунікації більш мобільні, відкриті та активні.

Зазначимо, що для ефективного застосування інтерактивних технологій в системі роботи з гіперактивними учнями вчитель повинен дати завдання учням для попередньої підготовки (прочитати, подумати, виконати самостійні підготовчі завдання тощо); відібрати до уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням " ключ " до засвоєння теми; під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно; на одному занятті можна використовувати одну (максимум - дві) інтерактивні вправи, а не їх велику кількість; необхідно провести обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, не порушеному в інтерактивній вправі; проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, які не були пов’язані з інтерактивними завданнями.

Здійснений теоретичний аналіз дозволив зробити висновок про те, що гіперактивність серед школярів молодшого шкільного віку може бути детермінована різними чинниками, серед яких значний негативний вплив мають недоліки навчально-виховної роботи школи. Поряд з медичним, психологічним, соціальним забезпеченням корекційно - профілактичної роботи з дітьми важко здійснювати педагогічний вплив, залучаючи для цього можливості навчально-виховного процесу, зокрема інтерактивні технології навчання та виховання, що передбачають створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Загалом інтерактивне виховання дає змогу наблизити викладання до нового, особистісно-зорієнтованого рівня.

Критерії та показники готовності вчителів початкової школи до організації особистісно-зорієнтованої навчально-виховної діяльності з гіперактивними учнями

Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до особистісно-орієнтованої взаємодії розглядається як цілісна педагогічна система, функціонування якої має на меті підготовку майбутнього спеціаліста до організації зазначеного виду діяльності. Під такою підготовкою розуміється розвиток інтегрованої психологічної властивості педагога, що включає педагогічну самосвідомість; емоційно - позитивне ставлення до учнів; знання про структуру особистості та її вікові особливості, засоби педагогічного впливу на її формування та розвиток; педагогічні вміння та здібності щодо її організації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: