Сторінка
2

Методика вивчення ЕТ Excel в шкільному курсі інформатики

Профілізація старшої школи здійснюється шляхом запровадження курсів за вибором, для вивчення яких відводиться додатковий час варіативної частини навчального плану. Обсяги, тривалість і тематика курсів за вибором обираються з урахуванням профілю навчального закладу, часу, відведеного на вивчення інформатики, матеріальних і кадрових можливостей школи. Стосовно електронних таблиць запроваджується курс за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні»

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень учнів при вивченні електронних таблиць (курс за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні»)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Основи роботи в середовищі табличного процесора (4 год)

Призначення табличного процесора (ТП). Створення, відкриття й збереження документів у середовищі ТП. Поняття електронної книги. Робота з вікнами книг.

Основні елементи електронної книги. Аркуші, клітинки, діапазони клітинок. Адреси клітинок і діапазонів клітинок.

Поняття формату клітинки та формату даних. Перегляд, введення й редагування даних. Форматування клітинок. Створення та форматування електронних таблиць. Автовведення. Введення прогресій.

Практична робота №1

Учень

називає призначення та основні функції ТП;

наводить приклади задач на опрацювання числових даних, що розв’язуюються засобами ТП;

описує поняття електронної книги, аркушу, клітинки та діапазону клітинок, правила запису адрес клітинок і діапазону клітинок;

уміє створювати, відкривати й зберігати електронні книги; вводити дані в клітинки; видіялти клітинки та їх діапазони; форматувати зовнішній вигляд клітинок і задавати формат даних; створювати і форматувати електронні таблиці;

розв’язує за допомогою ТП нескладні розрахункові задачі;

використовує функцію автовведення під час уведення даних; засіб Пргресія для введення числових рядів;

- дотримується правил редагування клітинок ЕТ; відкриття ЕТ та збереження табличних даних на зовнішніх носіях;

Розв’язування розрахункових задач (6 год.)

Базові операції з обробки даних (3 год.)

Використання формул. Автозаповнення діапазонів. Відносні, абсолютні й змішані адреси.

Практична робота № 2  

Учень

– наводить приклади задач, для розв’язання яких потрібні формули;

– пояснює правила запису формул; поняття абсолютної, відносної та змішаної адреси;

– використовує формули із вказівкою присвоєння та арифметичними операціями;

– уміє вводити формули; копіювати формули у діапазони шляхом протягування; добирати тип адреси у формулі залежно від поставленої задачі та заповнюваного діапазону.

2.2. Використання вбудованих функцій (3 год)

Вбудовані функції в середовищі табличного процесора. Категорії функцій.

Використання вбудованих функцій для розв’язування розрахункових задач. Використання логічних функцій для опрацювання табличних даних.

Практична робота №3

Учень

– наводить приклади використання вбудованих формул та функцій, зокрема логічних, в середовищі ТП;

– вводить в клітинки ЕТ формули, в яких використовуються вбудовані функції;

– формулює принцип створення розрахункових ЕТ;

– обґрунтовує доцільність (корисність, необхідність) використання середовища ТП для розв’язання задач природничої (математичної, економічної) сфери.

3. Аналіз даних (19 год)

3.1. Побудова діаграм (2 год)

Побудова діаграм і графіків на основі табличних даних. Визначення типу діаграми залежно від сформульованої задачі.

Настроювання параметрів діаграм.

Практична робота № 4

Учень

– аналізує типи діаграм, які використовуються для подання графічних даних;

– оцінює ефективність подання графічних даних у вигляді діаграм;

– будує діаграми та графіки на основі табличних даних.

3.2. Використання функцій ТП для роботи з базою даних

(2 год)

Табличні бази даних. Основні операції над даними в базі.

Надання діапазонам імен та їх використання.

Вбудовані функції ТП для роботи з базою даних.

Створення запитів до баз даних із використанням функцій

ТП для роботи з базами даних.

Практична робота № 5

Учень

– наводить приклади природничих (математичних, економічних) задач на використання функцій роботи з базою

даних в середовищі ТП;

– описує та вміє використовувати функції ТП для роботи з базою даних;

– уміє надавати діапазонам імена та використовувати їх у формулах; автоматизувати процес пошуку даних в електронних таблицях;

– створює та редагує запити до бази даних за допомогою функцій для роботи з базою даних.

3.3. Обчислення підсумкових показників (3 год)

Упорядкування, пошук, фільтрування та групування даних

у середовищі ТП. Створення та редагування зведених таблиць. Консолідація даних.

Практична робота № 6

Учень

– наводить приклади природничих (математичних, економічних) задач на обчислення підсумкових показників;

– формулює принципи групування даних у середовищі ТП;

– виконує групування табличних даних; аналіз та фільтрування даних, що зберігаються в ЕТ;

– застосовує засіб консолідації даних для обчислення підсумкових показників для даних, розміщених на різних аркушах і книгах; автофільтр та розширений фільтр;

– створює та редагує зведені таблиці;

– дотримується правил пошуку даних та їх фільтрування в середовищі ТП.

3.4. Розв’язування задач на підбір параметра (5 год)

Поняття про чисельні методи розв’язання задач. Точність отриманих результатів і розрядність подання результатів.

Множина розв’язків задач на підбір параметра.

Використання засобу табличного процесора Підбір параметра для розв’язування алгебраїчних рівнянь. Графічно-чисельний метод розв’язання рівнянь.

Практична робота № 7

Учень

– наводить приклади прикладних задач на добирання параметра;

– пояснює наявність множини розв’язків для задач на підбір параметрів;

– формулює порядок розв’язання задачі на добирання параметрів;

– порівнює множини розв’язків задач на добирання параметрів;

– аналізує результати розв’язування задач на добирання параметрів, точність одержаних результатів та розрядність подання результатів.

3.5. Розв’язування оптимізаційних задач (7 год)

Поняття про оптимізаційні задачі, цільову функцію, систему обмежень на розв’язки оптимізаційних задач. Приклади оптимізаційних задач з різних сфер людської діяльності. Основні етапи розв’язування оптимізаційних задач за допомогою комп’ютера. Апроксимація експериментальних даних.

Використання вбудованого засобу середовища табличного процесора Пошук розв’язку для розв’язування оптимізаційних задач. Розв’язування задач на пошук екстремумів функцій однієї змінної. Встановлення обмежень на параметри.

Встановлення параметрів пошуку розв’язку. Побудова звітів за результатами, за стійкістю, за граничними умовами. Параметричний аналіз. Побудова лінії тренду.

Практична робота № 8

Учень

– пояснює поняття оптимізаційної задачі та поняття цільової функції;

– наводить приклади оптимізаційних задач;

– описує етапи розв’язування оптимізаційної задачі за допомогою надбудови Пошук розв’язку в середовищі ТП; сутність апроксимації експериментальних даних;

– пояснює призначення звіту за результатами, звіту за стійкістю, звіту за граничними умовами;

– встановлює параметри пошуку рішення;

– формулює основні вимоги до задач на пошук розв’язку;

– обґрунтовує принцип встановлення параметрів пошуку рішення (кількість ітерацій, методів пошуку, час);

– аналізує результати розв’язування оптимізаційної задачі; різні варіанти апроксимації експериментальних даних;

– оцінює ефективність використання середовища ТП для розв’язування прикладних оптимізаційних задач;

– розв’язує реальні оптимізаційні задачі за допомогою надбудови Пошук розв’язку;

– уміє будувати лінію тренду.

4. Статистична обробка експериментальних даних (9 год)

4.1. Визначення основних статистичних характеристик вибірки (4 год)

Поняття математичної статистики. Генеральна та вибрана сукупності. Вибірка. Репрезентативність вибірки. Основні статистичні характеристики вибірки (середнєзначення,стандартне відхилення, мода, медіана, асиметрія). Статистичніфун кції ТП.

Використання статистичних функцій для розв’язування статистичних задач, опрацювання експериментальних даних.

Практична робота № 9

4.2. Основи кореляційного аналізу (5 год)

Ряд розподілу. Статистична залежність, коефіцієнт парної лінійної кореляції, кореляційна таблиця. Побудова інтервальних рядів розподілу. Побудова діаграм рядів розподілу.

Побудова лінійної регресійної моделі. Обчислення коефіцієнтів парної лінійної регресії.

Поняття кореляції статистичних показників. Використання функції КОРРЕЛ для розрахунку коефіцієнтів кореляції.

Практична робота № 10

Учень

– називає основні поняття математичної статистики;

– наводить приклади дослідницьких задач, для розв’язання яких використовуються методи математичної статистики;

використання статистичних функцій в середовищі ТП;

– формулює принцип створення статистичних електронних таблиць;

– обґрунтовує доцільність (корисність, необхідність) використання середовища ТП для розв’язання статистичних задач природничої (математичної, економічної) сфери;

– описує порядок обчислення основних статистичних характеристик вибірки;

– пояснює та формулює правила використання статистичних функцій в середовищі ТП;

– аналізує результати статистичного опрацювання даних.

Учень

– наводить приклади природничих (математичних, еконо-

мічних) дослідницьких задач, на знаходження статистичних залежностей; прикладних задач, в яких необхідно

визначити коефіцієнт кореляції;

– розпізнає задачі, для розв’язання яких необхідно використовувати методи математичної статистики;

– описує та пояснює порядок використання функцій КОРРЕЛ в середовищі ТП;

– розв’язує задачі на опрацювання статистичних даних;

– описує порядок побудови рядів розподілів та їх діаграм;

– аналізує та оцінює отримані результати;

– уміє будувати дискретний та інтервальний ряд розподілу на основі даних вибірки.

5. Макроси та функції користувача (5 год)

5.1. Створення та використання макросів (3 год)

Поняття про макроси. Автоматичний запис та виконання

макросів.

Практична робота № 11

5.2. Розв’язування задач із використанням функцій користувача табличного процесора (2 год)

Функції користувача.

Створення та використання функцій користувача.

Практична робота № 12

Учень

– наводить приклади використання макросів;

– описує порядок створення та використання макросів у ЕТ;

– пояснює призначення макросів;

– формулює основні вимоги до використання макросів;

– аналізує та оцінює роботу макросів та різних способів виконання макросів;

– розв’язує прикладні задачі з використанням макросів;

– дотримується правил створення, запису та використання макросів.

Учень

– наводить приклади використання функцій користувача;

– описує порядок створення та використання функцій користувача;

– пояснює призначення функцій користувача;

– формулює основні вимоги до використання функцій користувача;

– аналізує та оцінює роботу функцій користувача;

– розв’язує прикладні задачі з використанням функцій користувача;

– дотримується правил створення, запису та використання функцій користувача.

6(Б). Екскурсіятавиконаннянавчальногопроекту(6год) —лише для групи профілів Б

Організація екскурсій:

– на одне з підприємств, де використовуються інформаційно-

комунікаційні технології, зокрема ТП, для розв’язування задач з природничої (математичної, економічної) сфери;

– до ВНЗ на факультети (у науково-дослідні лабораторії біологічного, хімічного або екологічного профілю), де інформаційні технології, зокрема ТП, використовуються для розв’язування реальних задач;

– до лікарні, де ТП використовується для ведення статистичного обліку діяльності медичної установи.

Виконання навчального проекту:

Розв’язання за допомогою ТП однієї з задач, умову якої було сформульовано під час екскурсії, або іншої реальної задачі з біології, хімії або екології.

6 (М,Е). Основи Visual Basic for Applications (6 год) — лише

для групи профілів М та Е

Реалізація основних алгоритмічних конструкцій у мові Visual Basic for Applications. Операції з елементами електронних таблиць у мові VBA.

Практична робота № 13

Учень

– наводить приклади практичних задач, для розв’язання яких використовується ІКТ;

– описує вхідні та вихідні дані реальних задач на вироб-

ництві чи у дослідній лабораторії;

– пояснює особливості використання ТП на виробництві (у дослідній лабораторії, лікарні);

– оцінює доцільність використання ТП на виробництві (у дослідній лабораторії, лікарні).

Учень

– наводить приклади стандартних функцій у мові VBA; задач, розв’язання яких потребує програмування макросів;

– описує та пояснює основні синтаксичні конструкції мови VBA;

– використовує засоби мови VBA для обробки даних в електронних таблицях.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: