Сторінка
2

Бакалаврська робота — заключна форма відображення наукових пошуків

Цей процес можна представити на схемі 1 як алгоритм бакалаврської роботи.

Схема 1. Алгоритм написання та оформлення бакалаврської робот

Вибір теми, ознайомлення

з нею, обґрунтування

 

Виявлення та підбір літера

тури з теми, вивчення її

 

З’ясування об’єкта, предмета, завдань дослідження

 

Складання робочої картотеки,

літератури з неї

 
     

Складання потрібного плану роботи, узгодження з керівником

 

Викладання тексту роботи з її структурою

 

Вивчення досвіду роботи, проведення експерименту чи анкетування

 
   

Формування висновків та рекомендацій

Написання вступу та огляду використаних джерел

Подання роботи науковому керівникові для написання відгуку

Доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій наукового керівника, оформлення роботи

Подання роботи на рецензування та захист, отримання рецензій

Виконання бакалаврської роботи організується відповідно до графіка, затвердженого кафедрою та деканатом.

Весь процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:

— підготовчий;

— етап роботи над змістом;

— заключний етап.

Підготовчий етап роботи над бакалаврською роботою

Підготовчий етап розпочинається з вибору теми бакалаврської роботи, її осмислення та обґрунтування актуальності. Вибір теми студент здійснює з науковим керівником, враховуючи особисті попередні напрацювання, зацікавленість певною проблемою та можливістю підбору практичного матеріалу роботи фірм, підприємства, організації галузі. При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою бакалаврської роботи є система логічної ув’язки.

Об’єкт дослідження — це вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує для дослідження джерелом інформації (це галузь, підприємство) або це явище, процес, який породжує проблему і прагне вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Це лише суттєві зв’язки та відношення, властивості, аспекти, функції, які є визначальними для даного дослідження (управління, кадрове забезпечення, ефективність). Іншими словами, об’єктом виступає те, що досліджується, а предметом — те, що в цьому об’єкті має наукове пояснення, тобто як категорії наукового процесу вони співвідносяться між собою як загальне і часткове, предмет визначає тему дослідження.

Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також його кінцевим результатом і шляхами його дослідження, вона співпадає з формулюванням теми.

Для досягнення поставленої мети дослідження студент визначає послідовне виконання відповідних завдань, як:

— вирішення та обґрунтування теоретичних питань проблеми дослідження;

— всебічне вивчення практики, при потребі проведення експерименту з даної проблеми, накопичення даних, аналіз і систематизація їх, математичне опрацювання, виявлення типового стану, недоліків, упущень, вивчення передового досвіду;

— обґрунтування системи заходів щодо вирішення проблеми, розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження в практиці відповідних установ і організацій.

Особлива відповідальність кафедри і наукового керівника за стан написання бакалаврської роботи, які:

— видають завдання;

— надають допомогу студенту в розробці календарного графіку на період виконання дипломної роботи;

— рекомендують студенту необхідну літературу з теми;

— проводять консультації відповідно до затвердженого графіку;

— систематично контролюють хід роботи;

— Науковий керівник дає детальний відгук на закінчену дипломну роботу.

Кафедрі надається право заслуховувати студентів з окремих розділів дипломної роботи за рахунок часу, виділеного на наукове керівництво. Консультанти запрошуються з науково—педагогічного складу вузу і фахівців підприємств та організацій відповідної професійної кваліфікації.

Наступним процесом роботи є безпосереднє ознайомлення студента з основними літературними джерелами з теми кваліфікаційної роботи: каталогом і картотекою кафедри та бібліотеки, навчальною й іншою інформаційною літературою, формування робочої картотеки з теми. Складену картотеку необхідно дати на перегляд керівникові, який порекомендує праці, котрі треба вивчити в першу чергу, а також ті, які слід виключити з картотеки, або включити до неї. Після цього студент знаходить потрібну літературу і розпочинає вивчення, та конспектування літератури з теми дипломної роботи. Після вивчення і конспектування матеріалу його необхідно ще раз переглянути, щоб склалося цілісне уявлення про предмет вивчення та сформувати попередній план роботи, який обов’язково погодити з керівником і доопрацювати завдання на виконання бакалаврської роботи.

Дипломна робота повинна бути оформлена відповідно до плану і правильно грамотно виконана.

Перед вступом при потребі необхідно дати перелік умовних позначень, термінів, скорочень, символів, використаних у науковій роботі. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять — визначення, скорочення; справа — їх детальну розшифровку.

У вступі слід коротко викласти оцінку сучасного стану наукової проблеми, новизну та актуальність досліджуваної теми, сформулювати актуальність, зв’язок з науковими програмами, планами, а також вказати мету роботи, об’єкт і предмет дослідження, обрані методи, розкрити сутність даної роботи та значущість отриманих результатів.

В основній частині, поділеній на окремі розділи, викладають зміст теми дослідження. В кожному розділі повинна бути завершеність змісту, головна ідея, а також тези підтверджені фактами, думками різних авторів, результатами анкетування, експерименту, аналітичних даних практичного досвіду. Думки мають бути пов’язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї. Кожний висновок повинен логічно підкріпляти попередній, один доказ випливати з іншого. Інакше текст втратить свою єдність. До кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, а по закінченні роботи — формулюються загальні висновки до всієї роботи в цілому.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: