Сторінка
19

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально–виховної роботи з гіперактивними учнями

Формувальний експеримент встановив, що на незначну кількість збільшилися показники когнітивного та мотиваційного компонентів у експериментальної групи, зросла кількість студентів із високим та середнім рівнем готовності до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку.

Аналіз психолого-педагогічної, науково-методичної літератури засвідчив посилення вимог до професійної, особистісно-орієнтованої діяльності вчителя початкової школи. Так, сучасний педагог повинен вміти організовувати навчально-виховний процес у школі таким чином, щоб належна увага приділялася формуванню особистісного " Я " кожного учня і паралельно з цим розвивалася система спільної колективної діяльності учнів класного та шкільного колективів. Вся система навчання та виховання повинна бути спрямована виключно на учня, на розвиток його індивідуальності як у системі колективних стосунків, так і під час проведення індивідуальної навченої та виховної роботи. Підготовку майбутнього вчителя початкової до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку варто розуміти як професійно - особистісне утворення, яке в майбутньому уможливлює ефективність індивідуального розвитку молодших школярів і забезпечується єдністю компонентів фахової підготовки. З точки зору сучасної вітчизняної психологічної науки особистісно-орієнтована модель освіти характеризується відсутністю цілісної теоретичної бази. Також, незважаючи на інтенсифікацію досліджень у галузі підготовки педагогічних кадрів та впровадження ідей гуманістичної освітньої парадигми у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів, питання підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями ще не стали предметом спеціального вивчення науковцями.

На констатувальному етапі магістерського дослідження була визначена структура готовності майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями яку було розглянуто як сукупність когнітивного, мотиваційно-ціннісного, операційно-змістового, рефлексивно-оцінного компонентів, які взаємопов’язані та взаємообумовлені між собою. Також було виокремлено критерії, показники готовності майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивним учнями та виокремлено рівні її сформованості: формальний (низький), частково - продуктивний (середній), креативний (високий). Вивчення у вищих педагогічних навчальних закладах реального стану підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями виявило, що у 54 % студентів переважав частково - продуктивний рівень їх готовності до здійснення даної діяльності. Більшість студентів будують стосунки з учнями із суб’єкт-об’єктним характером. Формальний або низький рівень виявило 26 %, і високий рівень показало 20 % опитаних.

На основі проведеного теоретичного аналізу та результатів костатувального експерименту були виокремлені такі педагогічні умови ефективної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до діяльності, що досліджується:

Ціннісно-смислова спрямованість студентів на забезпечення особистісно орієнтованої навчально-виховної діяльності з гіперактивним учнями молодшого шкільного віку

Поетапність процесу підготовки до здійснення особистісно орієнтованої навчально-виховної діяльності з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку

Активізація науково - дослідницької діяльності студентів

Залучення майбутнього вчителя початкової школи до здійснення особистісно орієнтованої навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями у процесі проходження різних видів педагогічної практики

У досліджені визначена організаційно - педагогічна модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування естетичного досвіду молодших школярів, яка включає такі структурні елементи:

Етапи

Методичні прийоми

Організаційні форми підготовки

Компоненти підготовки

Педагогічні умови

Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено форми та методи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивним учнями молодшого шкільного віку в основу яких покладено використання комплексів способів та засобів організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку під час практичного заняття " Основні засади організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку" у формі ток-шоу. Методику проведення експериментального навчання студентів здійснювали за етапами, на кожному з яких розв’язували встановлене коло завдань, спрямованих на формування позитивно - діяльнісного ставлення до означеної сфери професійної діяльності, відбувалося опанування системою загальнопедагогічних, конкретно методичних та узагальнено методичних знань та умінь, залучення майбутнього вчителя до вивчення засад організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями.

Внаслідок здійснення експерименту встановлено, що впровадження моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку сприяло підвищенню рівня готовності студентів експериментальних груп до досліджуваної діяльності.

Проведене дослідження, звісно, не вичерпує всіх аспектів підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку і не претендує на всебічне розкриття означеної проблеми. Подальшого вивчення потребують питання розроблення шляхів використання інтерактивних технологій у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку та визначення педагогічних умов їх впровадження у вищих педагогічних навчальних закладах. Таким чином, розглянуто теоретичні положення щодо підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку, розроблено та обґрунтовано критерії та рівні готовності майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку; обґрунтовано педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх фахівців до досліджуваної діяльності; розроблена та експериментально перевірена модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку; розроблена та експериментально перевірена модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації навчально-виховної роботи з гіперактивними учнями молодшого шкільного віку.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: