Сторінка
1

Бакалаврська робота — заключна форма відображення наукових пошуків

Бакалаврська робота є важливою формою самостійної, під керівництвом викладача, освітньої діяльності студента, в процесі якої він одержує знання, вміння та навички ведення наукових досліджень.

Кваліфікаційна робота — це дослідження проблемного питання з елементами наукового пошуку. Вона визначає загальноосвітню та професійну зрілість випускника, його наукову і спеціальну підготовку, вміння логічно мислити та творчо застосовувати одержані знання при розв’язанні практичних завдань, впорядковувати їх письмово, дає право на здобуття кваліфікації бакалавра за фаховим спрямуванням.

Необхідною передумовою успішного виконання роботи є засвоєння теоретичних знань за нормативними курсами, оволодіння основними навичками досліджень під час проходження навчальних та виробничих практик, написання курсових робіт, виконання практичних і лабораторних завдань, участь у наукових семінарах, гуртках і дослідженнях кафедр і лабораторій.

Щоб досягнути успіху в науковій діяльності, звісно, необхідно сумлінно ставитися до навчання. Наведемо приклад з історії науки ― відома постать українського Відродження Юрій Дрогобич (Юрій із Дрогобича), вихованець Краківського університету, де по завершенню навчання тільки невелика частина випускників здобувала наукові титули. Так, із 208 однокурсників Юрія Дрогобича бакалаврами у 1470–1471 н. р. стали 66 осіб, а ступінь магістра в 1472–1473 н. р. одержали лише дев’ять чоловік. Юрій Дрогобич був серед них. Він сягнув висот: був ректором Болонського університету, професором Краківського університету, доктором вільних мистецтв і доктором медицини, навіть здобув титул “королівського лікаря”.

Як бачимо, визнання приходить до тих, хто з молодих літ прагне більше пізнати, невтомно працює над собою.

Отож, курсові, бакалаврські, дипломні та магістерські науково— дослідні роботи є не тільки формою контролю академічної підготовки студентів, а й можуть стати для найздібніших початком професійної наукової діяльності.

Таким чином темою роботи є «Бакалаврська робота — заключна форма відображення наукових пошуків».

Об’єктом роботи є бакалаврська робота, предметом роботи є заключна форма наукових пошуків.

Мета роботи підготовка бакалаврської роботи — відображення наукових пошуків.

Виходячи з мети роботи основними завданнями є:

1. Підготовка бакалаврської роботи.

2. З’ясувати заключні етапи наукових пошуків.

Бакалаврська робота — це кваліфікаційний документ, на підставі якого визначається рівень кваліфікації та здатність до професійної діяльності. Показником якості підготовки бакалаврів є розробка ними реальної проектної роботи, яка виконана на матеріалах конкретного об'єкту або виконання науково — дослідної роботи. Проектна робота містить пропозиції студента щодо вдосконалення існуючих алгоритмів, розробки нової інформаційної системи та технології розв'язання задач, а також повністю чи частково реалізована в практичній реальності.

Успішний захист кваліфікаційної роботи є підставою для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) кваліфікації відповідно до чинного «Переліку кваліфікацій», розробленого Міністерством освіти і науки України та видання йому державного документа про вищу освіту.

Основними завданнями виконання бакалаврської роботи є:

— Закріплення та поглиблення теоретичних знань та набуття умінь самостійного вирішення конкретних завдань підприємств і установ туристської галузі;

— Набуття умінь самостійного аналітичного опрацювання та обґрунтування конкретних технолого-економічних проблем галузі.

— Розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналізувати літературу з теми, оволодіння методикою досліджень узагальнень та логічного викладу матеріалу.

В бакалаврській роботі студент повинен:

— Показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння проблемно їх застосовувати.

— Обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки, практичним завданням галузі.

— Уміти критично аналізувати монографічні та періодичні видання з теми, узагальнювати матеріали діяльності підприємств і організацій, робити висновки і пропозиції.

— Дати характеристику історії досліджуваної проблеми.

— Показати уміння та навички в проведенні експерименту, аналізу і розрахунків, володіння сучасною обчислювальною технікою.

— Уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи оцінки економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів, лаконічності формулювати висновки і аргументації, обґрунтувати практичні рекомендації виробництву.

Основні вимоги, що висуваються до бакалаврських робіт

До бакалаврської роботи висуваються такі основні вимоги:

— актуальність теми, відповідність її сучасному стану певної галузі науки та перспективам розвитку, практичним завданням відповідної сфери;

— вивчення й критичний аналіз монографічних і періодичних видань з теми;

— вивчення й характеристика історії досліджуваної проблеми та її сучасного стану;

— чітка характеристика предмета, мети й методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів;

— узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки та практичні рекомендації.

Дипломна робота повинна бути виконана державною мовою. У дипломній роботі не повинно бути переписаних з підручників положень і формулювань, а допускаються лише посилання на них. До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили виробничу практику, подали в установлений термін дипломну роботу і позитивні відгуки на неї.

Всі матеріали, отримані у процесі дослідження, розробляють, систематизують і оформляють у вигляді наукової праці згідно з [2]. Це документ, що містить вичерпні систематизовані відомості про виконану роботу.

Загальні вимоги до науково-дослідної роботи: чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу; переконливість аргументації; стислість і точність формулювань, що виключають можливість неоднозначного тлумачення; конкретність викладу результатів роботи; обґрунтованість рекомендацій і пропозицій.

Тематика бакалаврських робіт розробляється профілюючими та випускаючими кафедрами. Вона повинна бути актуальною і відповідати вимогам державного стандарту

Тема бакалаврської роботи обирається студентом згідно з напрямком його науково—практичної роботи під час навчання, на основі матеріалів бази практики. Після затвердження теми студент разом з науковим керівником складає завдання на виконання дипломної роботи та пише заяву на ім’я зав. кафедрою на затвердження теми випускної бакалаврської роботи, підписує її у керівника і за підписом зав. кафедрою формується наказ по інституту.

Структура бакалаврської роботи:

— Титульний аркуш;

— Завдання на виконання дипломної роботи;

— Зміст;

— Перелік умовних позначень (при необхідності);

— Вступ;

— Основна частина з декількома підрозділами;

— Загальні висновки;

— Список використаних джерел;

— Додатки (при необхідності).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: