Сторінка
1

Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах

Якісно повний рівень підготовки спеціалістів педагогічним колективом передбачається як досягнення високого рівня професійної підготовки в нерозривному зв’язку з удосконаленням роботи над формуванням особистості, спеціаліста – патріота своєї Батьківщини, бережливого хазяїна, який усвідомлює свою відповідальність за долю людей, за збереження навколишнього середовища.

Реалізація цієї мети пов’язана з розробкою таких форм і методів навчання та виховання студентів, які базуються на використанні методів активного навчання, пошуку таких оптимальних рішень, які б задовольняли усвідомлення й сприйняття та якість професійних знань та навичок.

Здійснення навчально-виховної мети пов’язане з гуманізацією навчання, яка ставить за основу піклування про людину з усіма її потребами, проблемами, визнання цінності людини як особистості, визнання людських духовних цінностей.

Сучасна ринкова економіка вимагає від вищої школи підготовку фахівців широкого профілю з якостями професійної гнучкості, конкурентоспроможності та вмінню використовувати набуті знання і навички у вирішенні складних економічних та господарських проблем. Все це потребує від студентів більш творчого підходу до вивчення навчального матеріалу та самостійного здобуття знань з предметів.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

організація самостійної роботи студентів

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, реалізується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більш 2/3 загального обсягу навчального часу студентів, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в навчальному процесі і семінарських занять.

З тих навчальних дисциплін, де передбачено не тільки засвоєння необхідних практичних знань, а й вироблення необхідних практичних вмінь і навичок, обсяг аудиторних занять становить, як правило, близько 2/3, а інших навчальних дисциплін близько 1/3 загального обсягу часу.

Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладачів.

Самостійна робота студентів над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у читальному залі, кабінеті курсового та дипломного проектування, навчальних кабінетах та лабораторіях, а також в домашніх умовах.

Навчальний заклад повинен створити студентам всі умови, необхідні для успішної самостійної навчальної праці, а також надавати потрібні для цього методичні засоби (навчальну та додаткову літературу, методичні рекомендації, нормативну та законодавчу літературу, спеціалізовані журнали з передової технології, електронно-обчислювальну техніку, обладнання тощо).

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної дисципліни чи окремої теми: підручниками та методичними посібниками, конспектами лекцій, методичними рекомендаціями, електронно-обчислювальною технікою тощо.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакети контрольних завдань тощо).

Участь викладача в організації та проведенні самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів за участю викладача можлива при організації цієї роботи з використанням складних систем доступу до інформації (комп’ютерних баз даних, розв’язування складних практичних та ситуаційних задач).

Викладачі повинні надавати методичну допомогу в організації та проведенні позааудиторної самостійної роботи студентів.

По-перше, необхідно допомагати студентам вірно планувати самостійну роботу за змістом, за видом і часом, визначити термін виконання роботи, планувати виконання завдань, розв’язування ситуацій, задач, засіб конспектування, визначити форми та методи самоконтролю.

Самостійна робота студентів проводиться відповідно заздалегідь складеного графіка. Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

ГРАФІК самостійної роботи студентів спеціальності "Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів" з дисципліни "Нарисна геометрія та інженерна графіка" на 1 семестр 2010/11 навчального року.

Таблиця

Розділ, тема, питання

Кількість годин

Перелік використаних джерел

Термін виконання

Форми конт-ролю

Розділ 1. Графічне оформлення креслень

Тема 1.2. Вик. креслень контурів техн деталей.

Лекальні криві. Загальні положення.

Послідовність побудови еліпса, гіперболи, параболи, синусоїди, циклоїди, спіралі Архімеда, евольвенти тощо.

Творче вільне проектування цікавих виробів з застосування лекальних кривих

8

2

2

4  

1. Боголюбов С.К.Черчение. –М.: Машино-строение, 1989, с. 39-49

2. Хаскін А.М. Креслення.– К.: Вища школа, 1981, с.57-68

2 тижня

Графічна робота на вільне використання лекаль-ної кри-вої

Для якісного виконання самостійної роботи викладачі повинні своєчасно проводити консультації з тем, винесених на самостійне вивчення, на високому навчально-методичному рівні, забезпечувати проведення лекцій, практичних занять, семінарів, залучати студентів до навчально-дослідницької роботи, до участі їх в олімпіадах, вікторинах, конференціях, конкурсах за фахом тощо.

Щоб студенти своєчасно та якісно самостійно відпрацьовували завдання, викладач повинен чітко сформулювати мету завдання, провести інструктаж з порядку його виконання, визначити основні та додаткові джерела вивчення навчального матеріалу, розробити заходи самоконтролю, звернути увагу студентів на нові терміни та вузлові питання, які будуть виноситись на семінари і практичні заняття.

Науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів

Науково-методичне забезпечення самостійної роботи студенті включає:

навчальні плани;

навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

програми навчальної, виробничої та інших видів практики;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: