Сторінка
1

Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання

Комунікативні методики та навчання іноземним мовам за умов їх практичного застосування є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу передбачає формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь, що відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності в процесі вивчення іноземної мови, який будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування.

Будь-яка методика скерована на поліпшення процесу навчання, його оптимізацію. Однією з них є методика інтенсивного навчання, яка трактується різними фахівцями як оптимальна тенденція науково-технічного прогресу та деяких інших прогресивних тенденцій у педагогіці та психології. Педагоги розглядають інтенсивність як ефективне навчання, але таке, при якому досягається максимум ефективності за мінімально можливий навчальний час при мінімальних затратах. Методисти-науковці визначають інтенсивність як підвищення швидкості й якості навчання, як обсяг роботи, що виконується в задані проміжки часу. Як бачимо, обидва поняття “оптимізації” та “інтенсифікації” навчального процесу мають багато спільного. Це свідчить про спільність теорії оптимізації навчального процесу та методики інтенсивного навчання, що становить актуальність нашого дипломного проекту.

Головною метою цих двох теорій є досягнення максимальних результатів при мінімальних затратах зусиль та часу. Але поняття методики інтенсивного вдосконалення мовної підготовки значно вужче, конкретніше за оптимізацію навчального процесу в цілому, бо вона розробляє шляхи вдосконалення навчального процесу з конкретного предмету конкретними методами, в даному випадку – вивчення іноземної мови.

Об’єкт нашої дипломної роботи – процес навчання англійської мови із застосуванням елементів інтенсивної методики.

Предмет дослідження – технологія навчання учнів старших класів говоріння в умовах інтенсивного навчання.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні необхідності застосування інтенсивного навчання в старших класах, а також у розробці комплексу вправ для розвитку умінь говоріння учнів старших класів в умовах позначеного навчання.

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань:

надати огляд комунікативним методикам та їх методичним принципам;

розглянути методику інтенсивного навчання та вимоги до її організації;

посилити увагу до розвиваючого аспекту інтенсивного навчання англійської мови старших школярів;

описати методику формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання;

проаналізувати принципи колективної взаємодії активізації інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння та розглянути їх практичні реалізацію в процесі навчання говоріння;

розробити комплекс вправ для формування умінь говоріння старших школярів в умовах інтенсивного навчання англійської мови;

експериментально перевірити ефективність запропонованої методики та інтерпретувати отримані результати;

укласти висновки по роботі.

При написанні роботи нами було використано такі методи: теоретико-аналітичний (вивчення й аналіз літератури з проблеми дослідження); загально дидактичний (аналіз програм, навчальної літератури), системний метод (моделювання комплексу вправ) та метод експерименту.

Комунікативні методики та їх методичні принципи

Постійне зростання інтересу до педагогічних технологій серед науковців, зокрема фахівців української науково-педагогічної громади, пояснюється прагненням знайти основи результативної навчальної діяльності, що ґрунтується на науковій базі та спирається на прогнозування та проектування взаємодії вчителя та учня, й спрямовується системно-діяльнісним педагогічний підходом і особистісно-орієнтованим навчанням. Цій темі присвячені роботи багатьох українських дослідників: І. Зязюна, О. Грищенка, О. Пєхоти, П. Сікорського, С. Сисоєвої, О. Жижко та багатьох інших.

Методика навчання іноземним мовам – це наука, яка досліджує мету і зміст, закономірності, засоби, прийоми, методи і системи навчання, а також процеси навчання і виховання на матеріалі іноземних мов. Така багатоаспектність визначає необхідність розглядати методичні питання в різних планах.

На сучасному етапі викладання іноземних мов у всіх навчальних закладах України найбільш розповсюдженими методиками викладання є комунікативно орієнтовані. Серед них частіше використовуються такі, як комунікативна, проектна, інтенсивна та дистанційна методики, в основі яких лежить ряд спільних методичних принципів. Пояснимо їх.

По-перше, вони всі мають спільну ціль навчання: навчити учнів спілкуватися іноземною мовою, а також сприяти розвитку їхньої особистості.

По-друге, провідним принципом усіх цих методик є принцип активної комунікації, що передбачає застосування ситуацій різного характеру (від соціально-побутових до проблемних). Дані ситуації реалізуються через роботу в групах (колективна робота), але при цьому навчання є водночас особистісно-орієнтованим і реалізується в доброзичливій психологічній атмосфері. Коли всі суб’єкти навчального процесу почуваються комфортно та перебувають в атмосфері взаєморозуміння та активної взаємодії і діляться не тільки інформацією, а й емоціями.

По-третє, важливим моментом зазначених методик є створення екстра мотивації, що забезпечує високу зацікавленість учнів у процесі навчання.

Також звернемо увагу на те, що в сучасних методиках викладання іноземних мов значна роль відводиться самостійній пізнавальній діяльності учнів. Вважається некоректним давати учням готовий матеріал, вони мають працювати самостійно, розвиваючи таким чином здатність до запам’ятовування інформації.

Основна ідея цих методик є однаковою: найкращий спосіб вивчення іноземних мов – це спілкування. Важливим завданням для всіх комунікативних методик є не тільки опанування іноземної мови, а й оволодіння іншомовною культурою, що включає в себе пізнавальний, навчальний, розвиваючий і виховний аспекти.

Проте, незважаючи на велику кількість спільних рис, кожна з комунікативно орієнтованих методик має свою специфічну характеристику, завдяки якій ці методики відрізняються одна від одної та є самостійними явищами в процесі вивчення іноземних мов. Найбільш яскравим прикладом специфічних особливостей може стати дистанційне навчання, яке має велику популярність серед молоді Європи та поступово прогресує і в нашій країні. Практично всі його риси є ідентичними принципам проектної методики. Однак, той факт, що при цьому викладач і учень, знаходячись на великій відстані один від одного, активно використовують технічні засоби навчання, надає цій методиці специфічних рис.

Надалі розглянемо специфіку кожної з вищезазначених комунікативно-орієнтованих методик викладання іноземних мов в навчальних закладах України.

Одним із основних методичних принципів комунікативної методики є принцип опанування всіма аспектами іншомовної культури за допомогою спілкування, причому спілкування використовується в якості каналу виховання, а також пізнання та розвитку. Процес навчання іншомовному спілкуванню є моделлю реального процесу спілкування за такими параметрами: мотивація, цілеспрямованість, інформативність, новизна, ситуативність, функціональність, характер взаємодії співрозмовників, система мовних засобів. Завдяки цьому створюються умови спілкування, що є адекватним и реальним. Таким чином, забезпечується успішне оволодіння вміннями та їх використання в умовах реального спілкування.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: